7    PRZEDMOWA

Danuta Dzierżanowska

11    Pourazowa przetoka przełykowo-skórna zakażona grzybami skutecznie leczona anidulafunginą (Ecalta®) – opis przypadku

Maciej Gawor, Dariusz Łątka, Krzysztof Burdynowski

21    Oporność szczepów bakterii szpitalnych jako problem terapeutyczny w chirurgii rekonstrukcyjnej zespołu Fourniera
– opis przypadku

Magdalena Graczyk, Justyna Kostro, Jerzy Jankau

33    Ciężkie zakażenie Aspergillus spp. i Candida albicans u chorej leczonej z powodu mięsaka Ewinga – opis przypadku

Anna Łukaszewska, Małgorzata Lipiec, Elżbieta Ochman

43    Ropniak parapneumoniczny.
Opis przypadku zastosowania leczenia złożonego z drenażu jamy opłucnowej, fibrynolizy doopłucnowej oraz systemowej i miejscowej antybiotykoterapii

Marek Sobol

53    Aspergiloza mózgu u chłopca z ostrą białaczką limfoblastyczną – opis przypadku

Maria Jolanta Stefaniak, Joanna Zawitkowska, Dominik Grabowski, Agnieszka Brodzisz

65    Antybiotykoterapia u chorego we wstrząsie septycznym leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii – opis przypadku

Wiktor Sułkowski, Marzena Kessler

73    Zastosowanie tygecykliny w leczeniu powikłań septycznych w przebiegu zespołu HELLP – opis przypadku

Barbara Tamowicz, Adam Mikstacki, Kamila Grzybowska-Okręt, Monika Stachowiak