Zakażenie grzybicze jamy ustnej u biorcy autologicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych – opis przypadku

Fungal infection of the oral cavity in a recipient of autologous haematopoietic stem cell transplant – a case report

Beata Sulik-Tyszka1, 2 | Olga Saran1 | Jagoda Rytel3 | Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek3 | Wiesław Jędrzejczak3 | Marta Wróblewska1,2

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78, e-mail: marta.wroblewska@wum.edu.pl

Wpłynęło: 20.11.2017

Zaakceptowano: 04.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017071

Forum Zakażeń 2017;8(5):411–414

Streszczenie: Infekcje grzybicze jamy ustnej mają zwykle charakter endogenny, rzadziej egzogenny. Czynnikami etiologicznymi są drożdżaki z rodzaju Candida – najczęściej Candida albicans, lecz także inne gatunki (np.: Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei i Candida parapsilosis). Rozwoj kandydozy wiąże się nie tylko z czynnikami wirulencji danego szczepu grzyba, lecz także z funkcją układu immunologicznego gospodarza (niedobory odpornościowe pierwotne lub wtorne). Intensywne namnażanie się komorek Candida spp., ich duża zdolność do adhezji, zmienność antygenowa oraz zwiększona aktywność enzymow hydrolitycznych przyczyniają się do przejścia zakażenia jamy ustnej z postaci bezobjawowej do objawowej. Warunkiem efektywnego leczenia jest właściwe rozpoznanie zakażenia grzybiczego (biorąc pod uwagę czynniki ryzyka tych infekcji), szybka diagnostyka mykologiczna oraz wdrożenie odpowiedniej terapii. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 56-letniej kobiety po autologicznym przeszczepieniu komorek krwiotworczych (autoHSCT), u ktorej wystąpiły powikłania w okresie okołowszczepowym: sepsa, ciężkie uszkodzenie śluzowek, grzybica płuc i ropień zatoki szczękowej prawej. Procedura autoHSCT, neutropenia i chemioterapia były czynnikami ryzyka wystąpienia nasilonych zmian grzybiczych śluzowki jamy ustnej i przełyku. W posiewie materiału pobranego ze zmian chorobowych wyhodowano szczep Candida krusei. Od doby 10. po autoHSCT w leczeniu zastosowano mykafunginę, uzyskując poprawę stanu klinicznego pacjentki.
Słowa kluczowe: Candida krusei, mykafungina, zakażenie grzybicze jamy ustnej

Abstract: Fungal infections of the oral cavity are usually of endogenous, rarely exogenous origin. Their etiological agents are yeast-like fungi of the genus Candida – most often Candida albicans, but also other species of this genus (e.g.: Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei and Candida parapsilosis). Development of candidiasis is linked not only to the virulence factors of a given fungal strain, but also to the function of the immune system of the host (primary and secondary immunodeficiencies). Intensive replication of cells of Candida spp., their significant capability of adhesion, antigenic variability and an increased activity of hydrolytic enzymes contribute to transition from asymptomatic to symptomatic infection of the oral cavity. A prerequisite for an effective treatment is correct diagnosis of the fungal infection (taking into consideration the risk factors for these infections), a fast mycological laboratory diagnosis and administration of a proper antifungal therapy. The case report refers to a 56-year-old woman after autologous haematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT) with complications during the peritransplant period: sepsis, severe damage to the mucous membranes, fungal infection of the lungs and abscess of the right maxillary sinus. AutoHSCT, neutropaenia and chemotherapy were the risk factors for severe fungal lesions of the oral and esophageal mucous membrane. Mycological culture of the sample obtained from the oral lesion yielded a strain of Candida krusei. Mycafungin was administered to the patient from day 10 after autoHSCT, resulting in an improvement in the clinical status of the patient.
Key words: Candida krusei, fungal infection of the oral cavity, micafungin

