Poliheksanid w miejscowym leczeniu ran – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

The polyhexanide in the local treatment of wounds – a review of the literature and own experience

Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska, ul. Bema 80, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 10.08.2018

Zaakceptowano: 28.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018047

Streszczenie: Rany przewlekłe stanowią bardzo poważny interdyscyplinarny problem medyczny. Ze względu na starzenie się społeczeństwa wskaźnik częstości ich występowania stale wzrasta, a dodatkowo rośnie wraz z wiekiem chorych. Z uwagi na współistnienie wielu czynników miejscowych oraz ogólnych, mających wpływ na prawidłowy przebieg gojenia rany, zagadnienie to nabiera jeszcze większego znaczenia. Kluczową rolę pełni tu skuteczne i nowoczesne leczenie miejscowe, optymalnie dobrane do stanu rany. W niniejszej pracy omówiono rolę, cechy i działanie oraz wskazania do stosowania poliheksametylenu biguanidu (PHMB) w leczeniu ran. Poliheksanid to antyseptyk o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, w tym wobec MRSA, VRE, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Jest bezpiecznym, nietoksycznym preparatem antyseptycznym o niskim progu podrażnienia (1,3–1,6) i wysokim indeksie biozgodności, nie wywołuje oporności krzyżowej na antybiotyki, działa selektywnie wyłącznie na błonę cytoplazmatyczną drobnoustrojów, nie uszkadzając białka komórek ludzkich. Poliheksanid, mimo wcześniejszych kontrowersji, jest obecnie rekomendowany jako antyseptyk pierwszego wyboru w leczeniu ran skolonizowanych, oparzeń i w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego. Wykazano jego korzystny wpływ na tworzącą się ziarninę w ranach przewlekłych, co przyspiesza gojenie, oraz działanie wpływające na znaczną lub całkowitą redukcję bólu u pacjentów z ranami.

Słowa kluczowe: antyseptyka, PHMB, poliheksanid, rana

Abstract: Chronic wounds have been very difficult interdisciplinary medical problem. Their prevalence increases with age and becomes increasingly common due to population aging. The problem has become more serious because of many local and systemic factors impairing wound healing. The effective and contemporary local treatment, optimized for the condition of a certain wound, fulfils a crucial role. The role, features, effect and application to include polyhexamethylene biguanide (PHMB) in wound treatment are discussed in this paper. Polyhexanide is a broad-spectrum antiseptic for MRSA, VRE, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. It is a certain, non-toxic antiseptic with an inferior threshold of irradiation (1.3–1.6) and a high index of biocompatibility; it does not cause cross-resistance to antibiotics but selectively affects the cytoplasmic membrane of microorganisms without damaging proteins in human cells. Despite preceding controversies, polyhexanide has been currently recommended as the first choice antiseptic in treatment of infected wounds, burns, as well as in surgical site infections surveillance. It has been proven to have a positive effect on the formation of granulation tissue in chronic wounds, contributing to the accelerated healing and to the reduction, wholly or in part, of patients’ pain.

Key words: antisepsis, PHMB, polyhexanide, wounds

Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny

Vaginal microbiota and preterm birth

Kamil Bałabuszek1 | Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Łukasz Pietrzyński2 | Agnieszka Sikora3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kamil Bałabuszek Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: balkam@tlen.pl

Wpłynęło: 12.06.2018

Zaakceptowano: 28.06.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2018023

Streszczenie: Bakterie obecne w organizmie człowieka stanowią nawet do 2% jego masy ciała. Mikrobiota pochwy zapewnia homeostazę oraz tworzy barierę zapobiegającą kolonizacji przez drobnoustroje chorobotwórcze. W przypadku, gdy dojdzie do zachwiania równowagi mikrobiologicznej w ekosystemie pochwy, może rozwinąć się stan zwany waginozą bakteryjną, który zwiększa ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, infekcji układu moczowego czy wystąpienia porodu przedwczesnego. W najnowszych badaniach, w których użyto sekwencji 16S rRNA do identyfikacji bakterii, opisano ponad 250 gatunków bakterii występujących w pochwie. Mikrobiota pochwy podczas trwania ciąży jest z reguły stabilniejsza, lecz niejednokrotnie występują w niej znaczące zmiany. Niewyjaśnione są nadal mechanizmy, w wyniku których u kobiet ciężarnych dochodzi do modyfikacji w składzie mikrobioty. Pomimo przeprowadzenia skutecznego leczenia waginozy bakteryjnej podczas ciąży, nie zmniejsza się ryzyko porodu przedwczesnego. Znajomość mechanizmów wpływających na zmiany mikrobioty i ograniczenie częstości zakażeń pochwy u kobiet ciężarnych może znacząco zmniejszyć odsetek porodów przedwczesnych.

