Aktywność in vitro izawukonazolu wobec klinicznych szczepów z rodzaju Candida i Aspergillus

In vitro activity of isavuconazole against clinical strains of Candida spp. and Aspergillus spp.

Beata Sulik-Tyszka1 | Justyna Cieślik1 | Emilian Snarski2 | Anna Waszczuk-Gajda2 | Marta Wróblewska1, 3

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 27.06.2016

Zaakceptowano: 08.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016028

Forum Zakażeń 2016;7(3):135– 139

Streszczenie: Leczenie zakażeń grzybiczych, mimo znaczącego postępu, pozostaje nadal poważnym problemem i bywa znacznie trudniejsze niż leczenie zakażeń bakteryjnych. Wpływa na to nie tylko niewielka liczba antymikotyków w porównaniu z liczbą leków przeciwbakteryjnych, lecz także – przede wszystkim – specyfika procesu infekcyjnego w przebiegu zakażenia grzybiczego, zwłaszcza u osób z zaburzeniami układu odpornościowego. Celem pracy była ocena skuteczności in vitro izawukonazolu wobec klinicznych szczepów Candida i Aspergillus, w oparciu o ocenę wartości MIC. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że izawukonazol wykazuje wysoką aktywność in vitro wobec badanych szczepów Candida i Aspergillus. Nie stwierdzono szczepow Candida glabrata, Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida norvegensis oraz Aspergillus fumigatus opornych na izawukonazol. Najniższe wartości MIC izawukonazolu wykazano w przypadku szczepów C. albicans i C. parapsilosis. Wyniki przeprowadzonej analizy lekowrażliwości wskazują, że izawukonazol może być skuteczną opcją terapeutyczną w leczeniu zakażeń grzybiczych o etiologii Candida spp. i Aspergillus spp.

Słowa kluczowe: inwazyjne zakażenia grzybicze, izawukonazol, MIC

Abstract: Treatment of fungal infections, despite a marked progress, still remains a serious problem and may be much more difficult than therapy of bacterial infections. This is due not only to a relatively small number of antimycotic agents (in comparison to the number of antibacterials), but even more so as a result of specific pathogenesis of fungal infections, particularly in the immunocompromised individuals. The aim of the study was to evaluate in vitro efficacy of isavuconazole against the clinical strains of Candida spp. and Aspergillus spp., based on the minimal inhibitory concentration (MIC) measurement. The results of the study showed high in vitro activity of isavuconazole against the examined strains of Candida and Aspergillus. No strains of Candida glabrata, Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida norvegensis or Aspergillus fumigatus resistant to this agent have been detected. The lowest MIC values of isavuconazole have been recorded for C. albicans and C. parapsilosis. The results of this study indicate that isavuconazole may be an effective therapeutic option for the treatment of fungal infections caused by Candida spp. or Aspergillus spp.

Key words: invasive fungal infections, isavuconazole, MIC