Zastosowanie pasty srebrowej w leczeniu zgorzeli Fourniera – opis przypadku

Use of silver paste to treat fournier’s gangrene – a case report

Magdalena Bugaj | Magdalena Kozicka | Jerzy Strużyna

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Magdalena Bugaj Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, e-mail: magdalena.bugaj@tlen.pl

Wpłynęło: 24.10.2017

Zaakceptowano: 02.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017060

Forum Zakażeń 2017;8(5):405–409

Streszczenie: Zgorzel Fourniera to rzadkie martwicze zapalenie powięzi krocza o szybkim przebiegu, obarczone nadal wysoką śmiertelnością. Szybka interwencja chirurgiczna połączona z antybiotykoterapią pozostają kanonem w leczeniu ostrej fazy choroby. Istnieje natomiast wiele metod zaopatrzenia ubytku tkanek miękkich po resekcji martwicy. Celem pracy jest przedstawienie nietypowego przypadku zgorzeli Fourniera u pacjenta z paraplegią. Nowoczesne metody leczenia chorego okazały się nieskuteczne. W związku z tym zastosowano: opatrunki z pastą srebrową, wspomagające leczenie w komorze hiperbarycznej i etapowe chirurgiczne zamykanie rany. Mimo problemow wynikających z objęcia procesem chorobowym okolicy odbytniczej i odsłonięcia jąder u chorego po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, ostatecznie rana wygoiła się bez ubytku funkcji.
Słowa kluczowe: leczenie, paraplegia, zgorzel Fourniera

Abstract: Fournier’s gangrene is a rare necrotizing fasciitis of the perineum, rapidly progressing, still burdened with high mortality. Urgent surgical intervention combined with antibiotics remains the standard of care in the acute phase. There are, however, many methods of wound closure after debridement. The aim of this paper is to present an unusual case of Fournier’s gangrene in a paraplegic patient. When modern methods of wound treatment failed, we used silver alginate wound paste, combined with hyperbaric oxygen therapy and staged surgical closure. Despite the wound involving the anal region and testes in a patient after spinal cord injury, we managed to close the wound without loss of function.
Key words: disease management, Fournier’s gangrene, paraplegia

Zastosowanie dalbawancyny (Xydalba™) w leczeniu martwiczego zapalenia powięzi – opis przypadku

Dalbavancin (Xydalba™) use in treatment of necrotizing fasciitis – a case report

Wojciech Cierach | Honorata Stadnik | Marek Karczewski

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Marek Karczewski Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań, e-mail: drkarczewski@gmail.com

Wpłynęło: 05.10.2017

Zaakceptowano: 27.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017056

Forum Zakażeń 2017;8(5):401–404

Streszczenie: Martwicze zapalenie powięzi jest rzadko występującym zakażeniem podskornej tkanki łącznej, ktore szerzy się wzdłuż powięzi, powodując rozległą martwicę tkanek miękkich. Obarczone jest 25–35% śmiertelnością, ktora jest wprost proporcjonalna do czasu podjęcia interwencji medycznej.
Słowa kluczowe: dalbawancyna, martwicze zapalenie powięzi, wstrząs septyczny

Abstract: Necrotizing fasciitis is a rare subcutaneous tissue infection that spreads along the fascia causing extensive necrosis of the soft tissues. There is a 25–35% mortality rate that is directly proportional to the time of medical intervention.
Key words: dalbavancin, necrotizing fasciitis, septic shock

Centralna sterylizatornia – w szpitalu czy poza szpitalem?

Should the central sterilization department be in-hospital or outsourced?