Słowa kluczowe: ciąża, Lactobacillus spp., mikrobiota pochwy, poród przedwczesny, powikłania

Abstract: Bacteria present in the human body make up to 2% of the total body mass. Vaginal microbiota provides homeostasis and is a barrier preventing colonization by pathogenic microorganisms. When the microbiological balance in the vaginal ecosystem is disturbed, a condition called bacterial vaginosis may develop, which increases the risk of premature birth, sexually transmitted diseases and infections of the urinary tract. A recent study which uses 16S rRNA sequencing to identify bacteria, described more than 250 species present in the vagina. Vaginal microbiota is generally more stable during pregnancy, but can be significantly altered in many cases. The mechanisms that cause microbial changes during pregnancy remain unexplained. Despite effective treatment of bacterial vaginosis during pregnancy, the risk of premature birth does not decrease. Knowing the mechanisms of microbial changes and reduction of the frequency of vaginal infections during pregnancy can significantly reduce the number of premature births.

Key words: complications, Lactobacillus spp., pregnancy, preterm birth, vaginal microbiota

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych o etiologii infekcyjnej – opis przypadku

Premature rupture of membranes with an infectious etiology – a case report

Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora2 | Marta Pawlicka1 | Anna Sikora3

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Anna Mroczek Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64

Wpłynęło: 12.06.2018

Zaakceptowano: 26.06.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018022

Streszczenie: Przedwczesne pęknięcie błon płodowych (PROM ) stanowi istotny problem współczesnej perinatologii. Ta patologia położnicza odpowiedzialna jest za niebezpieczne – zarówno dla życia matki, jak i płodu – powikłania ciąży, takie jak: poród przedwczesny i związane z nim wcześniactwo, zapalenie błon płodowych oraz sepsa. Do czynników ryzyka wystąpienia PROM zalicza się: ciążę mnogą, niewydolność szyjki macicy, urazy brzucha oraz inwazyjne badania prenatalne. Nie bez znaczenia jest też pochodzenie etniczne, masa ciała oraz wiek matki. W licznych doniesieniach naukowych zwraca się uwagę na istotną i niezaprzeczalną rolę „nieprawidłowej” mikrobioty pochwy matki w powstawaniu tego powikłania. Udowodniono negatywny wpływ bakterii Streptococcus agalactiae, która poprzez degradację kolagenu przyczynia się do osłabienia i ograniczenia podatności łożyska na rozciąganie. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny pacjentki, u której w 22. tygodniu ciąży doszło do PROM o etiologii infekcyjnej. Ukazuje on potrzebę wykonywania profilaktycznych badań mikrobiologicznych u kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży w celu wykrycia potencjalnych czynników patogennych. Odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i zastosowanie profilaktyki antybiotykowej może uchronić przed powikłaniami ciąży.
Słowa kluczowe: flora patogenna, kobiety ciężarne, kolonizacja pochwy, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, wcześniactwo

Abstract: Premature rupture of membranes (PROM ) is a serious issue for modern perinatology. This obstetric pathology is responsible for the dangerous complications of pregnancy for both the mother and foetus, such as: premature birth, prematurity, inflammation of the foetal membranes and sepsis. Risk factors for PROM include: multifetal pregnancy, cervical  incompetence, abdominal trauma and invasive prenatal examinations. Ethnic origin, body weight and age of the mother are also important. Numerous scientific reports draw attention to the important and unquestionable role of abnormal vaginal microbiota in the development of this complication. The negative effect of Streptococcus agalactiae has been demonstrated, which through collagen degradation contributes to the weakening of the placenta. This paper presents a description of a patient who suffered from a bacterial PROM in her 22nd week of gestation. It shows the need for prophylactic microbiological examinations in women with certain gestational trimesters in order to detect potential pathogens. Early risk detection and antibiotic prophylaxis can protect against pregnancy complications.

