Przeczucie matki czy ocena lekarzy? Przypadek siedmiomiesięcznego niemowlęcia z gorączką

Mother’s premonition or doctor’s assessment? A case of a 7-month-old feverish infant

Ewa Zalewska | Ernest Kuchar

ORCID*: 0000-0003-2936-8493 | 0000-0002-7883-2427

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ernest Kuchar Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym,II Wydział Lekarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny,ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-672 Warszawa,Tel.: 22 317 92 31,e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 25.07.2019

Zaakceptowano: 08.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019035

Forum Zakażeń 2019;10(3):207–211

Streszczenie: Meningokoki to bakterie otoczkowe wywołujące zakażenia inwazyjne o wysokim wskaźniku śmiertelności. Zapadalność jest najwyższa w najmłodszych grupach wiekowych. Ze względu na możliwy piorunujący przebieg i wąskie, kilku–kilkunastogodzinne okno terapeutyczne, duże znaczenie odgrywa czujność rodziców. W pracy przedstawiono przypadek siedmiomiesięcznego niemowlęcia, które zostało przyjęte na SOR w dobrym stanie ogólnym. Wstępnie rozpoznano wirusową infekcję przewodu pokarmowego i jedynie ze względu na obawę matki dziecko przyjęto do oddziału. Po kilku godzinach hospitalizacji stan niemowlęcia pogorszył się, wysunięto podejrzenie inwazyjnej choroby meningokokowej i niezwłocznie włączono leczenie, dzięki czemu z powodzeniem opanowano zakażenie bez rozwoju trwałych następstw. Podkreślono rolę matki, której niepokój o zdrowie dziecka spowodował przyjęcie go do szpitala, co w efekcie pozwoliło wcześnie rozpocząć terapię. Uwzględniono znaczenie szczepień ochronnych jako najskuteczniejszego sposobu ochrony przed zakażeniami meningokokowymi.

Słowa kluczowe: diagnostyka zakażeń, dziecko, profilaktyka poekspozycyjna, sepsa, troska rodzicielska

Abstract: Meningococci are capsular bacteria that cause invasive infections with a high mortality rate. The incidence is highest in the youngest age groups. Due to the possible staggering course and a narrow, several-hours therapeutic window, parents’ vigilance is of great importance. This article presents the case of a seven-month-old infant, who reported to the Emergency Department in a fairly good general condition. Initially diagnosed with a viral gastrointestinal infection, they were admitted to the ward only due to the fear of the mother. After a few hours of hospitalization, the condition of the infant worsened, invasive meningococcal disease was suspected and appropriate treatment was immediately applied, thanks to which the infection was successfully managed without permanent consequences. The role of the mother whose anxiety over the health of the child caused admission to the hospital was emphasized, which in effect enabled immediate life-saving measures. The role of vaccination as the only way to effectively protect against meningococcal infections was discussed.

Key words: child, diagnosis of infection, parental concern, postexposure prophylaxis, sepsis

Zapalenie dróg żółciowych powikłane zapaleniem otrzewnej o etiologii Pseudomonas aeruginosa MDR i Enterococcus faecalis VRE wyleczone w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku

Septic peritonitis secondary to cholangitis caused by Pseudomonas aeruginosa MDR and Enterococcus faecalis VRE treated in an intensive care theraphy unit. A case study.

Wiesława Duszyńska1 | Jakub Dynia2

ORCID*: 0000-0002-5880-4904 | 0000-0002-5382-0374

1 Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,
Tel.: 71 733 23 02, e-mail: w.duszynska@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 01.07.2019

