Aktualne wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia celowanego zakażeń grzybiczych u chorych hematoonkologicznych i po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych według zaleceń ECIL-5

W ciągu ostatnich 25 lat nastąpił wzrost częstości występowania inwazyjnych zakażeń grzybiczych (ang. invasive fungal infections – IFI) u pacjentów hematoonkologicznych. Jest to paradoksalnie koszt postępu, jaki dokonał się w medycynie – rośnie liczba procedur intensywnej chemioterapii, radioterapii, leczenia immunosupresyjnego oraz skutecznej antybiotykoterapii o szerokim spektrum w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Grupą chorych szczególnie narażonych na wystąpienie IFI są pacjenci poddawani procedurom przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – allo-HSCT), zwłaszcza od dawców alternatywnych. To powikłanie nadal jest obarczone wysoką śmiertelnością, czego przyczyną jest często zbyt późno postawiona diagnoza.

Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa okrężnicy – aktualny stan wiedzy i zasady leczenia

W ciągu ostatnich lat systematycznie zwiększa się liczba publikacji dotyczących uchyłkowatości jelit. Zmieniają się poglądy dotyczące zarówno etiopatogenezy, jak i zasad leczenia objawowej choroby uchyłkowej (ang. diverticular disease – DD) – postaci niepowikłanej oraz powikłanej. Badania epidemiologiczne jednoznacznie wskazują na wzrost częstości występowania uchyłkowatości jelita grubego w populacji całego świata. Problem ten jest szczególnie istotny w krajach rozwiniętych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie Zachodniej. Uchyłkowatość lewej połowy jelita grubego w tych populacjach występuje głównie w starszych grupach wiekowych, z częstością do 65% u osób po 65. roku życia i 70% u osób powyżej 80. roku życia [4, 5]. Większość chorych z uchyłkowatością okrężnicy nie odczuwa żadnych dolegliwości i nie wymaga leczenia. Objawy choroby uchyłkowej występują u około 20% pacjentów, u części z nich schorzenie ma przebieg postępujący, z nawrotami zapalenia uchyłków i ryzykiem wystąpienia powikłań wymagających leczenia operacyjnego. Obserwuje się także systematyczny wzrost kosztów związanych z wizytami lekarskimi, hospitalizacjami, leczeniem zachowawczym i operacyjnym.

Evereth Publishing
Right Menu Icon