Analiza zakażeń szpitalnych w oddziale intensywnej terapii w latach 2012–2016

Analysis of nosocomial infections in the intensive care unit in 2012–2016

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska1 | Piotr Jarzynkowski2 | Renata Piotrkowska2 | Katarzyna Klaman3 | Krystyna Paszko3

ORCID*: 0000-0001-8377-4893 | 0000-0003-0546-6195 | 0000-0001-6512-255X | 0000-0001-7554-9311 | 0000-0002-6164-0664

1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Copernicus Podmiot Leczniczy – Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Piotr Jarzynkowski Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, e-mail: piotr.jarzynkowski@gumed.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 08.03.2019

Zaakceptowano: 22.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019012

Forum Zakażeń 2019;10(2):83–89

Streszczenie: Wstęp Zakażenia szpitalne (HAI) to wciąż aktualne zagadnienie, szczególnie w oddziałach intensywnej terapii, gdzie odnotowuje się ich największy odsetek. Mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, dlatego ważnym aspektem jest profilaktyka mająca na celu ich ograniczenie. Cel Celem pracy była analiza HAI w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w latach 2012–2016. Materiał i metody W badaniach wykorzystano metodę analizy dokumentacji – 232 karty rejestracyjne zakażeń szpitalnych zanotowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Gdańsku. Przeprowadzona analiza miała charakter retrospektywny. Wyniki i Wnioski W badanej grupie kobiety stanowiły 47%, a mężczyźni 53% wszystkich przypadków HAI. Wiek badanych mieścił się w zakresie 21–92 lat (średnio – 68,58 roku), a średni czas hospitalizacji wynosił 19,59 doby. Najczęstszymi miejscami występowania infekcji szpitalnych były układ oddechowy i moczowy. W drogach oddechowych najczęściej izolowano Acinetobacter spp. i Klebsiella spp., w układzie moczowym Enterococcus spp. i Escherichia coli, a w układzie pokarmowym Clostridium difficile. Dowodzi to zróżnicowania rodzaju czynnika etiologicznego w danej lokalizacji. Kobiety częściej niż mężczyźni cierpiały z powodu zakażeń układu moczowego (ZUM), a mężczyźni z powodu infekcji układu oddechowego i pokarmowego. Wykazano, że ZUM rozwijały się później niż infekcje układu oddechowego i pokarmowego. Odnotowano różnicę pomiędzy czasem wykrycia zakażeń spowodowanych różnymi drobnoustrojami. Najpóźniej wykrywanymi gatunkami były Enterobacter cloacae i Proteus spp., wcześniej izolowane były Staphylococcus aureus, Klebsiella spp. i Clostridium difficile. W zależności od płci niektóre czynniki etiologiczne wykrywane były częściej – u mężczyzn były to gatunki bakterii Staphylococcus aureus i Clostridium difficile, a u kobiet – Enterobacter cloacae.

Słowa kluczowe: czynniki etiologiczne, oddział intensywnej terapii, zakażenia szpitalne

Abstract: Introduction Nosocomial infections are still a very important issue, especially at the intensive care units, where their highest percentage is recorded. They may pose a threat to the health and life of patients, which makes prevention aimed at limiting them a significant aspect. Aim The purpose of this study was to review the epidemiological situation and its analysis based on the results of nosocomial infections in the Intensive Care Unit in 2012–2016. Material and methods A retrospective analysis of medical records of 232 registration cards of nosocomial infections recorded in the Intensive Care Unit in Gdańsk was performed. Results and Conclusions Women accounted for 47%, while men for 53% of all cases. The age of the patients was between 21–92 years (mean 68.58) and the average time of hospitalization was 19.59 days. The most frequent locations of nosocomial infections were the respiratory system and urinary tract. In the respiratory system the most common type was Acinetobacter spp., and Klebsiella spp., in the urinary tract Enterococcus spp. and Escherichia coli, in the digestive tract Clostridium difficile, which proves the differentiation of the type of etiological factor in a given location. Women more often than men suffer from urinary tract infections, while men from respiratory system and digestive tract infections. Urinary tract infections have been proved to appear later than respiratory and digestive infections. There is a difference between the time of detection of infections caused by different microorganisms. Enterobacter cloacae and Proteus spp. were the least detected microorganisms, after Klebsiella spp. and Clostridium difficile were observed. Depending on sex, some etiological factors were detected more frequently. Men were more often exposed to Staphylococcus aureus and Clostridium difficile and women to Enterobacter cloacae.

Key words: etiological factors, intensive care unit, nosocomial infections