Zaakceptowano: 22.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019029

Forum Zakażeń 2019;10(3):199–206

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku rozwoju zapalenia otrzewnej u 31-letniego mężczyzny (chorującego na sferocytozę wrodzoną) z zapaleniem dróg żółciowych i wszczepioną przed dziesięcioma miesiącami protezą do przewodu żółciowego wspólnego z powodu jego zwężenia. Chory bezpośrednio po zabiegu wymiany protezy, z jednoczasowym drenażem dróg żółciowych, został przyjęty do Oddziału Intensywnej Terapii z objawami niewydolności: oddechowej, nerek i wątroby w przebiegu sepsy. Zapalenie dróg żółciowych powikłane zapaleniem otrzewnej z obrazem klinicznym wstrząsu septycznego zdiagnozowano w 10. dobie leczenia. Dwa dni wcześniej z powodu splenomegalii, przełomu hemolitycznego, anemizacji, wysokich wartości bilirubiny całkowitej w przebiegu sferocytozy wykonano zabieg resekcji śledziony, z jednoczasowym usunięciem pęcherzyka żółciowego. Trudności terapeutyczne wynikały ze zmieniającej się flory patogennej i lekooporności szczepów (Pseudomonas aeruginosa MDR, Enterococcus faecium VRE) odpowiadających za zakażenie wewnątrzbrzuszne. Usunięcie źródła zakażenia w postaci „starej” protezy, rozszerzona diagnostyka mikrobiologiczna, wdrożona skuteczna antybiotykoterapia celowana (kolistyna, ceftazydym – awibaktam, linezolid), leczenie wstrząsu septycznego według ustalonych standardów oraz stosowanie CVVHDF z pozaustrojową eliminacją endotoksyn z użyciem filtra oXiris™ doprowadziły do stabilizacji krążeniowo-oddechowej, poprawy funkcji nerek i wątroby. W 34. dobie hospitalizacji chorego wypisano do dalszego leczenia w Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, a w 39. dobie ze szpitala.

Słowa kluczowe: ceftazydym – awibaktam, Pseudomonas aeruginosa MDR, zakażenie dróg żółciowych, zapalenie otrzewnej

Abstract: This paper describes a case of peritonitis caused by Pseudomonas aeruginosa in a 31-year-old patient suffering from hereditary spherocytosis, presenting with cholangitis in whom a prosthesis which was placed in the common bile duct a year before admission due stenosis. The patient was admitted to the ICU immediately after bile duct prosthesis replacement with concurrent biliary drainage and signs of respiratory, renal and hepatic insufficiency in the course of sepsis. The diagnosis of cholangitis complicated with peritonitis and clinical presentation of sepsis was made on the 10th day of treatment. Therapeutic difficulties resulted not only from already existing or augmented by hospitalization drug resistance of bacterial strains (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium) responsible for intra-abdominal infection but also from the necessity to perform total splenectomy (due to hereditary spherocytosis) complicated with an abscessed hematoma in the postoperative site. Conducting extended microbiological diagnostics, instituting effective targeted antibiotic therapy (ceftazidime – avibactam, linezolid), treating septic shock in accordance with the current guidelines and implementing CVVHDF with extracorporeal elimination of endotoxins using the oXirisTM blood purification set resulted in cardiopulmonary stabilization, as well as improvement/restoration of kidney and liver function. On the 34th day of hospitalization the patient was transferred
for further treatment to the Clinic of General and Minimally Invasive Surgery and discharged home on the 39th day of hospitalization.

Key words: ceftazidime – avibactam, cholangitis, peritonitis, Pseudomonas aeruginosa MDR

Dysbioza oraz zastosowania ryfaksyminy-α w jej leczeniu

Dysbiosis: treatment with rifaximin

Magdalena Frej-Mądrzak1 | Małgorzata Jeziorek2 | Jolanta Sarowska1 | Agnieszka Jama-Kmiecik1 | Irena Choroszy-Król1

ORCID*: 0000-0002-8138-2586 | 0000-0001-6704-1788 | 0000-0001-9710-2721 | 0000-0001-6514-8629 | 0000-0002-5006-4059

1 Zakład Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Zakład Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Magdalena Frej-Mądrzak Zakład Nauk Podstawowych,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 06, e-mail: magdalena.frej-madrzak@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.05.2019

Zaakceptowano: 30.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019024

Forum Zakażeń 2019;10(3):191–198

Streszczenie: Jelita są siedliskiem zróżnicowanej i licznej mikrobioty. Stan ludzkiego zdrowia zależy od korzystnych oraz niekorzystnych efektów prowadzonych działań, a także licznych interakcji mikrobioty komensalnej i patologicznej. Oddziaływanie na linii gospodarz–mikrobiota jelitowa ma daleko idące konsekwencje wpływające na całe ciało człowieka oraz większość układów. Dysbioza leży u podstaw wielu schorzeń i dolegliwości. Preparaty określane jako eubiotyki stosuje się w celu uzyskania równowagi jakościowej i ilościowej składowych mikrobioty w przewodzie pokarmowym. Ryfaksymina-α – oprócz właściwości antybakteryjnych – wykazuje również właściwości eubiotyczne, aktywnie oddziałuje na ilościowy i jakościowy skład mikrobioty jelitowej, co znacznie poszerza możliwości jej zastosowania w leczeniu dysbiozy.

