Chory chirurgiczny na OIT

Surgical patient treated at the ICU

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycznego Kształcenia Podylomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, e-mail: ula_zielinska@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 10.04.2018

Zaakceptowano: 24.04.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2018015

Forum Zakażeń 2018;9(2):97–100

Streszczenie: Oddział intensywnej terapii (OIT) jest szczególnym miejscem w szpitalu, tak jak intensywna terapia jest szczególną dziedziną medycyny. Leczenie w tego rodzaju oddziałach powinno mieć zawsze charakter interdyscyplinarny. Ważnym elementem terapii jest również pielęgnacja chorego, która w wielu przypadkach ma kluczowe znaczenie dla poprawy jego stanu ogólnego. Pacjenci chirurgiczni stanowią około połowę pacjentów leczonych na OIT. Już sam pobyt na oddziale intensywnej terapii jest dodatkowym czynnikiem ryzyka powikłań, niezależnie od komplikacji, które mogą wystąpić w czasie leczenia choroby podstawowej. Dlatego terapia tej grupy chorych stanowi duże wyzwanie dla personelu, który musi posiadać najwyższe kwalifikacje. Niezależnie od wytycznych i danych zawartych w literaturze należy pamiętać, że każdy pacjent wymaga indywidualnej diagnostyki i terapii.

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, oddział intensywnej terapii, pacjent

Abstract: The intensive care unit (ICU) is a special place in the hospital, just like intensive care is a special branch of medicine. Therapy in such units should always be interdisciplinary. Nursing is a key component of therapy, which in many cases a plays major role in the process of improving the patient’s general condition. Surgical patients constitute about half of ICU patients. Hospitalization in ICU per se poses a risk of complications, regardless of other events which may appear as a consequence of underlying pathology and its treatment. Accordingly, therapy of this group of patients poses a challenge for highly qualified personnel. Regardless of guidelines and literature publications it is worth remembering that each patient requires an individual approach towards diagnosis and treatment.

Key words: antibiotic therapy, intensive care unit, patient

Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego – przegląd aktualnych wytycznych

Prevention of surgical site infections – review of current guidelines

Elżbieta Piątkowska1 | Jacek Mazurkiewicz2 | Marzenna Bartoszewicz1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, Fax: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 12.04.2018

Zaakceptowano: 23.04.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2018017

Forum Zakażeń 2018;9(2):91–95

Streszczenie: Jednym z najczęściej występujących powikłań po wykonanych zabiegach chirurgicznych są zakażenia miejsca operowanego (ZMO). W pracy przedstawiono przegląd aktualnych wytycznych WHO dotyczących procedur zapobiegania tego rodzaju infekcjom.

Słowa kluczowe: antyseptyki, profilaktyka antybiotykowa, zakażenia miejsca operowanego

Abstract: One of the most common complications after surgical procedures are surgical site infections (SSI). The paper presents an overview of the current WHO guidelines on procedures for the prevention of such infections.

Key words: antibiotic prophylaxis, antiseptics, surgical site infection

Probiotyki – warunki podawania i powikłania

Probiotics – indications and complications

Piotr Kochan

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków, Tel.: 12 633 25 67, e-mail: pkochan@cm-uj.krakow.pl

Wpłynęło: 14.04.2018

Zaakceptowano: 20.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018014

Forum Zakażeń 2018;9(2):85–89

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu Autor postarał się zawrzeć najnowszą definicję probiotyków oraz postępy poczynione w dziedzinie badań nad tymi korzystnie działającymi drobnoustrojami w ostatnich latach. W pracy określono przede wszystkim zastosowanie tych szczepów w celach zdrowotnych u ludzi, z pominięciem licznych zastosowań w przemyśle żywieniowym i hodowlanym czy też w weterynarii. Podsumowano zastosowanie probiotyków w medycynie oraz opisane w literaturze działania niepożądane, kładąc nacisk na bezpieczeństwo stosowania tych żywych szczepów u ludzi.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, działania niepożądane, drobnoustroje korzystnie działające, powikłania, probiotyki

Abstract: In this elaboration the author made efforts to include the latest definition of probiotics and recent advances made in the area of beneficial microbes. This manuscript concentrates mainly on the application of these strains in human healthcare and excludes the many uses in food and animal production or veterinary medicine. A summary of probiotic administration in medicine has been drawn up together with adverse events described in the literature, with emphasis put on the safety of these living strains in humans.