Key words: pathogenic flora, pregnant women, premature rupture of membranes, prematurity, vaginal colonization

Mankiety do mierzenia ciśnienia – niedoceniane wektory zakażeń szpitalnych

Sphygmomanometer cuffs – underestimated nosocomial infection vectors

Katarzyna Kowalska1, 2 | Krzysztof Górniak1 | Agata Maliszewska1 | Olga Bortkiewicz1 | Małgorzata Fleischer1

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 00 65, 71 784 12 80, Fax: 71 784 01 17, e-mail: katkow1611@gmail.com

Wpłynęło: 02.08.2018

Zaakceptowano: 25.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018038

Streszczenie: Zakażenia szpitalne stanowią istotną przyczynę zgonów na całym świecie. Celem badania było sprawdzenie, jaką rolę odgrywają mankiety do mierzenia ciśnienia w przenoszeniu patogenów szpitalnych. Materiał badawczy stanowiło 50 wymazów z wewnętrznych powierzchni mankietów do mierzenia ciśnienia. Skażenie badanych mankietów świadczyło o braku przestrzegania zasad prawidłowej ich dekontaminacji przez personel medyczny. Wysoki odsetek mankietów z obecnością szczepów o znanym potencjale chorobotwórczym wskazuje na potencjalnie istotną rolę ciśnieniomierzy w transmisji drobnoustrojów.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, mankiety ciśnieniomierzy, zakażenia szpitalne

Abstract: Nosocomial infections account for a significant number of deaths around the world. The aim of this study was to determine the role played by blood pressure gauges in nosocomial pathogen transmission. Research material consisted of 50 swabs from the inner surface of blood pressure gauges cuffs. The contamination of the examined cuffs demonstrates that medical staff does not comply with decontamination procedures. Bacterial strains with confirmed pathogenic potential were found on a large percent of samples collected from the cuffs. This indicates that blood pressure gauges may play a crucial role in infection transmission.

Key words: disinfection, hospital infection, pressure gauge cuffs

Powikłania infekcyjne po implantacji urządzeń do stałej stymulacji serca – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku

Infectious complications after implantation of devices for permanent cardiac pacing – literature review and case report

Izabela Wojarska

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, e-mail: iza140679@gmail.com

Wpłynęło: 17.07.2018

Zaakceptowano: 03.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15347/FZ2018030

Forum Zakażeń 2018;9(4):247–251

Streszczenie: Elektroterapia serca jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny i niekwestionowaną metodą leczenia zaburzeń rytmu serca oraz przewodzenia. Obejmuje implantację wielu urządzeń do stałej stymulacji serca, takich jak kardiostymulatory, kardiowertery-defibrylatory i układy resynchronizujące. Wraz ze wzrostem implantacji urządzeń do stałej stymulacji serca obserwuje się rosnącą liczbę powikłań elektrostymulacji. Stały wzrost liczby powikłań poimplantacyjnych wynika z faktu, iż pacjenci poddawani procedurze implantacji urządzeń są coraz trudniejszymi przypadkami pod względem medycznym, a zabiegi stają się bardziej skomplikowane. Rozwój powikłań infekcyjnych następuje częściej po wymianie urządzenia, reoperacji, zabiegach naprawczych, a także w przypadku pozostawienia w ciele pacjenta starych, nieczynnych elektrod, które z czasem ulegają uszkodzeniu, doprowadzając do rozprzestrzenienia się infekcji. Miejscowa infekcja loży i/lub uogólniona infekcja organizmu (zapalenie wsierdzia, sepsa) należą do najpoważniejszych powikłań infekcyjnych ze względu na niespecyficzny charakter dolegliwości, trudności diagnostyczne oraz zbyt późne rozpoczęcie leczenia. Działania wpływające na minimalizowanie czynników ryzyka powikłań infekcyjnych to przede wszystkim: stosowne zabiegi higieniczne przed operacją, profilaktyka okołooperacyjna, właściwa pielęgnacja rany po zabiegu oraz doświadczenie operatora.

Słowa kluczowe: elektroterapia, implantacja, powikłania infekcyjne, stymulacja serca, zakażenie

Abstract: Cardiac electrotherapy is a dynamically developing field of medicine and an undisputed method of treating arrhythmias and conduction disorders. It includes the implantation of multiple devices for permanent heart stimulation such as cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators and resynchronization systems. With the increase in the implantation of devices for permanent cardiac pacing, an increasing number of electrostimulation complications are observed. The number of post-implantation complications will continue to increase due to the fact that patients undergoing implantation are more and more difficult cases in terms of medicine, and the procedures are more complicated. Infectious complications develop more frequently after device replacement, reoperation, repair procedures, as well as in the case of leaving old, inactive electrodes, which they get damaged over time leading to the spread of infection. Local infection of the lodge and/or generalized infection of the body (endocarditis, sepsis) belong to the most serious infectious complications due to the non-specific nature of symptoms, diagnostic difficulties and starting treatment too late. Actions aimed at minimizing the risk factors of infectious complications are first of all a series of hygienic procedures before surgery, perioperative prophylaxis, proper wound care after surgery and operator experience.