Słowa kluczowe: dysbioza, eubioza, mikrobiota, ryfaksymina-α

Abstract: uman intestines are a habitat for diverse and numerous microbiota. Human health depends on advantageous and adverse effects of the activity and numerous interactions of commensal and pathological microflora. The host-gut microflora interaction has distant
consequences on the whole body and most organ systems. Dysbiosis is at the base of many diseases and complaints. Bactericidal preparations known as eubiotics are intended for correction of the mucous membrane biocenosis and their use leads to a healthy balance of microflora in the gastrointestinal tract. Rifaximin-α appears to have an eubiotic effect, which could have been extended to its use in the treatment of dysbiosis.

Key words: dysbiosis, eubiosis, microbiota, rifaximin-α

Testy igra – co o nich wiemy

Igra tests – what do we know anout them

Maria Korzeniewska-Koseła

Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą,
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, Tel.: 22 431 21 23, e-mail: m.korzeniewska@igichp.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7693-9012

Wpłynęło: 06.05.2019

Zaakceptowano: 22.05.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019022

Forum Zakażeń 2019;10(3):185–189

Streszczenie: Testy IGRA umożliwiają ex vivo ilościową ocenę wydzielania interferonu-γ (IFN-γ) przez uczulone komórki T w odpowiedzi na antygeny specyficzne dla prątków gruźlicy. Stosuje się je przede wszystkim w wykrywaniu utajo ego zakażenia prątkiem gruźlicy (UZPG). Mogą być również wykorzystywane jako testy pomocnicze w diagnostyce gruźlicy. Testy IGRA cechują się dużą czułością i specyficznością. Fałszywie dodatnie wyniki u osób szczepionych BCG nie występują, co stanowi o istotnej przewadze tych testów nad próbą tuberkulinową. Dodatni wynik IGRA nie jest równoznaczny z dużym ryzykiem zachorowania na gruźlicę. Zaleca się, aby wykrywanie UZPG ograniczyć do grup największego ryzyka reaktywacji gruźlicy, które odniosą korzyść z leczenia profilaktycznego. W stanach immunosupresji możliwe są wyniki fałszywie ujemne.

Słowa kluczowe: gruźlica, IGRA, interferon-γ, leczenie profilaktyczne, utajone zakażenie prątkiem gruźlicy, zdolność predykcyjna

Abstract: Interferon-γ release assays (IGRAs) are used to test for latent tuberculosis infections (LTBI). IGRAs can be also used to support the diagnosis of tuberculosis in some situations. IGRAs have high sensitivity and specificity. False positive IGRA results do not occur in BCG vaccinated subjects, which is an important advantage of these tests over the tuberculin skin test. A positive IGRA result is not indicative of a very high risk of developing tuberculosis. It is recommended that LTBI testing be limited to the groups at highest risk of reactivation of tuberculosis who would benefit from prophylactic treatment. False negative results are possible in immunosuppressive patients.

Key words: IGRA, interferon-γ, latent tuberculosis infection, predictive value, prophylactic treatment, tuberculosis

Charakterystyka i zmienność adaptacyjna struktur biofilmu tworzonego przez Staphylococcus aureus

Characteristic and adaptive variability of Staphylococcus aureus biofilm structure

Joanna Czajkowska1 | Adam Junka1, 2 | Andrzej Reetz3 | Marzena Bartoszewicz2 | Agata Markowska-Szczupak4

ORCID*: 0000-0002-6750-490X | 0000-0002-7559-8903 | 0000-0003-4186-4641 | 0000-0002-6542-2525 | 0000-0002-3034-0263

1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu
4 Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Joanna Czajkowska Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, e-mail: czajkowskaj@hotmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.06.2019

