Problemy terapeutyczne w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez oporny na kolistynę szczep Acinetobacter baumannii – opis przypadku pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii

Therapeutic difficulties in the treatment of pneumonia caused by Acinetobacter baumannii resistant to colistin – a case report of patient treated in the intensive care unit

Stanisław Rojek | Wiesława Duszyńska

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 733 23 02, e-mail: w.duszynska@onet.eu

Wpłynęło: 16.11.2017

Zaakceptowano: 12.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017068

Forum Zakażeń 2017;8(6):481–487

STRESZCZENIE: W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku rozwoju ciężkiego szpitalnego zapalenia płuc o etologii Acinetobacter baumannii u 44-letniego mężczyzny z urazem wielonarządowym, do którego doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego. Chory bezpośrednio po zabiegu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa został przyjęty do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Zapalenie płuc związane z prowadzeniem wentylacji mechanicznej (VAP) zdiagnozowano w 11. dobie leczenia na OIT. Z drzewa oskrzelowego i krwi pacjenta wielokrotnie wyhodowano szczep Acinetobacter baumannii. Zakażenie przyczyniło się do wystąpienia sepsy, a następnie wstrząsu septycznego i rozwoju niewydolności wielonarządowej. Trudności terapeutyczne wynikały z wielolekooporności szczepu, w tym także wobec kolistyny. U pacjenta kilkukrotnie dochodziło do pogorszenia parametrów wymiany gazowej (z koniecznością wentylacji mechanicznej 100% tlenem), wzrostu parametrów zapalnych oraz pogorszenia funkcji nerek. Wczesna i rozszerzona diagnostyka mikrobiologiczna, wdrożenie skutecznej antybiotykoterapii celowanej (cefoperazon z sulbaktamem, a następnie duże dawki ampicyliny z sulbaktamem), leczenie wstrząsu septycznego według ustalonych standardów oraz zastosowanie metody pozaustrojowej eliminacji endotoksyn z użyciem filtru oXiris™ doprowadziły do wyleczenia chorego i wypisania z OIT w 50. dobie hospitalizacji.

SŁOWA KLUCZOWE: Acinetobacter baumannii MDR, sulbaktam, szpitalne zapalenie płuc

ABSTRACT: In this article we present a case study of severe pneumonia in a 44-year-old man with multiorgan trauma after a traffic accident and caused by Acinetobacter baumannii. Immediately after cervical spine stabilization, the patient was admitted to the intensive care unit (ICU) due to acute respiratory failure. Ventilator-associated pneumonia was diagnosed on the 11th day of treatment in the ICU. A. baumannii was grown from the bronchial tree lavage and the blood. This infection was the cause of sepsis followed by septic shock and later development of multiorgan failure. Treatment was difficult due to multidrug resistance of the Acinetobacter baumannii strain, including resistance to colistin. Due to worsening gas exchange dynamics parameters it was necessary to use mechanical ventilation with one hundred percent concentration of oxygen. Increasing inflammatory factors and escalating renal dysfunction were observed several times. The early and widespread microbiological diagnostic use of effective directed antibiotic treatment (cefoperazone with sulbactam followed by high doses
of ampicillin with sulbactam), the septic shock treatment according to the evidence-based medicine and the use of the extracorporeal elimination of endotoxins’ method using the oXiris ™ filter led to healing and discharging the patient from the ICU on the 50th day of treatment.

KEY WORDS: Acinetobacter baumannii MDR, hospital-acquired pneumonia, sulbactam

Monitorowanie majaczenia stanu ciężkiego we wczesnej diagnostyce infekcji – skuteczne zastosowanie dalbawancyny w leczeniu ciężkiej infekcji skóry i tkanki podskórnej. Opis przypadku

Delirium monitoring in early diagnosis of infection of a patient in the ICU – the successful use of dalbavancin in the treatment of severe skin and subcutaneous tissue infection. A case report

Katarzyna Kotfis

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, e-mail: katarzyna.kotfis@pum.edu.pl