Key words: cardiac pacing, electrotherapy, implantation, infection, infectious complications

Leczenie ropowicy szyi i mnogich ropni śródpiersia górnego tylnego o etiologii Candida glabarta – opis przypadku pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii PCCHP w Rzeszowie

Treatment of neck phlegmon and multiple abscesses of the upper posterior mediastinum caused by Candida glabrata – a case study of a patient hospitalized in the intensive care unit of the podkarpackie voivodeship lung disease center in Rzeszów

Bożena Nowak1 | Mariusz Worek2, 3

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
2 Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
3 Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bożena Nowak Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, Tel.: 17 861 14 21 do 427, wew. 378, e-mail: lab@pcchp.pl

Wpłynęło: 30.07.2018

Zaakceptowano: 15.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018042

Forum Zakażeń 2018;9(4):253–256

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono przypadek ciężkiej ropowicy szyi i mnogich ropni śródpiersia o etiologii Candida glabrata u 68-letniego otyłego mężczyzny, chorującego przewlekle na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2. Pacjent został przekazany do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w celu pilnej interwencji chirurgicznej ze Szpitala Powiatowego, gdzie na podstawie stanu klinicznego, wyników badań obrazowych i laboratoryjnych rozpoznano ropowicę szyi i śródpiersia. Chory po zabiegu mediastinotomii nadmostkowej, rewizji i drenażu śródpiersia górnego oraz setonażu okolicy nadobojczykowej prawej został przyjęty bezpośrednio do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej. Z pobranego śródoperacyjnie materiału wyhodowano C. glabrata nieposiadający mechanizmów oporności na azole. Pomimo zastosowania flukonazolu zgodnie z antybiogramem, u pacjenta w 6. dobie leczenia na OIT doszło do pogorszenia stanu klinicznego, fungemii i rozwoju wstrząsu septycznego. Oprócz wdrożenia szerokospektralnej antybiotykoterapii, w porozumieniu z mikrobiologiem zadecydowano o zmianie leczenia przeciwgrzybiczego – włączono flucytozynę. Korekta leczenia spowodowała sukcesywną poprawę stanu klinicznego, normalizację parametrów biochemicznych oraz negatywizację posiewów. W 23. dobie hospitalizacji chorego w stanie zadowalającym przekazano do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w celu kontynuacji leczenia.

Słowa kluczowe: Candida glabrata, flucytozyna, ropowica śródpiersia

Abstract: This study presents the case of a 68 year-old obese male patient with a history of arterial hypertension and type 2 diabetes, suffering from severe phlegmon and multiple abscesses of the upper posterior mediastinum caused by Candida glabrata. The patient was referred from a district hospital to the Thoracic Surgery Department emergency surgery. The patient’s clinical condition, diagnostic images and laboratory test results established the diagnosis of cervical and mediastinal phlegmon. After having undergone procedures of suprasternal mediastinotomy, revision and drainage of the superior mediastinum and setonage of the supraclavicular area, the patient was transferred to the intensive care unit because of cardiopulmonary failure. C. glabrata with no azole resistance mechanisms was cultured from intraoperative samples. Despite treatment with fluconazole in accordance with the antibiogram, the patient’s clinical state deteriorated resulting in fungemia and septic shock. After consulting the patient with a microbiologist, flucytosine was exchanged for fluconazole with the rest of the treatment remaining the same. The alteration of treatment resulted in successful improvement of the patient’s clinical condition, normalization of biochemical parameters and negative bacterial cultures. The patient was referred back to the Thoracic Surgery Department in good condition on the 23rd day of hospitalization for treatment continuation.