Zaakceptowano: 03.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019030

Forum Zakażeń 2019;10(3):177–184

Streszczenie: Gronkowiec złocisty, Staphylococcus aureus, jest jednym z najczęstszych czynników etiologicznych infekcji szpitalnych. Drobnoustrój ten występuje przede wszystkim w formie biofilmu, czyli społeczności komórek otoczonej zewnątrzkomórkową macierzą (matrix), pełniącą funkcję ochronną, strukturalną, regulatorową i odżywczą. W przypadku S. aureus macierz biofilmowa może być tworzona przez lipidy, białka, zewnątrzkomórkowe DNA oraz egzopolisacharydy. Dokładne poznanie składu, struktury i funkcji macierzy biofilmu gronkowca złocistego może przyczynić się do opracowania nowych metod zapobiegania i zwalczania infekcji wywoływanych przez ten drobnoustrój. Celem niniejszej pracy jest przegląd najnowszych doniesień dotyczących biofilmu S. aureus, ze szczególnym naciskiem na zależności pomiędzy występowaniem określonych typów macierzy zewnątrzkomórkowej a zmiennością adaptacyjną struktury biofilmu.

Słowa kluczowe: macierz biofilmowa, Staphylococcus aureus, zmienność adaptacyjna biofilmu

Abstract: Staphylococcus aureus is one of the most common etiologic agent of nosocomial infections. These microorganisms predominantly live in a biofilm form. Biofilm is a community of microorganisms surrounded by extracellular matrix of protective, regulatory and nutritional
function. The extracellular polymeric substance secreted by S. aureus may consist of lipids, proteins, extracellular DNA and exopolysaccharides. Thorough knowledge of the structure and function of S. aureus biofilm matrix can lead to development of new method of prevention and treatment of infections caused by this pathogen. The aim of this review is to summarize the newest scientific reports on S. aureus biofilm with a special stress put on correlation between distinct types of extracellular matrix and within this biofilm structure adaptive variability.

Key words: biofilm adaptation, biofilm matrix, Staphylococcus aureus

Enterobacteriaceae wytwiarzające karbapenemazy – schemat postępowania przeciwepidemicznego w szpitalach na Mazowszu

Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae – an anti-epidemic treatment protocol in hospitals in the Mazovia region

Anna Tymoczko1, 2 | Agnieszka Sulikowska2–5 | Piotr Leszczyński2, 6 | Paweł Grzesiowski2, 7

ORCID*: 0000-0003-4909-5357 | 0000-0002-2930-728X | 0000-0003-3096-5375 | 0000-0002-8486-5428 | 0000-0003-1984-7159

1 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
2 Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
3 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4 Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
5 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
6 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 7 Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

Agnieszka Sulikowska Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, pokój 915, e-mail: agnieszka.sulikowska1@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.07.2019

Zaakceptowano: 07.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019038

Forum Zakażeń 2019;10(3):169–176

Streszczenie: Rozprzestrzenianie się wieloopornych drobnoustrojów w placówkach leczniczych stanowi poważny problem epidemiologiczny, terapeutyczny i etyczny. Od kilku lat Gram-ujemne pałeczki wytwarzające karbapenemazy (CPE) są jednym z najpoważniejszych zagrożeń epidemicznych ochrony zdrowia. Czy procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się tych drobnoustrojów, tworzone i ograniczone do poziomu pojedynczego podmiotu leczniczego, są wystarczające? Czy wystarczy aktywny nadzór członków zespołu kontroli zakażeń, poprawa w zakresie higieny szpitalnej i higieny rąk w danej placówce, aby opanować rozprzestrzenianie się tych patogenów na skalę regionu czy kraju? Wprowadzona w latach 2016–2018 na Mazowszu skoordynowana, szeroko zakrojona interwencja zapobiegania rozprzestrzenianiu się szczepów CPE wykazała, że w sytuacjach dynamicznie postępującego zagrożenia pozytywne efekty może przynieść tylko współdziałanie szpitali z jednostkami nadzorującymi oraz grupą specjalistów zajmujących się kontrolą zakażeń szpitalnych, wytyczającą kierunki działania. Opracowanie przez grupę ekspertów szczegółowych wytycznych postępowania dla wszystkich szpitali województwa mazowieckiego spowodowało ujednolicenie procedur działania, pozwoliło na zebranie wiarygodnych danych epidemiologicznych, a także wpłynęło na poprawę komunikacji między personelem medycznym i pacjentami oraz organami nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