Key words: adverse reactions, beneficial microbes, complications, probiotics, safety

Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu

The role of gut microbiota in the occurrence of autism

Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora2 | Alina Olender2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Marta Pawlicka Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: martamisztal991@gmail.com

Wpłynęło: 04.04.2018

Zaakceptowano: 16.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018012

Forum Zakażeń 2018;9(2):77–83

Streszczenie: Wpływ mikrobioty na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka jest bardzo ważny i szczególnie w ostatnim czasie wnikliwie analizowany. W ostatnich latach opublikowano badania, w których powiązano zmiany jakościowe i ilościowe w składzie mikrobioty jelitowej z występowaniem chorób ze spektrum autyzmu. Mikrobiota przewodu pokarmowego została włączona do dwukierunkowej osi jelita-mózg, która może wpływać na układ nerwowy poprzez mechanizmy neuronalne, endokrynne oraz immunologiczne. Większość badań przeprowadzonych do tej pory wskazuje na związek pomiędzy zaburzeniami w składzie mikrobioty a występowaniem autyzmu. Należy podkreślić, że nie są one jednoznaczne, a ograniczeniem dotychczasowych badań są niejednorodne wyniki, różnorodność stosowanych metod, małe grupy badanych i ich heterogeniczność. Dopóki przeszkody te nadal będą obecne, trudne będzie przyjęcie jednoznacznego stanowiska na temat udziału mikrobioty jelitowej w rozwoju autyzmu. Jeśli w przyszłości badania potwierdziłyby jej wpływ na występowanie autyzmu, możliwe byłoby zastosowanie probiotyków w jego leczeniu.

Słowa kluczowe: autyzm, mikrobiota, mikrobiota jelit, probiotyki

Abstract: The impact of microbiota on the proper functioning of the human body is very important and has been thoroughly analyzed in recent years. Microorganisms constitute 90% of all cells present in the human body. Gut microbiota, which is harboured in the intestines, significantly influences human health. Over recent years, scientists have observed, that the changes in the composition of gut microbiota could be related to the occurrence of autism spectrum disorders. Gut microbiota incorporated into the bidirectional gut-brain axis (GBA) can affect the nervous system through neural, endocrine and immunological mechanisms. Most recent studies indicate that there is an association between gut microbiota composition and autism spectrum disorders. It should be emphasized that the data is inconsistent, and the limitations of current research are: differing results, variety of methods used, small number of study groups and their heterogeneity. The scientific community may find it difficult to adopt a clear position on the correlation between gut microbiota in the development of autism as long as these limitations remain present. If the subsequent studies confirm microbiota influence on the occurrence of autism, it will be possible to introduce faecal microbiota transplantation or probiotic therapy in autism treatment.

Key words: autism, gut microbiota, microbiota, probiotic

Streptococcus pyogenes jako czynnik etiologiczny rzadkich zakażeń u dzieci

Streptococcus pyogenes as an etiological agent of rare infections in children

Elżbieta Piątkowska | Marzenna Bartoszewicz

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, Fax: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 05.03.2018

Zaakceptowano: 20.03.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018006

Forum Zakażeń 2018;9(2):73–76

Streszczenie: Streptococcus pyogenes, należący do paciorkowców ropotwórczych grupy A, jest głównym czynnikiem wywołującym ostre zapalenie gardła i/lub migdałków podniebiennych. Odpowiedzialny jest także za szereg innych inwazyjnych oraz nieinwazyjnych zakażeń występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jednym ze słabiej poznanych schorzeń są powierzchniowe infekcje skóry, obejmujące okolice krocza i odbytu, które często pozostają nieprawidłowo zdiagnozowane i w związku z tym są nieskutecznie leczone.

Słowa kluczowe: diagnostyka mikrobiologiczna, Streptococcus pyogenes, zakażenia okołoodbytowe

Abstract: Streptococcus pyogenes belongs to group A Streptococcus and is the main cause of acute pharyngitis and/or tonsillitis. The strain is also responsible for a number of other invasive and non-invasive infections occurring in children and adults. One of the less known diseases are surface skin infections involving the perineum and anus, which are often incorrectly diagnosed and therefore treated without success.