Key words: Candida glabrata, flucytosine, mediastinal phlegmon

Komunikacja – udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Communication – providing and receiving feedback

Ewa Schabek

Ewa Schabek – Coach Dialogu, ul. Grunwaldzka 29B/13, 60-783 Poznań, e-mail: kontakt@ewaschabek.pl

Wpłynęło: 20.07.2018

Zaakceptowano: 27.07.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018031

Forum Zakażeń 2018;9(4):235–238

Streszczenie: Informacja zwrotna jest potrzebna zarówno osobie, która jej udziela (bo chce wpłynąć na zmianę zachowania drugiej osoby), jak i osobie, która ją przyjmuje (bo chce wiedzieć, jak jej zachowanie zostało odebrane i co może zmienić w przyszłości). Nie zmienia to faktu, że informacje są potrzebne, jednakże bywają też trudne – do przekazania i do odebrania. Efekt często jest taki, że unika się dawania informacji zwrotnej, szczególnie jeśli jest ona krytyczna, i jednocześnie pozbawia drugą stronę okazji do rozwoju. Jeśli z kolei udziela się jej nieumiejętnie, to można spotkać się z reakcją obronną, co nie daje korzyści ani jednej, ani drugiej stronie. Dlatego w przypadku, gdy chce się funkcjonować w środowisku, w którym można się rozwijać, mieć wpływ na innych i zachować dobre relacje, warto nauczyć się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych.

Słowa kluczowe: informacja wyprzedzająca, informacja zwrotna: pozytywna, negatywna, krytyczna

Abstract: We need feedback. Both persons, the one who gives it (wants to influence) and the one who receives it (wants to know how her/his behaviour is perceived and how it can be changed in the future) need feedback. As much as it is needed, it is difficult to, both get and receive. Usually it makes that feed-back is avoided, especially if it is corrective feedback. In this way we limit occasions for development. So, if we want to work in the environment which is good for development, where we can influence and be beneficial to interpersonal relations, we should practice the skills of giving and receiving feedback.

Key words: feedback: positive, negative/corrective, feed-forward

Jak aplikacje mogą poprawić monitorowanie zakażenia miejsca operowanego i mieć wpływ na zmniejszenie częstości zakażeń szpitalnych?

In what way do teleassistance service improve the surveillance of infections and reduce the frequency of hospital-acquired infections?

Tomasz Banasiewicz | Adam Bobkiewicz | Kinga Zastawna

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Tomasz Banasiewicz Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, e-mail: tbanasiewicz@op.pl

Wpłynęło: 10.08.2018

Zaakceptowano: 22.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018046

Forum Zakażeń 2018;9(4):239–245

Streszczenie: Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) stanowią jeden z istotniejszych problemów opieki nad pacjentem leczonym operacyjnie i jedną z najczęstszych form zakażeń szpitalnych. W celu zmniejszenia ryzyka ZMO należy podejmować działania kompleksowe na każdym etapie terapii leczniczej. Bardzo ważnym elementem tego postępowania jest monitorowanie pacjenta po zakończeniu leczenia szpitalnego. Wśród wielu możliwości monitorowania rany oraz wspomagania procesu jej gojenia warto zwrócić uwagę na narzędzia telemedyczne. Ze względu na specyfikę problemów związanych z raną (kluczowa rola obrazu, powtarzalne elementy oceny podmiotowej i przedmiotowej) systemy telemedyczne oparte na aplikacjach dedykowanych pacjentom wydają się mieć olbrzymi potencjał praktyczny. Optymalna aplikacja powinna posiadać cechy zawarte w akronimie IDEAL: I (ang. intuitiveness) – intuicyjność, czyli prostota; D (ang. dedicated) – dedykowanie, czyli personalizowanie; E (ang. economy) – dostępność ekonomiczna dla pacjenta; A (ang. all aspects of treatment) – obejmować wszelkie aspekty zaleceń, dawać całościowe, jednoznaczne i kompletne zalecenia dotyczące dalszego postępowania; L (ang. legal) – zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dzięki połączeniu tych cech nowa aplikacja iWound, obecnie wprowadzana do użytku przez przedsiębiorstwo POLMEDI Sp z o.o., pozwala na kompleksowe monitorowanie rany pooperacyjnej, nadzór nad ZMO po zakończeniu hospitalizacji, a także wspomaganie procesu gojenia rany.

Słowa kluczowe: aplikacja, opieka pooperacyjna, telemedycyna, zakażenie miejsca operowanego, ZMO

Abstract: Surgical site infection (SSI) is one of the most important problems in post-operative patients. SSI are one of the most common forms of nosocomial infections. In order to reduce the risk of SSI the complex treatment in every stage is necessary. A very important element of this procedure is follow-up after discharge. Among the various possibilities of monitoring a wound and supporting the healing process, it is worth paying attention to telemedicine tools. Due to the specificity of wound problems (key role of the image, repetitive elements of subjective and objective assessment), telemedicine systems based on applications dedicated to patients seem to have enormous practical potential. The optimal application should have features in the acronym IDEAL: I – intuitiveness (simple); D – dedicated (personalized); E – economy (acceptable costs); A – all aspects of treatment (complexity); L – legal (safe) – in accordance with applicable legal regulations. The new iWound application currently being introduced by POLMEDI Sp z o. o. has all of the above features. Application enables to perform a comprehensive post-operative wound monitoring, supervision of SSI after the hospitalization has ended, as well as the support for wound healing.