Słowa kluczowe: CPE, postępowanie przeciwepidemiczne, wytyczne postępowania

Abstract: The spread of multi-drug resistant (MDR) organisms in medical facilities poses a serious epidemiological, therapeutic and ethical problem. For the past few years, Gram-negative carbapenemase-producing bacilli (CPE) have been one of the most serious epidemic threats to healthcare. Are the procedures created to prevent the spread of these microorganisms and limited to the level of a single hospital sufficient? Is it enough to actively supervise the situation with the help of members of the infection control team, improve hospital hygiene and
hand hygiene in the institution in order to control the spread of these pathogens on a regional or national scale? The coordinated, wide-scale intervention to prevent the spread of CPE strains introduced in the years 2016–2018 in Mazovia showed that when faced with a rapidly progressing threat, only the cooperation of hospitals with supervising units and with a group of specialists can bring positive effects. The description of detailed guidelines created by a group of experts for all hospitals in the Mazovia region resulted in unification of the proceedings, enabled the collection of reliable epidemiological data, improved communication between medical staff and patients, as well as sanitary and epidemiological supervision authorities.

Key words: antiepidemic procedure, CPE, guidelines

Skuteczność opatrunku UrgoClean® Ag Pad w eradykacji i sekwestracji in vitro drobnoustrojów będących czynnikiem etiologicznym zakażeń ran przewlekłych

Efficacy of UrgoClean® Ag Pad dressing in eradication and sequestration of micobial causative factors of chronic wound infections

Marzenna Bartoszewicz1 | Adam Junka1 | Monika Oleksy1 | Karolina Dydak1 | Bartłomiej Dudek2 | Joanna Czajkowska2 | Grzegorz Chodaczek3 | Justyna Paleczny1 | Karol Fijałkowski4 | Paweł Migdał3

ORCID*: 0000-0002-6542-2525 | 0000-0002-7559-8903 | 0000-0002-0527-468X | 0000-0001-9698-5710 | 0000-0002-6181-3772 | 0000-0002-6750-409X | 0000-0002-1407-6693 | 0000-0002-8783-7123 | 0000-0002-4915-6298 | 0000-0002-2615-9760

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Laboratorium Mikrobiologii Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu
3 Laboratorium Bioobrazowania Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu
4 Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii
Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-534 Wrocław, Tel.: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.07.2019

Zaakceptowano: 07.08.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019038

Forum Zakażeń 2019;10(3):159–168

Streszczenie: W dobie narastającej oporności drobnoustrojów na antybiotyki skuteczne leczenie infekcji ran stanowi istotne wyzwanie dla pracowników systemów ochrony zdrowia. W celu otrzymania optymalnych warunków do epitelializacji i zamknięcia się rany, konieczne jest uzyskanie właściwego poziomu wilgotności oraz zatrzymanie rozwoju infekcji. Obecnie dostępne są opatrunki oparte na technologiach najnowszej generacji, zawierające zróżnicowane substancje przeciwdrobnoustrojowe, mające służyć wyżej wzmiankowanym celom. Jednym ze stosowanych rozwiązań są wysokochłonne opatrunki lipidokoloidowe zawierające srebro, oparte na matrycy TLC. W niniejszej pracy podjęto się oceny skuteczności in vitro tego typu opatrunku do pochłaniania sztucznego wysięku, oceny siły eradykacyjnej względem patogenów Staphylococcus aureus, Candida albicans i Pseudomonas aeruginosa oraz ich sekwestracji w obrębie matrycy TLC. Uzyskane wyniki wykazały korzystne cechy opatrunku, predysponujące go do wykorzystania w tych obszarach zastosowań, co może stanowić istotny przyczynek do przeprowadzenia badań klinicznych służących pełnemu zrozumieniu interakcji zachodzących między środowiskiem rany, patogenami a matrycą opatrunku.

