Antybiotykoterapia empiryczna dalbawancyną jako element leczenia chorych z urazem wielonarządowym. Opis przypadku

Empirical antibiotic therapy with dalbavancin as part of the treatment of patients with multi-organ trauma. Case reports

Wojciech A. Rychlik

ORCID: 0000-0001-7464-0981

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, e-mail: reanimacja.pl@gmail.com

Wpłynęło: 27.11.2019

Zaakceptowano: 10.12.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019060

Forum Zakażeń 2019;10(5):327–333

Streszczenie: Skuteczne leczenie następstw ciężkich urazowych i pooperacyjnych zakażeń w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT) opiera się na trzech aspektach: interwencji chirurgicznej zapewniającej usunięcie ognisk zakażenia, intensywnej terapii umożliwiającej właściwy przepływ tkankowy i funkcjonowanie narządów oraz skutecznej antybiotykoterapii. Wczesne, empiryczne zastosowanie długo działających lipoglikopeptydowych antybiotyków w ABSSSI pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia i jest cennym elementem strategii terapii chorych z urazem wielonarządowym, u których konieczne jest wielospecjalistyczne leczenie operacyjne.

Słowa kluczowe: antybiotyk lipoglikopeptydowy, dalbawancyna, uraz wielonarządowy, zakażenia skóry i tkanek miękkich

Abstract: Effective treatment of the severe, posttraumatic and postoperative infections on the intensive care unit (ICU) is based on three main principals-surgical intervention, which is removing the source of infection, intensive treatment, which is responsible for right tissue circulation and organ functioning and effective antibiotic therapy. Early, empiric usage of long acting lipoglycopeptic antibiotics in ABSSSI prevents from infections and is valuable element of the treatment strategy in patients with multi-organ trauma and various surgical treatment.

Key words: dalbavancin, lipoglycopeptide antibiotics, polytrauma, skin and soft tissue infections