Аllogeneic fetal fibroblasts applying in treatment of dermal burns in patients after explosion in coal mines

Zastosowanie allogenicznych fibroblastów w leczeniu oparzeń skóry u pacjentów po wybuchu w kopalni węgla

Vladislav K. Grіn1, 2 | Еmil YA. Fіstаl1, 2 | Andriy G. Рораndорulо1, 2 | Vitaliy V. Sоlоshеnkо1, 2 | Natalia N. Fіstаl1, 2 |Yаroslav А. Rоsрора1, 2

1 Instіtutе оf Urgеnt аnd Rесоnstructive Surgеrу named аftеr V.K. Husаk of NAMS of Ukraine
2 Dоnеtsk Nationаl Меdісаl Univеrsity named аftеr М. Gоrky, Dоnеtsk, Ukrаіnе

Yaroslav A. Rospopa Institute of Urgent and Reconstructive Surgery named after V.K. Husak, National Academy of Medical Science of Ukraine, 47 Leninskyy Ave., UA -83045 Donetsk, Ukraine, Tel.: +38 (062) 266 01 54, Fax: +38 (062) 385 50 10

Received: 30.12.2014

Accepted: 15.02.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014011

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):1–6

Abstract: Aim Efficiency of use allogeneic fetal fibroblasts in treatment of the burnt miners based on the data of morphological research of a burn wound and clinical results of surgical treatment. For a goal performance morphology features of burn wounds are studied. Material and methods With this purpose were selected 14 miners, affected by explosions of a methane- coal compound in the Donbass mines, who treated in Donetsk Burn Center from 2007 to 2009. The cultures of fetal allofibroblasts were used in treatment of the patients. For the goal solution (clinical efficiency of allofibroblasts culture application) we studied results of surgical treatment of 36 miners which were treated in Burn Center of Institute of Urgent and Reconstructive Surgery after V.K. Gusak from 2004 to 2012. Results According to morphological researches transplantation of allofibroblasts culture at superficial thermal burns allows to achieve 1.7 times quicker formation of epithelial layer in comparison with traditional techniques of local treatment of a burn wound, and also to achieve formation of the granulation tissue. Clinically proven that the use of fetal allogenic fibroblasts culture in the surgical treatment of deep dermal burns, reduced the number of skin grafting 1.57 times. Conclusions Therefore, on the violations of proliferative processes revealed in our research in wounds, at burned with the combined trauma it is possible to influence effectively by means of cellular technologies.

Key words: allogeneic fetal fibroblasts, burn wound, cellular technology

Streszczenie: Cel pracy Zbadanie efektywności użycia allogenicznych fibroblastow płodowych w leczeniu chorych oparzonych w wyniku wybuchu metanu na podstawie danych uzyskanych z badań morfologicznych rany i wyników leczenia chirurgicznego. Na potrzeby badania dokonano analizy cech morfologicznych ran oparzeniowych. Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 14 oparzonych gornikow, ktorzy doznali obrażeń w wyniku oparzenia metanem w kopalniach Donbasu oraz zostali poddani leczeniu w Donieckim Centrum Oparzeniowym w latach 2007–2009. W leczeniu pacjentow zastosowano hodowle allogenicznych fibroblastow płodowych. W celu oceny efektywności aplikacji kultur fibroblastow przeanalizowano wyniki leczenia chirurgicznego 36 gornikow leczonych w Centrum Oparzeniowym Instytutu Chirurgii Rekonstrukcyjnej im. V.K. Husak w latach 2004–2012. Wyniki Na podstawie uzyskanych wyników badań morfologicznych przeszczep z hodowli allogenicznych fibroblastow zastosowany na powierzchowne oparzenie termiczne pozwala uzyskać o 1,7 raza szybsze tworzenie warstwy nabłonkowej w porównaniu z tradycyjnymi metodami leczenia miejscowego ran oparzeniowych, a także tworzenie się tkanki ziarninującej. Wyniki badań potwierdzają, że zastosowanie hodowli allogenicznych fibroblastow w leczeniu chirurgicznym głębokich oparzeń skory redukuje liczbę przeszczepow skory o 1,57 raza. Wnioski Zastosowanie technologii komorkowej w leczeniu ran oparzeniowych połączonych z innymi urazami towarzyszącymi skutecznie wpływa na procesy proliferacji i pozwala na uzyskanie dobrych i szybszych efektow leczenia.

Słowa kluczowe: allogeniczne fibroblasty płodowe, rana oparzeniowa, technologia komórkowa