Słowa kluczowe: biofilm, eradykacja, opatrunek TLC, rany, sekwestracja

Abstract: In the era of increasing microbial resistance to antibiotics, effective treatment of wound infections is a significant challenge for healthcare professionals. In order to provide optimal conditions for epithelialization and closure of the wound, it is necessary to obtain the right level of moisture and stop the development of infection. Currently, a number of newgeneration dressings containing various antimicrobial substances are used to serve the aforementioned goals. One of the solutions are high-absorbing, silver-containing lipido-colloid dressings based on the TLC matrix technology. This study assessed the in vitro ability of this type of dressing to absorb artificial exudate, eradicate Staphylococcus aureus, Candida albicans and Pseudomonas aeruginosa pathogens and to sequestrate it within the TLC matrix. The results showed favorable dressing characteristics that would allow application in these areas and could be an important contribution to further clinical trials aimed at understanding the interaction between the wound environment, pathogens and the matrix of the dressing.

Key words: biofilm, eradication, sequestration, TLC dressing, wounds

Przestrzeganie procedur higieny rąk przez pracowników ośrodka diagnostyki medycznej wojskowego instytutu medycznego w Warszawie

Adherence to hand hygiene procedures in employees ofthe medical diagnostics center of the military institute of medicine in Warsaw

Agnieszka Woźniak-Kosek1 | Szczepan Cierniak2 | Mirosław Dziuk3 | Jolanta Korsak4 | Jarosław Kosek5 | Artur Maliborski6

ORCID*: 0000-0002-7780-3448 | 0000-0002-9176-2478 | 0000-0001-9993-373X | 0000-0002-2565-7063 | 0000-0001-8565-8677 | 0000-0002-7436-9498

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM w Warszawie
2 Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie
3 Zakład Medycyny Nuklearnej CSK MON WIM w Warszawie
4 Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM w Warszawie
5 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej CSK MON WIMw Warszawie
6 Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM w Warszawie

Agnieszka Woźniak-Kosek Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,CSK MON WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: awozniak-kosek@wim.mil.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.06.2019

Zaakceptowano: 18.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019026

Forum Zakażeń 2019;10(3):151–157

Streszczenie: Mycie i dezynfekcja rąk w codziennej praktyce personelu szpitalnego są najtańszym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem ograniczania zakażeń szpitalnych. Celem badania była próba analizy zachowań w zakresie higieny rąk wybranej populacji personelu medycznego pracującego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. W 168-osobowej grupie pracowników Ośrodka Diagnostyki Medycznej w wieku 20–72 lata (średnio 45 lat) przeprowadzono anonimową ankietę. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że podczas wykonywania czynności medycznych, pielęgniarskich i laboratoryjnych personel medyczny stosował procedury higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, jednak nie w stopniu zadowalającym. Przestrzeganie zaleceń dla personelu medycznego w zakresie korzystania z fartuchów z krótkim rękawem oraz rezygnacji z noszenia na rękach zegarka i/lub biżuterii deklarowało 80% pracowników. Stwierdzono także, że jedynie 55,4% personelu medycznego posiadało wiedzę odnośnie minimalnego czasu potrzebnego do zabicia większości drobnoustrojów na dłoniach pracownika medycznego. Wydaje się, że podstawowe znaczenie w takim przypadku ma kształtowanie nawyków higienicznych i zapewnienie w środowisku szpitalnym łatwego dostępu do środków dezynfekujących.

Słowa kluczowe: dezynfekcja rąk, higiena rąk, mikrobiota skóry, pracownicy medyczni

Abstract: Hand washing and disinfection in the daily practice of hospital staff is both the cheapest and most effective way to reduce nosocomial infections. The aim of this study was to analyze the hand hygiene behavior of a selected population of employees working at the Military Institute of Medicine. An anonymous survey was conducted among a group of 168 employees of the Center for Medical Diagnostics aged 20–72 (45 years on average). Results show that while performing medical, nursing and laboratory activities, the staff uses procedures of hygienic hand washing and disinfection but not to a satisfactory degree. 80% of medical staff adhere to recommendations regarding wearing short-sleeved work clothes and not carrying watches and jewelry. It was also found that only 55.4% of those questioned knew the minimum time needed to kill most of the germs on the hands of a medical professional. It seems that in such cases shaping the hygiene habits of health professionals and ensuring easy access to disinfectants in the hospital environment is crucial.

