Analiza epidemiologiczna oparzeń elektrycznych u dorosłych na podstawie dziesięcioletnich doświadczeń

Electrical burns in adults: a review an epidemiological study across a 10-years period

Anna Chrapusta1 | Michał Nessler1 | Karolina Małek1 | Kazimierz Cieślik1 | Roman Wach2

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 02.01.2013

Zaakceptowano: 15.03.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013001

Leczenie Ran 2013;10(1):23–27

Streszczenie: Oparzenie elektryczne jest specyficznym typem urazu, w efekcie którego – w wyniku przejścia prądu elektrycznego – mogą zajść nieprzewidywalne zmiany w obrębie wielu narządów. Trzy różne typy urazów, które są wynikiem działania prądu to: oparzenie kontaktowe, oparzenie łukiem elektrycznym oraz oparzenie termiczne w wyniku zapalenia odzieży. Stopień zniszczenia tkanek na skutek działania prądu elektrycznego zależy między innymi od napięcia prądu i oporności tkanek. Oparzenia możemy podzielić na nisko- i wysokonapięciowe: niskonapięciowe przypominają oparzenia termiczne, wysokonapięciowe powodują rozległe zniszczenia tkanek. Postępowanie chirurgiczne w przypadku obrażeń elektrycznych zależy od głębokości oparzenia, lokalizacji ran oparzeniowych oraz od stanu ogólnego pacjenta. W pracy przedstawiono analizę epidemiologiczną, lokalizacji ran oraz rezultatów leczenia, oparte na materiale Centrum Oparzeniowego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, obejmującym 33 pacjentów leczonych w latach 2002–2012 z powodu oparzeń elektrycznych. Wśród chorych przeważali mężczyźni w przedziale wieku od 25 do 45 lat. Zgromadzony materiał pokazuje, że najczęściej występują oparzenia kończyny górnej, głównie ręki. Wskaźnik śmiertelności oraz czas hospitalizacji w Centrum Oparzeniowym zależały głównie od powierzchni oparzenia doznanego zarówno w wyniku urazu prądowego, jak i od napięcia prądu.

Słowa kluczowe: elektrolity | oparzenia | oparzenia prądem | prąd elektryczny | sód

Abstract: An electrical burn is the trauma that can involve a lot of organs, due to the passage of current. It can damage the tissue in unpredictable range. The contact burns, arc burns, as well as the thermal burns from ignition of clothing, are the three types of skin electrical damage. The destruction of the tissue caused by the current is determined by the voltage and the resistance of the tissue. The low-voltage burns simulate the thermal burns. The high voltage burns can cause devastating physical injuries. The surgical treatment depends on the depth of the burn, on the location and general condition of the patient. In this paper was presented the epidemiologic review, analysis of location and results, based on 33 patients of Burn Center of the Ludwik Rydygier Memorial Specialized Hospital in Krakow that was hospitalized in the years 2002–2010 due to an electrical burn. The majority of patients are young men in the age between 25 to 45 years. To the most often involved area, belongs an upper extremity, especially the hand. The mortality, the time of admission to the Burn Center, depends mainly on the surface of the burn caused by the electrical trauma as well as on the voltage of the current.

Key words: burns | electrical burns | electrical current | electrolytes | sodium