Wpłynęło: 01.12.2017

Zaakceptowano: 22.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017070

Forum Zakażeń 2017;8(6):475–480

STRESZCZENIE: U pacjentów z ciężką uogólnioną infekcją często dochodzi do zaburzeń funkcji mózgu, które występują bez oczywistego wyjaśnienia i bez uchwytnej jednoznacznej przyczyny. Po wykluczeniu wielu możliwych rozpoznań jedynym rozpoznaniem jest majaczenie stanu ciężkiego (ICU delirium), które może być pierwszym objawem ciężkiej infekcji ogólnoustrojowej i jest obciążające rokowniczo. Screening w kierunku ICU delirium za pomocą zwalidowanych narzędzi – takich jak CAM-ICU czy ICDSC – powinien stanowić jeden z rutynowych elementów oceny chorych leczonych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT). W przypadku rzutu septycznego należy natychmiast poszukiwać źródła infekcji, z  uwzględnieniem skóry i tkanki podskórnej, przy czym kluczowe jest chirurgiczne opracowanie źródła zakażenia oraz pobranie materiału do badania mikrobiologicznego, a także szybkie rozpoczęcie antybiotykoterapii empirycznej. W niniejszej pracy zaprezentowano ostrą powikłaną infekcję skóry i tkanki podskórnej u 47-letniego pacjenta z wieloma obciążeniami (cukrzyca, immunosupresja, niewydolność nerek). Mężczyzna był leczony m.in. z powodu zakażenia wielomiejscowego o etiologii MRSA, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli ESBL+ z zastosowaniem celowanej antybiotykoterapii, jednak prezentował cechy majaczenia stanu ciężkiego jako pierwszego objawu kolejnej infekcji – ostrego bakteryjnego zakażenia skóry i tkanki podskórnej (ABSSSI). Po niepowodzeniu klasycznej antybiotykoterapii u chorego wdrożono, z powodzeniem, dalbawancynę, co skutkowało w pierwszej kolejności ustąpieniem ICU delirium, a w dalszym przebiegu spadkiem parametrów zapalnych oraz zmniejszeniem zmian zapalnych. Wystąpienie ABSSSI może mieć ciężki, zakończony zgonem przebieg, zwłaszcza u pacjentów w zaawansowanej grupie wiekowej, z chorobami układu sercowo-naczyniowego, z cukrzycą, immunosupresją, nowotworami i niewydolnością nerek. W podjęciu decyzji o antybiotykoterapii kluczowe znaczenie ma zarówno rozległość nacieku zapalnego, jak i objawy ogólnoustrojowe. W większości przypadków terapia ABSSSI opiera się na antybiotykoterapii empirycznej, przy czym obok klasycznych leków pojawiają się nowe, takie jak dalbawancyna, która jest nowym antybiotykiem lipoglikopeptydowym z zarejestrowanym wskazaniem do leczenia ostrych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanki podskórnej. Wykazuje ona aktywność przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, w szczególności MRSA, zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo. W opisanym przypadku dalbawancynę zastosowano ze względu na: korzystne spektrum mikrobiologiczne, dobry profil farmakokinetyczny, ograniczone działania niepożądane i łatwość dawkowania.

SŁOWA KLUCZOWE: dalbawancyna, ICU delirium, majaczenie stanu ciężkiego

ABSTRACT: In patients suffering from a severe generalized infection, brain dysfunction is common and occurs without an obvious explanation or defined cause. After excluding many possible reasons the diagnosis of ICU delirium remains the only acceptable solution and may be the sign of a severe infection with an unfavourable prognosis. Screening towards ICU delirium
using one of the validated tools, such as CAM-ICU or ICDSC should be a part of routine ICU assessment. In every septic case the source of infection should be immediately sought, keeping in mind that skin and subcutaneous tissue may be the possible site of infection. The source of infection may require immediate surgical intervention, the tissue must be sent for culture and sensitivity and a decision regarding empirical antibiotic therapy must be initiated rapidly. We present a case report of a 47-year-old ICU patient with multiple co-morbidities (diabetes, immunosuppression, renal failure) who presented with complicated bacterial skin and skin structure infection. The patient was already being treated for multi-site infections (MRSA, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli ESBL+) with targeted antibiotics. He presented with ICU delirium as the first sign of severe ABSSSI (acute bacterial skin and skin structure infection). After failure of standard antibiotic treatment, dalbavancin was initiated with a good result. A rapid withdrawal of ICU delirium symptoms was noticed first, followed by a reduction of inflammatory parameters and reduction of the size of the infection area. Acute bacterial skin and skin structure infections (ABSSSI) may have a severe, sometimes fatal course, especially in elderly patients with cardiovascular problems, diabetes, neoplasms and renal failure. When deciding on the antibiotic therapy, both the size of the lesion and the presence of general inflammation must be taken into account. Majority of ABSSSI cases are treated empirically, with traditional antibiotics being used along new drugs like dalbavancin. Dalbavancin is a novel lipoglycopeptide antibiotic registered by the FDA for treatment of ABSSSI. It is active against Gram-positive bacteria, including MRSA, both in vitro and in vivo. In the presented case the use of dalbavancin was based upon its favourable microbial spectrum, good pharmacokinetic profile, limited side effects and ease of administration.

