Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi (BIA-ALCL ) – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy

Breast implant-associated anaplastic large cell lymphomas – summary of the current state of knowledge

Jakub M. Miszczyk | Michał Charytonowicz

Klinika Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Jakub M. Miszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 584 11 91, Fax: (22) 629 69 69

Wpłynęło: 20.10.2015

Zaakceptowano: 24.11.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(4):169–172

Streszczenie: Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi (BIA-ALCL ) należy do pierwotnych chłoniaków piersi o punkcie wyjścia w obrębie torebki włóknistej implantu. Dotychczas na świecie opisano około 180 przypadków tego schorzenia. BIA-ALCL towarzyszy implantom o powierzchni teksturowanej, nie ma znaczenia wypełnienie implantu czy powód wszczepienia. Objawia się najczęściej obrzmieniem piersi i późnym seromatem wokół implantu, bez cech stanu zapalnego. Do postawienia diagnozy służy badanie immunohistochemiczne próbki płynu wysiękowego i wycinków torebki włóknistej implantu. W przeważającej większości przypadków naciek nie przekracza torebki włóknistej, w takiej sytuacji wystarczającym leczeniem jest usunięcie obydwu implantów wraz z torebkami włóknistymi. Ponad 90% pacjentek z BIA-ALCL przeżywa 5 lat od momentu rozpoznania choroby.

Słowa kluczowe: anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy, implanty piersi, seromat, torebka włóknista

Abstract: Anaplastic large cell lymphoma associated with breast implants (BIA-ALCL ) is one of the primary breast lymphomas originating from implant fibrous capsule. About 180 patients diagnosed with this condition have been described in literature so far. It is associated with textured implants, the filling of the implant or purpose of implantation is not of significant influence. It usually manifests as breast swelling and late seroma around implant with no signs of inflammatory process. Diagnosis is being stated after immunohistochemical staining of seroma aspirate sample and fibrous capsule specimens. In most cases the infiltration does not exceed fibrous capsule of the implant and in such cases the sufficient treatment is to remove both implants with fibrous capsules. Over 90% of patients survive 5 years after diagnosis.

Key words: anaplastic large cell lymphoma, breast implants, fibrous capsule, seroma