Key words: disinfectants, hand hygiene, health care workers, skin microbiota

Rola badań mikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu bakteryjnej waginozy i atypowych zakażeń dróg płciowych

The microbiological diagnostics and treatment of bacterial vaginosis and atypical genitourinary tracts infections

Beata Mączyńska1 | Joanna Grześko2 | Joanna Nowicka1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 II Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Beata Mączyńska Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Forum Zakażeń 2010;1(1–2):1–8

Streszczenie: Zakażenia dróg płciowych są trudne do diagnostyki i leczenia ze względu na możliwość występowania różnorodnej flory bakteryjnej bez objawów klinicznych zakażenia, występowania patogenów o specjalnych wymaganiach hodowlanych lub niemożliwych do wyhodowania in vitro oraz ze względu na konieczność jednoczesnego leczenia wszystkich partnerów seksualnych. W pracy przedstawiono i omówiono zagadnienia dotyczące mikrobiologicznej diagnostyki i leczenia waginozy bakteryjnej i atypowych zakażeń dróg płciowych powodowanych przez Chlamydia trachomatis i mykoplazmy płciowe, z uwzględnieniem obecnie dostępnych metod i wytycznych dotyczących antybiotykoterapii.

Słowa kluczowe: Chlamydia trachomatis, diagnostyka mikrobiologiczna, mykoplazmy płciowe, waginoza

Abstract: Diagnostics and treatment of genitourinary tract infections is very difficult due to the possibility of various bacterial flora occurrence without clinical signs of infection, occurrence of pathogens with special culture requirements or even impossible to culture in vitro. The specific challenge is necessity of treat all sexual partners of infected individual simultaneously. In the presented paper the problems concerning the microbiological diagnostics, treatment of bacterial vaginosis and atypical genitourinary tracts infections caused by Chlamydia trachomatis and mycoplasmes are introduced in the light of actual methods and guidelines concerning antibioticotherapy.

Key words: Chlamydia trachomatis, microbiological diagnostics, genital mycoplasmes, vaginosis

Aminoglikozydy – mechanizmy działania i oporność drobnoustrojów

Aminoglycosides – mechanisms of activity and bacterial resistance

Beata Kowalska-Krochmal | Izabela Dolna | Agata Dobosz

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Beata Kowalska-Krochmal Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 05, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 08.09.2010

Zaakceptowano: 15.10.2010

Forum Zakażeń 2010;1(1–2):9–14

Streszczenie: Aminoglikozydy stale stanowią ważną grupę antybiotyków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych, szczególnie u hospitalizowanych pacjentów. Decyduje o tym zarówno ich bakteriobójczość, wykazywanie efektu poantybiotykowego, szeroki zakres działania, jak też możliwość skojarzonej terapii z większością innych antybiotyków. Stosowanie aminoglikozydów ogranicza ich toksyczność, brak aktywności wobec beztlenowców, jak też narastanie oporności wśród bakterii. W pracy przedstawiono mechanizmy działania aminoglikozydów oraz oporności bakterii na tę grupę leków.

Słowa kluczowe: aminoglikozydy, mechanizmy działania i oporności

Abstract: Aminoglycosides are important group of antibiotics widely used for treatment of bacterial infections, particularly in hospitalized patients. This broad usage of those antibiotics is associated with their bactericidal activity and post-antibiotic effect as well as with possibility of the combined therapy with most of other antibiotics. However, use of aminoglycosides is limited due to their toxicity, lack of activity against anaerobic microorganisms, as well as with increasing microbial resistance to this group of chemotherapeutics. In this paper, mechanisms of aminoglycosides’ activity and the mechanisms of bacterial resistance against those antibiotics are introduced and discussed.

Key words: aminoglycosides, mechanisms of activity and resistance

Evereth Publishing
Right Menu Icon