KEY WORDS: critical illness delirium, dalbavancin, ICU delirium

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi po nowelizacji ustawy o odpadach i rozporządzeniu wykonawczych do ustawy na wybranych przykładach

Detailed rules for dealing with medical waste following the amendment of the waste act and executive regulations to the act

Anna Ziółko

Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: 22 851 52 05, Fax: 22 331 15 64, e-mail: a.ziolko@nil.gov.pl

Wpłynęło: 13.11.2017

Zaakceptowano: 04.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017064

Forum Zakażeń 2017;8(6):469–474

STRESZCZENIE: 24 listopada 2017 roku weszło w życie kolejne rozporządzenie o odpadach medycznych. Ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy powodują pewne wątpliwości w zakresie ich interpretacji, dlatego w niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: czy można autoklawować medyczne odpady zakaźne, czy w szpitalach występują odpady zaliczane do grupy wysoce zakaźnych odpadów medycznych oraz jak oznakować pojemnik na odpady medyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: kategorie odpadów medycznych, odpady medyczne, unieszkodliwianie odpadów medycznych

ABSTRACT: From November 24, 2017, another medical waste regulation act is in force. Since current legislation raises doubts regarding their interpretation, the publication answers the most frequently asked questions, such as: can we autoclave infectious medical waste, can highly infectious medical waste be found in our hospitals, how should a medical waste container
be labeled.

KEY WORDS: medical waste, medical waste categories nosocomial, processes of destroying medical waste

Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych

Preventing infections with the use of hygienic procedures

Beata Denisiewicz

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup, ul. K. Miarki 14, 46-082 Kup, e-mail: epidemiolog@szpital-kup.eu

Wpłynęło: 14.11.2017

Zaakceptowano: 11.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017067

Forum Zakażeń 2017;8(6):463–468

STRESZCZENIE: Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur higienicznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń wpływa na bezpieczny pobyt pacjenta w szpitalu oraz gwarantuje bezpieczeństwo osobom mającym z nim kontakt. Należy pamiętać, że każda osoba hospitalizowana jest potencjalnym źródłem zakażenia, a wdrożenie prawidłowego postępowania może uratować zdrowie, a nawet życie zarówno innych chorych, jak i personelu medycznego. Procedury higieniczne – takie jak: izolacja pacjentów, higiena rąk, stosowanie środków ochrony indywidualnej, postępowanie z materiałem zakaźnym, bielizną, odpadami, dekontaminacja sprzętu i powierzchni – powinny stanowić standard opieki nad osobami hospitalizowanymi i być szeroko dostępne oraz dobrze znane każdemu członkowi personelu szpitalnego.

SŁOWA KLUCZOWE: dezynfekcja, higiena rąk, izolacja, procedury higieniczne, zakażenia

ABSTRACT: The development, implementation and use of hygienic procedures aimed at preventing the spread of infections results in the patient’s safe stay at the hospital and guarantees that those in contact with him remain healthy. We need to remember that every patient can be a potential source of infection and proper treatment can save the health and sometimes the lives of other patients and staff. Hygienic practices such as hand hygiene, the use of personal protective equipment, proper handling and disposal of infectious material, underwear, and waste, as well as decontamination of equipment and surfaces should be the standard of care, widely available and well known to all personnel.