Joanna Włodarczyk-Rajska

Joanna Włodarczyk-Rajska Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: joannawlodarczyk@gazeta.pl

Wpłynęło: 02.11.2017

Zaakceptowano: 20.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017061

Forum Zakażeń 2017;8(5):397–399

Streszczenie: Za organizacją centralnej sterylizatorni (CS) w strukturach szpitala przemawia fakt, iż wszystkie oddziały zabiegowe – w tym blok operacyjny – wykorzystują dużą ilość sterylnego sprzętu. Odpowiednie zlokalizowanie sterylizatorni skraca czas transportu narzędzi, a dzięki połączeniu działow za pomocą wind proces ten może odbywać się bezobsługowo.
Słowa kluczowe: dekontaminacja, szpitalna sterylizatornia, usługi

Abstract: One of the facts that justifies having an on-site central sterilization (CS) department is that all surgical wards and operating theaters consume a large amount of sterile equipment. Proper location of the central sterilization department reduces the time needed to transport surgical instruments and if there is straight connection of this department with the operating theater by lifts, the whole process can be fully automated.
Key words: decontamination, hospital central sterilization department, sterilization services

Bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników bloku operacyjnego

Epidemiological safety of the operating room staff

Dorota Gregorowicz-Warpas1, 2

1 Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
2 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Dorota Gregorowicz-Warpas Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, e-mail:d.gregorowicz@wp.pl

Wpłynęło: 06.10.2017

Zaakceptowano: 25.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017054

Forum Zakażeń 2017;8(5):389–395

Streszczenie: Bezpieczeństwo epidemiologiczne bloku operacyjnego jest rozpatrywane nie tylko w kontekście profilaktyki zakażeń u pacjentow poddawanych zabiegom operacyjnym, lecz także bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunkow pracy jego personelu. Obowiązek dostosowania pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań działalności leczniczej jest regulowany przez punkt IX załącznika numer 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegołowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala. Nowoczesny, dobrze zaprojektowany blok operacyjny jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym zarowno dla pacjentow, jak i dla pracownikow. Blok operacyjny to szpitalna komorka organizacyjna o bardzo złożonej strukturze. Pracuje na nim kilka grup zawodowych: personel pielęgniarski operacyjny i anestezjologiczny, lekarze anestezjolodzy i lekarze zabiegowi rożnych specjalności oraz pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości. Celem ich pracy jest bezpieczne przeprowadzenie chorego przez zabieg operacyjny w higienicznych warunkach, stanowiących filar profilaktyki zakażeń. Z bezpieczeństwem nierozerwalnie związane jest przestrzeganie ustalonych reguł postępowania. Warunki pracy personelu medycznego są określone m.in. przez: przepisy zawarte w Kodeksie pracy, ściśle sprecyzowane zasady ujęte w postaci zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, procedur i standardow przygotowanych w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną (popartą dowodami naukowymi), wytyczne i rekomendacje środowisk medycznych, dostępne akty prawne i normy PN-EN. Tylko świadomy pracownik bloku operacyjnego może wykonywać swoj zawod właściwie, jednocześnie zapewniając sobie komfortowe warunki pracy, a pacjentowi świadczenie usług na najwyższym poziomie.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracowników, blok operacyjny, profilaktyka zakażeń, zasady postępowania

Abstract: Epidemiological safety of the operating room is being taken under consideration not only in the context of preventive treatment of patients which are operated but also in terms of epidemiological safety of working conditions of the hospital staff. The obligation of adapting rooms of the operating rooms to special medical requirements is regulated with point IX, appendix no.1 of Ordinance of the Minister of Health from 26th June 2012 concerning detailed requirements for hospital rooms and medical devices. A modern and properly designed operating block is a place which is friendly, cosy and safe not only for patients, but also for hospital staff. The operating block is an organizational hospital cell with a very complex structure. It is a working place for various professions: operational nurses, nurse anesthetists, anaesthesiologists, other doctors from different specialities and cleaning staff. The aim of their work is keeping the patient safe by providing hygienic conditions, which is a keystone in infection prevention. We need to remember that safety is inextricably bonded with compliance to fixed rules of conduct. Working conditions of hospital staff are determined among others by legal rules from labour law and strictly specified internal rules, instructions, procedures and standards prepared according to the most up-to-date medical knowledge, which is supported by medical evidence, guidelines and recommendations of medical organizations, available acts and PN-EN standards. Only a well-educated and aware employee can properly perform his duties thus providing comfortable working conditions and serving patients on the highest level.
Key words: infection prevention, medical staff safety, operating block, principles of conduct

