Alternatywne sposoby terapii i profilaktyki zakażeń biofilmowych. Część 1.

Alternative ways of therapy and prophylaxis of biofilm-associated infections. Part 1.

Beata Sadowska | Joanna Rywaniak | Urszula Wójcik-Bojek | Marzena Więckowska-Szakiel | Barbara Różalska

ORCID*: 0000-0001-6383-3972 | 0000-0001-8895-7082 | 0000-0002-2980-6273 | 0000-0003-2944-7327 | 0000-0001-8465-659X

Pracownia Biologii Zakażeń Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Beata Sadowska Pracownia Biologii Zakażeń,
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Tel.: 42 635 45 25, e-mail: beata.sadowska@biol.uni.lodz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.10.2019

Zaakceptowano: 07.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019053

Forum Zakażeń 2019;10(6):355–363

Streszczenie: W pracy przedstawiono aktualne trendy w badaniach z zakresu nauk biomedycznych i farmaceutycznych, mających na celu opracowanie nietradycyjnych opcji terapeutycznych zakażeń i weryfikację ich skuteczności. Omówiono w skrócie wyniki i konkluzje z badań dotyczących nowych formulacji znanych antybiotyków oraz wdrożenia do praktyki medycznej leków biologicznych definiowanych jako produkty, które lub których substancje czynne są wytwarzane w organizmach żywych. Są to produkty pochodzenia naturalnego (izolowane z mikroorganizmów, roślin, komórek zwierząt, ludzi) lub/i rekombinowane (otrzymywane na drodze biotechnologicznej), łącznie określane mianem biofarmaceutyków. Biorąc pod uwagę wysoką oporność/tolerancję biofilmów na działanie antybiotyków, szczególną uwagę poświęcono problemom związanym z zapobieganiem ich tworzenia i z eradykacją przez wymienione produkty.

Słowa kluczowe: alternatywne opcje terapeutyczne, antybiotyki, biofilm, oporność

Abstract: The paper presents current trends in research in the field of biomedical and pharmaceutical sciences aimed at developing non-traditional therapeutic options for the infections and verifying their effectiveness. The results and conclusions of the research concerning mainly the implementation into medical practice of biological drugs defined as the products which or whose active substances are produced in living organisms are here discussed briefly. These are natural-origin products (isolated from microorganisms, plants, animal and human cells) or/and recombinant (obtained using biotechnological methods), collectively referred to as biopharmaceuticals. Considering the high resistance/tolerance of biofilm populations to the effect of antibiotics, special attention was paid to the problems associated with the prevention of their formation and eradication by the above-mentioned products.

Key words: alternative therapeutic options, antibiotics, biofilm, resistance