Alternatywne sposoby terapii i profilaktyki zakażeń biofilmowych. Część 2.

Alternative ways of therapy and prophylaxis of biofilm-associated infections. Part 2.

Beata Sadowska | Joanna Rywaniak | Urszula Wójcik-Bojek | Aleksandra Budzyńska | Barbara Różalska

ORCID*: 0000-0001-6383-3972 | 0000-0001-8895-7082 | 0000-0002-2980-6273 | 0000-0002-5627-7354 | 0000-0001-8465-659X

Pracownia Biologii Zakażeń Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Beata Sadowska Pracownia Biologii Zakażeń,
Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej,
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź,
Tel.: 42 635 45 25,
e-mail: beata.sadowska@biol.uni.lodz.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.10.2019

Zaakceptowano: 07.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019054

Forum Zakażeń 2019;10(6):365–372

Streszczenie: W pracy zaprezentowano syntetyczny przegląd dostępnej wiedzy na temat wykorzystania biologicznych substancji czynnych przeciwdrobnoustrojowo, takich jak biosurfaktanty, enzybiotyki (w tym pochodzenia bakteriofagowego) oraz roślinne olejki eteryczne. Rozważaniami objęto ich aktualne i potencjalnie perspektywiczne zastosowanie w obszarze szeroko pojętej terapii (leczenia, antyseptyki, sanityzacji i dezynfekcji). Poruszono aspekt zapobiegania i/lub możliwości zwalczania zakażeń, u których podstaw leży tworzenie biofilmu. Ponadto uwagę poświęcono problemom związanym z możliwościami kontroli źródeł zakażeń w abiotycznym środowisku szpitalnym oraz poza nim.

Słowa kluczowe: biosurfaktanty, enzybiotyki, olejki eteryczne, sanityzacja, zwalczanie biofilmu

Abstract: This paper presents a synthetic review of the available knowledge on the use of biological antimicrobial active substances, such as biosurfactants, enzybiotics (including bacteriophage-origin) and plant essential oils. It coveres their current and potentially prospective application in the area of broadly understood therapy (treatment, antiseptics, sanitization and disinfection). The aspect of prevention and/or the possibilities of combating biofilm-associated infections was discussed. In addition, some attention was given to the problems of controlling the sources of infection in an abiotic hospital environment and beyond.

Key words: biofilm control, biosurfactants, enzybiotics, essential oils, sanitization