Analiza problemów zdrowotnych chorych bezdomnych z raną przewlekłą na podstawie opisu przypadku

The analysis of health problems of homeless patients with a chronic wound based on a case report

Katarzyna Cierzniakowska1 | Maria T. Szewczyk2 | Aleksandra Popow 1 | Anna Burak3

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

3 Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

⇒Katarzyna Cierzniakowska Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 56 76, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 15.02.2015

Zaakceptowano: 10.03.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015003

Leczenie Ran 2015;12(1):17–23

Streszczenie: W pracy przedstawiono opis przypadku chorego bezdomnego z zakażoną raną goleni lewej, która powstała w wyniku złego gojenia po wypadku komunikacyjnym. Podczas pierwszej hospitalizacji podejmowane czynności pielęgnacyjne doprowadziły do oczyszczenia rany oraz zainicjowania procesu gojenia. Po wypisie ze szpitala chory wrócił do swego wcześniejszego miejsca pobytu. Złe warunki życia doprowadziły do ponownego zakażenia rany i martwicy lewego podudzia. Podczas kolejnej hospitalizacji wykonano amputację kończyny. Postępowanie terapeutyczno-opiekuńcze w przypadku pacjenta bezdomnego wykracza poza standardowe procedury kliniczne i wymaga współpracy zespołowej, szczególnie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów socjalno-bytowych.

Słowa kluczowe: bezdomny, leczenie, opieka pielęgniarska, zakażona rana

Abstract: In this article was presented a case of a patient with an infected wound of the left shin which resulted from poor healing after a traffic accident. The patient was a homeless person. During the first hospitalization the provided care led to the cleaning of the wound and initiating of the healing process. After hospital discharge the patient returned to his place of stay. The patient’s poor living conditions led to reinfection of the wound and necrosis of the left shin. During subsequent hospitalization an amputation of the leg was performed. The scope of therapeutic care over a homeless patient exceeds standard clinical procedures and requires team cooperation, especially when dealing with complex socioeconomic problems.

Key words: homeless, infected wound, nursing care, treatment