KEY WORDS: disinfection, hand hygiene, hygienic procedures, infections, isolation

Ryzyko zakażeń wynikające z nieprawidłowego przygotowania i zastosowania instrumentarium chirurgicznego

Risk of infection due to improper preparation and use of surgical instruments

Maria Ciuruś

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź, e-mail: maria.ciurus@umed.lodz.pl

Wpłynęło: 07.11.2017

Zaakceptowano: 26.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017062

Forum Zakażeń 2017;8(6):457–462

STRESZCZENIE: Zakażenie HIV dotyczy zarówno osób w młodym wieku (jeszcze przed osiągnięciem szczytowej masy kostnej), jak i w wieku późniejszym, gdy dochodzi już do fizjologicznego spadku gęstości mineralnej kości. Wirus HIV oraz stosowane przez wiele lat leki antyretrowirusowe mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy i złamań kości, a w efekcie obniżać jakość życia pacjentów, których średnia długość życia niemal zrównała się z długością życia populacji niezakażonej HIV. W niniejszej pracy omówiono wpływ wieku, leków antyretrowirusowych i samego zakażenia HIV na gęstość mineralną kości i ryzyko złamań. Przedstawiono również dostępne dla tej grupy metody profilaktyki. Zaburzenia hormonalne w przebiegu zakażeń oportunistycznych narządów wydzielania wewnętrznego i wtórne zaburzenia gospodarki mineralnej nie zostały omówione w niniejszej pracy z uwagi na rzadkość występowania.

SŁOWA KLUCZOWE: BMD, cART, gęstość mineralna kości, HAART, osteoporoza, szczytowa masa kostna

ABSTRACT: Early antiviral treatment is recommended for patients with confirmed or suspected influenza who have a severe, complicated, or progressive illness or who require hospitalization and for outpatients who are at a higher risk of influenza complications due to their age or underlying medical condition, because early antiviral treatment can reduce the risk of complications or even death related to influenza. Patients should not be treated with amantadine and rimantadine because of the high levels of resistance among recently circulating influenza A viruses. Oseltamivir remains the only recommended and only available neuraminidase inhibitor in Poland. Oseltamivir can also be used in influenza chemoprophylaxis.

KEY WORDS: EBM-based treatment, prophylaxis, risk group, virostatics

Wpływ wieku, zakażenia HIV i stosowanych leków antyretrowirusowych na ryzyko wystąpienia zaburzeń kostnych u pacjentów żyjących z HIV

Age, HIV infection and antiretriviral medication as risk factors for bone metabolism disorders in patients suffering from HIV

Bartosz Szetela

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław, Tel.: 71 356 07 80, Fax: 71 356 07 80, e-mail: bartoszetela@gmail.com

Wpłynęło: 20.12.2017

Zaakceptowano: 25.01.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017075

Forum Zakażeń 2017;8(6):451–455

STRESZCZENIE: Zakażenie HIV dotyczy zarówno osób w młodym wieku (jeszcze przed osiągnięciem szczytowej masy kostnej), jak i w wieku późniejszym, gdy dochodzi już do fizjologicznego spadku gęstości mineralnej kości. Wirus HIV oraz stosowane przez wiele lat leki antyretrowirusowe mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy i złamań kości, a w efekcie obniżać jakość życia pacjentów, których średnia długość życia niemal zrównała się z długością życia populacji niezakażonej HIV. W niniejszej pracy omówiono wpływ wieku, leków antyretrowirusowych i samego zakażenia HIV na gęstość mineralną kości i ryzyko złamań. Przedstawiono również dostępne dla tej grupy metody profilaktyki. Zaburzenia hormonalne w przebiegu zakażeń oportunistycznych narządów wydzielania wewnętrznego i wtórne zaburzenia gospodarki mineralnej nie zostały omówione w niniejszej pracy z uwagi na rzadkość występowania.

SŁOWA KLUCZOWE: BMD, cART, gęstość mineralna kości, HAART, osteoporoza, szczytowa masa kostna

ABSTRACT: Early antiviral treatment is recommended for patients with confirmed or suspected influenza who have a severe, complicated, or progressive illness or who require hospitalization and for outpatients who are at a higher risk of influenza complications due to their age or underlying medical condition, because early antiviral treatment can reduce the risk of complications or even death related to influenza. Patients should not be treated with amantadine and rimantadine because of the high levels of resistance among recently circulating influenza A viruses. Oseltamivir remains the only recommended and only available neuraminidase inhibitor in Poland. Oseltamivir can also be used in influenza chemoprophylaxis.