Key words: application, follow-up, SSI, surgical site infection, telemedicine

Pacjent wentylowany mechanicznie – jak zmniejszyć ryzyko VAP?

Mechanically ventilated patients – how to reduce the risk of VAP?

Anna Michalik

Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Tel.: 33 827 94 03, e-mail: a.michalik@ath.bielsko.pl

Wpłynęło: 12.07.2018

Zaakceptowano: 23.07.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018026

Forum Zakażeń 2018;9(4):229–234

Streszczenie: Intubacja dotchawicza i wdrożenie wentylacji mechanicznej to jedna z najczęściej wykonywanych procedur u pacjentów krytycznie chorych. Pomimo niewątpliwych zalet wynikających ze wspomagania układu oddechowego, może wiązać się ona z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, w tym zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną (VAP). Wnikliwa obserwacja i postępowanie zgodne z rekomendacjami oraz zaleceniami medycyny opartej na dowodach naukowych mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju szpitalnego odrespiratorowego zapalenia płuc. Jednak działania te muszą być skoordynowane i wdrażane jednoczasowo przez wszystkich członków multidyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Słowa kluczowe: profilaktyka, wentylacja mechaniczna, zapalenie płuc

Abstract: Endotracheal intubation and implementation of mechanical ventilation is one of the most frequently performed procedures in relation to critically ill patients. Despite the indisputable advantages of respiratory support, it may be associated with adverse events, including ventilator-associated pneumonia (VAP). Thorough observation and following the recommendations of evidence-based medicine can contribute to reducing the risk of nosocomial pneumonia. However, these activities must be coordinated and implemented simultaneously by all the members of the multidisciplinary therapeutic team.

Key words: mechanical ventilation, pneumonia, prevention

Clostridioides (Clostridium) difficile – skuteczne działania w kontroli zakażeń

Clostridioides (Clostridium) difficile – effective infection control methods

Katarzyna Pawlik

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, e-mail: kasiapawlik@wp.pl

Wpłynęło: 09.08.2018

Zaakceptowano: 16.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018043

Forum Zakażeń 2018;9(4):221–227

Streszczenie: Zakażenie o etiologii Clostridioides difficile (wcześniej należące do rodzaju Clostridium) stanowi jedno z największych zagrożeń epidemicznych dla zdrowia publicznego i jest najczęstszą przyczyną biegunek poantybiotykowych. Infekcja może przebiegać pod postacią łagodnej, samoograniczającej się biegunki oraz ciężkich, piorunujących zakażeń, ze wstrząsem i zgonem włącznie. Profilaktyka CDI w zakładach opieki zdrowotnej obejmuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się infekcji (kontaktowe środki ostrożności, izolacja, dekontaminacja środowiska, higiena rąk) oraz kontrolę ryzyka wystąpienia zakażeń (antybiotykoterapia, środki hamujące wydzielanie soku żołądkowego). Na skuteczną kontrolę zakażeń C. difficile mają również wpływ: właściwe monitorowanie, diagnostyka i terapia, a także programy edukacyjne dla personelu oraz pacjentów.

Słowa kluczowe: biegunka poantybiotykowa, Clostridioides difficile, Clostridium difficile, kontrola zakażeń

Abstract: Clostridioides difficile (formerly belonging to the Clostridium genus) infections pose one of the major epidemic threats for public health and are the most frequent cause of post-antibiotic diarrhea. Infection symptoms include both mild and self-limiting diarrhoea and severe and fulminant infection leading to septic shock and death. Prevention of C. difficile infections (CDI) in healthcare providing facilities involves actions limiting the spread of infection (contact precautions, isolation, decontamination of the environment and hand hygiene) and risk of infection occurrence (antibiotic therapy, antisecretory drugs). Proper monitoring, diagnostics and therapy, along with educational programs for both staff and patients also influence efficient CDI control.

Key words: Clostridioides difficile, Clostridium difficile, infection control, post-antibiotic diarrhoea

Evereth Publishing