Czynniki ryzyka osteoporozy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego rozwoju i metabolizmu tkanki kostnej

Risk factors for osteoporosis, with particular emphasis on the correct development and metabolism of bone tissue

Michał Rabijewski

Michał Rabijewski Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital Specjalistyczny św. Zofii, ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, e-mail: mirab@cmkp.edu.pl

Wpłynęło: 17.10.2017

Zaakceptowano: 09.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017058

Forum Zakażeń 2017;8(5):383–388

Streszczenie: Zdrowe kości stanowią fundament organizmu i wpływają na stan zdrowia człowieka. Styl życia odpowiada za około 20–40% szczytowej masy kostnej u dorosłych, dlatego też działania zmierzające do usunięcia czynnikow ryzyka wpływają korzystnie na szczytową masę i wytrzymałość tkanki kostnej oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy w wieku dorosłym. Jest to tym bardziej istotne, gdyż nieodpowiedni styl życia oddziałuje negatywnie na możliwość osiągnięcia zaprogramowanej genetycznie optymalnej masy kostnej. W niniejszej pracy omowiono wpływ zdrowego odżywiania, czynnikow hormonalnych oraz aktywności fizycznej na masę kostną w wieku młodzieńczym. Modyfikacja tych czynnikow istotnie zmniejsza ryzyko i częstość występowania osteoporozy. Przedstawiono także metody stosowane w diagnostyce niskiej masy kości (DXA) oraz w ocenie ryzyka złamań (FRAX).
Słowa kluczowe: DXA, FRAX, gęstość mineralna kości, osteoporoza, szczytowa masa kostna

Abstract: Bones are the foundation of our bodies; without healthy bones, we can become vulnerable to poor overall health. Lifestyle factors influence 20–40% of adult peak bone mass, and some of them may be modified to change bone health status, therefore, optimization of these factors known to influence peak bone mass and strength is an important strategy aimed at reducing risk of osteoporosis or low bone mass later in life. It is very important, because lifestyle conditions can adversely effect on achieving the full genetic potential for skeletal mass. This article discusses a review of the role of individual nutrients, food patterns, hormonal issues, and physical activity on bone mass and strength development in youth. Changing nutritional, as well as social behavior, play integral roles in the prevalence and incidence of decreased BMD. We also discussed methods using in bone mineral density measurements, like dual energy X-ray absorptiometry, and in evaluating of probability of bone fracture risk – FRAX.
Key words: bone mineral density, DXA, FRAX, osteoporosis, peak bone mass

Znaczenie profilu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego w leczeniu zakażeń. Miejsce dalbawacyny w praktyce klinicznej

Importance of the pharmacokinetic-pharmacodynamic profile in pharmacotherapy of infections. How important is dalbavancin in clinical practice?

Jarosław Woroń1, 2

1 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie
2 Zespół ds. Antybiotykoterapii, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Jarosław Woroń Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków, Tel.: 12 424 88 81, e-mail: j.woron@medi-pharm.pl

Wpłynęło: 10.11.2017

Zaakceptowano: 27.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017066

Forum Zakażeń 2017;8(5):379–382

Streszczenie: Leczenie przeciwbakteryjne musi opierać się zarowno na prawidłowym wyborze antybiotyku z punktu widzenia mikrobiologicznego, jak i na jego optymalnej penetracji do miejsca zakażenia oraz właściwym dawkowaniu. Zakażenia skory i tkanki podskornej są rodzajem infekcji, w przypadku ktorych parametry farmakokinetyczne antybiotyku mają bardzo ważne znaczenie. W ich leczeniu szczegolne miejsce zajmuje dalbawancyna, ktora – z uwagi na trojkompartmentową farmakokinetykę – wykazuje dużą skuteczność kliniczną w farmakoterapii zakażeń skory i tkanki podskornej.
Słowa kluczowe: antybiotyki, dalbawancyna, farmakokinetyka