KEY WORDS: EBM-based treatment, prophylaxis, risk group, virostatics

Leczenie przeciwwirusowe grypy

Antirival treatment of influenza

Andrzej Załęski | Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ernest Kuchar Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-672 Warszawa, Tel.: 22 317 92 31, e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

Wpłynęło: 20.12.2017

Zaakceptowano: 29.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017073

Forum Zakażeń 2017;8(6):447–450

STRESZCZENIE: Pacjenci z potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniem wirusem grypy i jej ciężkim przebiegiem lub powikłaniami, osoby wymagające hospitalizacji oraz chorzy z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu grypy powinni otrzymywać leki przeciwwirusowe niezależnie od wykonanych szczepień przeciwko grypie, gdyż wczesne leczenie przeciwwirusowe może zmniejszyć ryzyko powikłań i zgonu z powodu omawianego wirusa. Ze względu na lekooporność krążących w ostatnich latach wirusów grypy typu A, nie należy stosować blokerów kanałów protonowych M2 – amantadyny i rymantadyny. W Polsce lekiem z wyboru pozostaje oseltamiwir, jedyny dostępny inhibitor neuraminidazy. Preparat ten można również stosować w chemioprofilaktyce grypy.

SŁOWA KLUCZOWE: grupa ryzyka, leczenie zgodne z EBM, wirostatyki, zapobieganie

ABSTRACT: Early antiviral treatment is recommended for patients with confirmed or suspected influenza who have a severe, complicated, or progressive illness or who require hospitalization and for outpatients who are at a higher risk of influenza complications due to their age or underlying medical condition, because early antiviral treatment can reduce the risk of complications or even death related to influenza. Patients should not be treated with amantadine and rimantadine because of the high levels of resistance among recently circulating influenza A viruses. Oseltamivir remains the only recommended and only available neuraminidase inhibitor in Poland. Oseltamivir can also be used in influenza chemoprophylaxis.

KEY WORDS: EBM-based treatment, prophylaxis, risk group, virostatics

Zaburzenia mikroflory jelitowej – schorzenia u ludzi

Disorders of the intestinal flora – diseases in humans

Magdalena Frej-Mądrzaj | Małgorzata Jeziorek | Jolanta Sarowska | Agnieszka Jama-Kmiecik | Irena Choroszy-Król

Zakład Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Magdalena Frej-Mądrzak Zakład Nauk Podstawowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 06, Fax: 71 784 00 76, e-mail: magdalena.frej-madrzak@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 17.11.2017

Zaakceptowano: 20.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017069

Forum Zakażeń 2017;8(6):437–445

STRESZCZENIE: Mikroflora jelitowa odgrywa istotną rolę w zdrowiu człowieka – jest złożonym ekosystemem pełniącym wiele różnorodnych i istotnych funkcji w celu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ze względu na kluczowe funkcje mikrobiomu, wczesne zmiany w składzie mikrobioty jelitowej mają następstwa zdrowotne. W niniejszej pracy zaprezentowano najważniejsze funkcje mikroflory jelitowej: tworzenie bariery immunologicznej, udział w procesach trawiennych oraz wpływ na choroby cywilizacyjne i funkcję immunologiczną w organizmie. Przedstawiono obraz chorób wynikających z zaburzenia mikrobioty, takich jak: zespół jelita nadwrażliwego, zespół rozrostu bakteryjnego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit oraz nieswoiste zapalne choroby jelit. Zwrócono uwagę na etiopatogenezę, patomechanizm i objawy kliniczne. Podkreślono znaczenie prawidłowego stylu życia i dbania o mikrobiom jako czynnika przyczyniającego się do utrzymania prawidłowej mikroflory – np. poprzez stosowanie zróżnicowanej diety (probiotyki, produkty fermentacji mlekowej) i probiotyków – co ma zasadniczy wpływ na kształtowanie nie tylko lokalnej, lecz także systemowej odpowiedzi immunologicznej, a tym samym może być traktowane jako profilaktyka chorób spowodowanych zaburzeniami mikrobiomu.

