Antyseptyk – produkt leczniczy gotowy i recepturowy. Odpowiedzialność cywilna za zdarzenia medyczne

Antiseptic – a ready-to-use and compounded medicinal product. Civil liability for medical events

Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93

Wpłynęło: 07.01.2013

Zaakceptowano: 31.01.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013003

Forum Zakażeń 2013;4(1):13–19

Streszczenie: Antyseptyk to produkt leczniczy (substancja lub ich mieszanina) wykazujący działanie bójcze wobec drobnoustrojów, stosowany miejscowo na skórę, błony śluzowe lub uszkodzone tkanki (rany), uwalniany do miejsca docelowego działania przez bezpośrednią aplikację. Z jego działaniem nie wiążą się zjawiska absorpcji i przemian metabolicznych, a eliminacja następuje na drodze fizycznej. Wybór antyseptyku oraz postaci leku (gotowego i recepturowego) jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem lekarza oraz pielęgniarki. Wybór ten pociąga za sobą konsekwencje dla lekarza lub podmiotu odpowiedzialnego w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej za szkodę będącą następstwem działań niepożądanych leku. Antyseptyki są ważnym elementem procesu leczenia.

Słowa kluczowe: antyseptyk, działania niepożądane, lek recepturowy, lekarz, odpowiedzialność prawna

Abstract: An antiseptic is a medicinal product (substance or a mixture thereof), cidal against microorganisms, applied topically to the skin, mucous membranes or damaged tissue (wound), released via a direct application, the functioning of which is not related to absorption and metabolic transformations and the elimination of which is carried out by physical means. Choosing the antiseptic as well as the form of the drug (ready-to-use and compounded) is the right and obligation of a doctor. This choice has consequences for the doctor in the form of criminal and civil liability for damage which is a consequence of adverse effects to the drug. Antiseptics as medicinal products constitute an important part of the healing process.

Key words: adverse effects, antiseptic, compounded drug, doctor, legal liability