Key words: microbiology diagnostics, perineal infection, Streptococcus pyogenes

Przegląd nowoczesnych technik obrazowych i analitycznych w badaniu cech biofilmów

Overview of modern microscope and analytical techniques in the study of biofilm features

Katarzyna Karolewska1 | Urszula Wojcik1 | Beata Sadowska2 | Barbara Różalska2

1 Studentka studiów magisterskich II stopnia, kierunek Mikrobiologia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
2 Pracownia Biologii Zakażeń Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Barbara Różalska Pracownia Biologii Zakażeń, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Tel.: 42 635 41 85, Fax: 42 635 58 18, e-mail:  barbara.rozalska@biol.uni.lodz.pl

Wpłynęło: 20.02.2018

Zaakceptowano: 27.03.2018

DO I: dx.doi.org/10.15374/FZ2018010

Forum Zakażeń 2018;9(2):63–71

Streszczenie: Jedną z najefektywniejszych strategii przeżycia mikroorganizmów w trudnych warunkach mikrośrodowiska jest tworzenie biofilmu. Jego rozwój może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenie w różnych obszarach działalności człowieka. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie badań dotyczących metod eliminacji i kontrolowania rozwoju biofilmu oraz ewentualnie wykorzystywania jego powstania. Pierwsze mikrobiologiczne metody badań nad cechami biofilmów obejmowały powszechnie znane procedury, tj.: założenie hodowli, oglądanie struktury pod mikroskopem świetlnym, użycie technik kolorymetrycznych do szybkiej detekcji objętości biomasy, czy też oceny jej metabolizmu. Dzięki dostępnym obecnie nowoczesnym technikom wiedza na temat struktury przestrzennej, składu gatunkowego i relacji między komórkami, składu polimeru zewnątrzkomórkowego oraz innych ważnych cech populacji biofilmowych jest znacznie bardziej zaawansowana. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane metody obrazowania i analizowania biofilmu – z uwzględnieniem zarówno zalet płynących z ich zastosowania, jak i ograniczeń.

Słowa kluczowe: biofilm, metody analityczne, mikroskopia elektronowa, mikroskopia fluorescencyjna

Abstract: Difficult environmental conditions force microorganisms to develop one of the most effective and also excellent strategies for survival the biofilm. Biofilm formation can have a positive or negative influence on many areas of human life. For this reason it is important to conduct research on how biofilms can be effectively eliminated, controlled or possibly utilized. Microbiological methods which are used to increase knowledge about characteristics of biofilm include well known procedures like: culture, imaging the structure of biofilm in a light microscope, quantification of biofilm biomass or the assessment of cell metabolism. The innovative techniques allow researchers to gain significantly advanced insight into spatial structure, species diversity, the relationships between the cells, a composition of the extracellular polymeric substance and other important issues stemming from biofilm population characteristics. The aim of this review was to present selected methods of biofilm imaging and analysis, including their advantages and limitations.

Key words: analytical methods, biofilm, electron microscopy, fluorescence microscopy

Diagnostyka laboratoryjna i leczenie zakażeń grzybiczych w okulistyce

Laboratory diagnostics and treatment of fungal infections in ophthalmology

Marta Wróblewska1, 2 | Beata Sulik-Tyszka1, 2 | Ewa Langwińska-Wośko3, 4 | Grażyna Broniek4 | Jacek P. Szaflik3, 4

1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
3 Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Beata Sulik-Tyszka Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78, e-mail: zmsstb@gmail.com

Wpłynęło: 12.04.2018

Zaakceptowano: 19.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018016

Forum Zakażeń 2018;9(2):57–61

Streszczenie: Układowe zakażenia grzybicze wywoływane są najczęściej przez grzyby z rodzaju Candida i Aspergillus. Zakażenie gałki ocznej może być powikłaniem 2–45% kandydemii, jednak endophthalmitis występuje w tych przypadkach rzadko. Infekcje oka mogą też być wywołane przez grzyby pleśniowe, z których w okulistyce duże znaczenie mają grzyby z rodzaju Aspergillus spp. oraz Fusarium spp. Ocena mikroskopowa preparatów bezpośrednich ma szczególne znaczenie w rekomendacjach diagnostyki okulistycznej. Umożliwia szybkie stwierdzenie czynnika etiologicznego infekcji grzybiczej i właściwy wybór terapii. Hodowla i identyfikacja szczepu grzyba wyizolowanego z materiału klinicznego nadal stanowi tzw. złoty standard w diagnostyce grzybic. Metoda ta pozwala na identyfikację wyhodowanego patogenu do gatunku i umożliwia ocenę lekowrażliwości danego szczepu, a tym samym zastosowanie u pacjenta antybiotykoterapii celowanej.

Słowa kluczowe: diagnostyka mykologiczna, leczenie przeciwgrzybicze, zakażenia grzybicze oka

Abstract: The most common etiological agents of systemic fungal infections are yeast-like fungi of the genus Candida spp. and moulds Aspergillus spp. Candidemia (2–45% of cases) may result in an infection of the eyeball, however endophthalmitis is rare. Eye infections may also be caused by moulds, of which the most important in ophthalmology are Aspergillus spp. and Fusarium spp. Microscopic evaluation of direct preparations is very important in making a diagnosis. It allows rapid detection of the etiological agent and determines the choice of antifungal therapy. Culture and identification of the fungal strain isolated from the clinical material remains the “gold standard” in laboratory diagnostics of fungal infections. It makes it possible to identify the fungus to the species level, to evaluate its antimicrobial susceptibility and thereby to administer targeted antibiotic therapy to the patient.

