Aktywność in vitro pozakonazolu wobec szczepów Aspergillus wyizolowanych z materiałów klinicznych od chorych hospitalizowanych w szpitalu klinicznym w latach 2011–2014

In vitro activity of posaconazole against clinical strains of Aspergillus spp. isolated from patients hospitalized in a tertiary care hospital in 2011–2014

Beata Sulik-Tyszka1 | Marta Wróblewska1, 2

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Wróblewska Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 78

Wpłynęło: 15.06.2015

Zaakceptowano: 30.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015034

Forum Zakażeń 2015;6(3):157–160

Streszczenie: W każdym przypadku prawdopodobieństwa infekcji grzybiczej konieczne jest ustalenie czynnika etiologicznego, oznaczenie jego lekowrażliwości i monitorowanie skuteczności leczenia odpowiednim antymikotykiem. Powodzenie terapii w dużym stopniu zależy od wczesnego rozpoznania oraz wdrożenia właściwego leczenia przeciwgrzybiczego. Celem pracy była ocena aktywności in vitro pozakonazolu wobec 77 szczepów Aspergillus na podstawie wartości minimalnego stężenia hamującego (ang. minimal inhibitory concentration – MIC). Zakres wartości MIC dla szczepów Aspergillus fumigatus wynosił 0,006–0,19 μg/ml, dla szczepów Aspergillus flavus – 0,016–0,25 μg/ml, a dla szczepów Aspergillus niger – 0,012–0,25 μg/ml. Wyniki interpretowano według obowiązujących wytycznych. Na podstawie oceny in vitro nie stwierdzono szczepów A. fumigatus, A. flavus i A. niger opornych na pozakonazol.

Słowa kluczowe: Aspergillus, minimalne stężenie hamujące, pozakonazol

Abstract: In each case of a suspected fungal infection, it is necessary to establish the etiological agent, its susceptibility to antifungal agents, and to monitor efficacy of the targeted treatment. To a large extent success of the therapy depends on early diagnosis and administration of the proper antifungal agent. The aim of the study was to evaluate in vitro activity of posaconazole against 77 clinical strains of Aspergillus, based on the minimal inhibitory concentration (MIC) values. The MIC values ranged from 0.006 μg/ml to 0.19 μg/ml against Aspergillus fumigatus strains, from 0.016 μg/ml to 0.25 μg/ml against isolates of Aspergillus flavus, and from 0.012 μg/ml to 0.25 μg/ml against strains of Aspergillus niger. The results were interpreted according to the guidelines. Based on in vitro testing, no strains of A. fumigatus, A. flavus or A. niger resistant to posaconazole were detected in this study.

Key words: Aspergillus, minimal inhibitory concentration, posaconazole