SŁOWA KLUCZOWE: dysbioza, mikroflora jelitowa

ABSTRACT: Gut microbiota is a complex ecosystem that performs many important functions in the human body. The authors of this paper described the main functions of gut microbiota: how it forms the immunological barrier, its participation in the digestion processes and its effect on the immune system. Moreover, the authors discussed the role of probiotics and prebiotics in the proper functioning of gut microbiota as well as food ingredients which are their natural sources. Furthermore, the authors described the general presentation of diseases resulting from gut microbiota dysbiosis such as: irritable bowel syndrome, intestinal bacterial overgrowth, pseudomembranous colitis and inflammatory bowel disease. Attention was also drawn to the pathogenesis, pathomechanism, clinical symptoms and the possible methods of treatment. The importance of an appropriate lifestyle as a factor contributing to the maintenance of healthy gut microbiota and basic element of prevention has been emphasized.

KEY WORDS: dysbiosis, gut microbiota

Stosowanie rekomendacji EUCAST do interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości – aktualny stan wiedzy

Application of the EUCAST guidelines in the interpretation of antibiotic susceptibility testing results – current knowledge

Dorota Żabicka

Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii Klinicznej, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, Narodowy Instytut Leków w Warszawie, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: 22 851 46 70, Fax: 22 841 29 49, e-mail: dzabicka@cls.edu.pl

Wpłynęło: 24.10.2017

Zaakceptowano: 17.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017059

Forum Zakażeń 2017;8(6):429–435

STRESZCZENIE: Interpretacja wyniku oznaczania lekowrażliwości dokonywana jest w Polsce w oparciu o zalecenia EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). W oznaczeniach lekowrażliwości – oprócz tabel interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref zahamowania wzrostu EUCAST – stosowane są również inne dokumenty EUCAST, zalecenia polskiego zespołu roboczego ds. oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST oraz opracowania publikowane przez KORLD (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów). W niniejszej pracy omówiono zasady wykorzystywania tych dokumentów w rutynowej pracy laboratorium mikrobiologicznego oraz ich przydatność dla lekarzy.

SŁOWA KLUCZOWE: EUCAST, kliniczne wartości graniczne, mechanizmy oporności, oznaczanie lekowrażliwości

ABSTRACT: In Poland, the interpretation of the results of the antibiotic susceptibility testing is based on EUCAST guidelines. Apart from the EUCAST breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters, also the EUCAST expert rules, the guidelines of the Polish Working Group for Antibiotic Susceptibility Testing according to EUCAST and the methodic guidelines published by the National Reference Centre for Susceptibility Testing are used in susceptibility testing. The paper describes both the guidelines and their usage in routine microbiological diagnostics.

KEY WORDS: antibiotic susceptibility testing, clinical breakpoints, EUCAST, resistance

Procedury przerywające drogi transmisji bakterii opornych na antybiotyki. Część 1. Izolacja pacjenta, badania przesiewowe, higiena rąk

Procedures reducing transmission of multidrug-resistant organisms. Part 1. Isolation of patients, detection of MDRO, hand hygiene

Katarzyna Jermakow | Małgorzata Fleischer | Magdalena Pajączkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 12 75, Fax: 71 784 01 17, e-mail: katarzyna.jermakow@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 17.11.2017

Zaakceptowano: 20.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017065

Forum Zakażeń 2017;8(6):421–427

STRESZCZENIE: Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się szczepów wielolekoopornych (MDRO) w środowisku szpitalnym wymaga działań specjalistów różnych dziedzin medycznych, tj.: lekarzy, personelu pielęgniarskiego, epidemiologów, mikrobiologów, a nawet pacjentów. Tylko ścisłe przestrzeganie strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się MDRO może skutkować sukcesem w postaci redukcji zakażeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie obowiązujących w Polsce strategii ograniczających transmisję MDRO.

SŁOWA KLUCZOWE: drobnoustroje wielolekooporne, strategie zapobiegania, transmisja MDRO

ABSTRACT: Preventing the spread of multidrug-resistant organisms (MDRO) in a hospital environment requires a joint effort of specialists in various medical fields, ie.: physicians, nurses, epidemiologists, microbiologists and patients. Only strict adherence to the MDRO prophylaxis strategy will succeed in reducing the infections caused by multidrug resistant strains. The aim of this work was to remind medical staff in Poland of the strategies limiting the transmission of MDRO.

KEY WORDS: MDRO transmission, multidrug-resistant organism, preventing strategies

Left Menu Icon