Key words: antifungal therapy, fungal infections of the eye, mycological diagnostics

Udział mikrobiomu przewodu pokarmowego w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez wpływ na zaburzenia gospodarki lipidowej

The role of gut microbiome in the pathogenesis of cardiov ascular diseases, through the effect on lipid metabolism disorders

Anna Gózd-Barszczewska1 | Maria Kozioł-Montewka2 | Piotr Barszczewski3

1 Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
2 Katedra Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
3 Oddział Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Anna Gózd-Barszczewska Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, e-mail: aniagozd@o2.pl

Wpłynęło: 27.02.2018

Zaakceptowano: 16.03.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018007

Forum Zakażeń 2018;9(2):49–56

Streszczenie: Choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych główną przyczyną zgonów. Pomimo licznych badań nadal nie wyjaśniono w pełni ich patogenezy. Nadzieję na poprawę sytuacji wiąże się z poznaniem roli mikroflory jelitowej, która poprzez wytwarzane metabolity, a także interakcję z organizmem gospodarza może wywierać wpływ na procesy zdrowia i choroby. W niniejszej pracy porównano wyniki badań własnych oraz europejskich badań populacyjnych w aspekcie wpływu drobnoustrojów na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Ustalono, iż wybrane grupy bakterii są istotne w kontekście występowania zaburzeń gospodarki lipidowej, odgrywających kluczową rolę w rozwoju miażdżycy. Dzięki wykorzystaniu badań molekularnych możliwe staje się porównywanie wyników badań mikrobiomu i poszukiwanie związków mikroflory z procesami patologicznymi w różnych populacjach.

Słowa kluczowe: miażdżyca, mikrobiom, zaburzenia lipidowe

Abstract: Cardiovascular diseases remain the main cause of deaths in the societies of highly developed countries. Despite numerous studies, their pathogenesis is still not fully explained. The chance to improve the situation is related to determining the role of human gut microbiota, which, through metabolites, as well as the interaction with the host, could have an impact on human health. In this study, we compared the results of our research and European studies in order to determine the effect of microorganisms on the occurrence of cardiovascular diseases. We have found that selected bacterial taxa may contribute to lipid disorders, which play a key role in the development of atherosclerosis. Molecular methods allow to compare the results of microbiome studies and establish microflora compounds with pathological processes in different populations.

Key words: atherosclerosis, lipid disorders, microbiome

Rola amfoterycyny liposomalnej w skojarzonej terapii aspergilozy płucnej po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Liposomal aphotericin in combined therapy of invasive pulmonary aspergillosis after hematopoietic stem cell transplantation

Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 48 60, e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl

Wpłynęło: 27.02.2018

Zaakceptowano: 16.03.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018007

Forum Zakażeń 2018;9(1):39–43

Streszczenie: Inwazyjna aspergiloza płucna (IAP) u pacjentów poddawanych przeszczepianiu komórek krwiotwórczych (HSCT) wiąże się z dużym ryzykiem zagrożenia życia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie opisu przypadku dziecka z nabytą ciężką anemią aplastyczną powikłaną licznymi infekcjami (w tym IAP), u którego skojarzona terapia przeciwgrzybicza umożliwiła przeprowadzenie transplantacji, a w efekcie wyleczenie inwazyjnej aspergilozy płucnej. Przedstawiono również aktualne rekomendacje dotyczące stosowania skojarzonej terapii przeciwgrzybiczej.

Słowa kluczowe: anemia aplastyczna, inwazyjna aspergiloza płucna, inwazyjna choroba grzybicza, liposomalna amfoterycyna B, przeszczepienie komórek krwiotwórczych, terapia skojarzona

Abstract: Invasive pulmonary aspergillosis (IAP) in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a life-threatening disease. The objective of this paper is to present a case report of a child with acquired severe aplastic anemia complicated with numerous infections including IAP. Combination antifungal therapy enabled performing HSCT, which was followed by full hematological recovery and cure of IAP. Current recommendations for combination antifungal therapy are also presented in this paper.

Key words: aplastic anemia, combination therapy, hematopoietic stem cell transplantation, invasive fungal disease, invasive pulmonary aspergillosis, liposomal amphotericin B

Left Menu Icon