Abstract: Antimicrobial treatment must be based on proper selection of the antibiotic, its optimal penetration to the site of infection and proper dose. Skin and subcutaneous tissue infections are a particular type of infection in which the pharmacokinetic parameters of an antibiotic are of particular importance. Dalbavancin is important in treating these infections. Due to its tricompartmental pharmacodynamics it is very effective in treating infections of the skin and subcutaneous tissue.
Key words: antibiotics, dalbavancin, pharmacokinetics

Helicobacter pylori jako fakultatywny patogen wewnątrzkomórkowy

Helicobacter pyroli as a facultative intracellular pathogen

Paweł Krzyżek

Paweł Krzyżek Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 12 88, e-mail: krojcerpawel@gmail.com

Wpłynęło: 20.07.2017

Zaakceptowano: 02.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017057

Forum Zakażeń 2017;8(5):373–377

Streszczenie: Helicobacter pylori był do niedawna uznawany za obligatoryjny patogen zewnątrzkomorkowy. Obecnie natomiast sugeruje się, że wewnątrzkomorkowa nisza stanowi dogodne środowisko do rozwoju tej bakterii. Inwazyjność H. pylori wykazano zarowno względem komorek zdolnych do fagocytozy (makrofagow, neutrofilow), jak i niefagocytarnych komorek nabłonkowych przewodu pokarmowego. Zinternalizowane bakterie nie ulegają degradacji, co warunkowane jest zdolnością do zaburzenia prawidłowej ścieżki autofagii i przekształceniem autofagosomow w duże kompartmenty błonowe, tzw. megasomy. Ich obecność sprzyja natężeniu wewnątrzgatunkowych interakcji drobnoustrojow, ktore związane są z utworzeniem zorganizowanych struktur o morfologii zbliżonej z biofilmem oraz transformacją części bakterii w formy kokoidalne. Model wewnątrzkomorkowej infekcji H. pylori przedstawiony w niniejszej pracy może pomoc w zrozumieniu przyczyn ograniczonej skuteczności stosowanych terapii eradykacyjnych oraz wpływu takiej lokalizacji na możliwość przetrwałego infekowania śluzowki żołądka przez te drobnoustroje.
Słowa kluczowe: autofagia, Helicobacter pylori, wewnątrzkomorkowe bakterie

Abstract: Helicobacter pylori was recently considered as a non-invasive pathogen. Currently, it is suggested that the intracellular niche is a convenient environment for the development of these bacteria. H. pylori invasiveness has been demonstrated for both phagocytic cells (macrophages, neutrophils) and non-phagocytic epithelial cells of the gastrointestinal tract. Internalized bacteria are not degraded, which is conditioned by the ability of H. pylori to disturb the normal autophagy pathway and transform autophagosomes into large membranous compartments – megasomes. Their presence contributes to the intensity of intracellular microbial interactions that are associated with the formation of biofilm-like structures and the transformation of bacteria into coccoid forms. The model of H. pylori intracellular infection, presented in this review, may help to understand the reasons for the limited efficacy of eradication therapies and the impact of such localization on the gastric infection persistence.
Key words: autophagy, Helicobacter pylori, intracellular bacteria

Bordetella pertussis – stary i jednocześnie nowy patogen zakażeń dróg oddechowych

Bordetella pertussis – new infections with an old respiratory tract infections pathogen

Joanna Nowicka | Adriana Janczura

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adriana Janczura Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 01, e-mail: adriana.janczura@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 04.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017046

Forum Zakażeń 2017;8(5):363–372

Streszczenie: Pomimo stosowania szczepień ochronnych, w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zakażeń wywoływanych przez Bordetella pertussis. Infekcje te mogą dotyczyć osob w każdym wieku, ale grupą najbardziej narażoną na ciężkie, zagrażające życiu zakażenia są dzieci poniżej 3. miesiąca życia. Wzrost liczby infekcji wywoływanych przez B. pertussis, szczegolnie u osob dorosłych, skłonił Autorow do podjęcia tego tematu. W pracy dokonano szczegołowej charakterystyki mikroorganizmu oraz przedstawiono sytuację epidemiologiczną krztuśca zarowno w Polsce, jak i na świecie. Omowiono diagnostykę, a także metody prewencji zakażeń wywołanych przez pałeczkę krztuśca.
Słowa kluczowe Bordetella pertussis, krztusiec, szczepienia ochronne

Abstract: Enterococcus faecalis is a Gram-positive, facultative anaerobic bacteria. The ability to survive and proliferation, building a biofilm, protect microorganisms from adverse conditions, immune system, antibiotics and antiseptics. Aim of this work was to evaluate efficacy of used in Poland antiseptics of Enterococcus faecalis. Octenidine dihydrochloride was the most efficient antiseptic against planktonic and biofilm bacteria.
Key words: antiseptics, biofilm, Enterococcus faecalis, octenidine dihydrochloride

Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży

Bacterial infections affecting the course of pregnancy

Anna Roszkowska | Łukasz Świerszcz | Justyna Kwolczak | Agnieszka Sikora

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, e-mail: agnieszka.sikora@umlub.pl

Wpłynęło: 18.09.2017

Zaakceptowano: 10.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017055

Forum Zakażeń 2017;8(5):351–361

Streszczenie: Zakażenia bakteryjne w ciąży stanowią istotne obciążenie dla zdrowia i życia kobiety oraz jej dziecka. Ich znaczna większość przebiega bezobjawowo, nie budząc niepokoju matki, a to z kolei opoźnia rozpoznanie. W wielu przypadkach brak szybkiej interwencji i leczenia wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Poronienie, porod przedwczesny, obumarcie płodu, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, gorączka połogowa – to tylko niektore z potencjalnie groźnych powikłań, będących wynikiem zakażeń bakteryjnych u ciężarnych. Dodatkowo wiedza kobiet w wieku rozrodczym na temat zakażeń wikłających przebieg ciąży wydaje się być niewystarczająca. W czasach narastającej migracji, wczesnej inicjacji seksualnej i częstych zmian partnerow, profilaktyka infekcji bakteryjnych wśrod aktywnych seksualnie kobiet i ich partnerow może odwrocić niekorzystny przebieg ciąży. W niniejszej pracy omowiono pięć najczęstszych i najgroźniejszych – z punktu widzenia medycznego – zakażeń bakteryjnych. Szczegolną uwagę poświęcono epidemiologii, symptomatologii, diagnostyce oraz leczeniu infekcji bakteryjnych u kobiet w ciąży i ich dzieci. Dane opracowano na podstawie prac badawczych oraz aktualnych wytycznych i rekomendacji.
Słowa kluczowe: ciąża, leczenie, powikłania, zakażenia bakteryjne, zapobieganie

Abstract: Bacterial infection during pregnancy is a significant threat against the health and life of a mother and her child. Most bacterial infections are asymptomatic, which leaves mothers unaware of their condition and delays diagnosis. Lack of rapid treatment leads to serious consequences. Miscarriage, preterm birth, fetal loss, premature rupture of membranes, puerperal fever are examples of complications caused by bacterial infections. Moreover, low awareness regarding life-threatening infections among women who are in their reproductive age seems to be insufficient. Prevention by raising awareness can substantially reduce serious complications, particularly considering contemporary social issues, such as migration from poorly- -developed countries, early sexual initiation and a large number of sexual partners. In this study, we focused on the five most prevalent and dangerous bacteria strains. We paid special attention to epidemiology, symptomatology, diagnostics and treatment of mothers and their newborns. Current data, guidelines and recommendations which are available were included into the research.
Key words: bacterial infection, complications, pregnancy, prevention, treatment