Aspekty kliniczne zakażeń wywoływanych przez wielooporne bakterie Gram-ujemne

Clinical aspects of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria

Dorota Rożkiewicz

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Tel./Fax: 85 745 06 85

Wpłynęło: 09.02.2017

Zaakceptowano: 22.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017009

Forum Zakażeń 2017;8(1):33–41

Streszczenie: Zakażenia wywoływane przez wielooporne bakterie Gram-ujemne (MDR-GN B) – szczególnie przez Enterobacteriaceae (głownie Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii – stanowią poważne zagrożenie dla światowego zdrowia publicznego. Wiążą się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością oraz trudnościami w leczeniu, a także mają istotne znaczenie ekonomiczne dla systemów opieki zdrowotnej. W większości przypadków manifestacja kliniczna zakażenia wieloopornymi bakteriami Gram-ujemnymi jest podobna do infekcji wywoływanych przez bakterie wrażliwe. MDR -GN B mogą wystąpić u pacjentów leczonych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych oraz pensjonariuszy zakładów opiek długoterminowej. Zakażenia rejestrowane są zarówno w populacji osób dorosłych, jak i dzieci. Wielooporne bakterie Gram-ujemne mogą być odpowiedzialne za więcej niż 50% infekcji związanych z opieką medyczną. W przypadku pacjentów z ciężkimi zakażeniami MDR -GN B, antybiotykoterapia skojarzona może być skuteczniejsza niż monoterapia. Z awibaktamem wiązane są obiecujące nowe możliwości leczenia. Lek ten może być z powodzeniem stosowany w połączeniu z ceftazydymem, ceftaroliną lub aztreonamem.

Słowa kluczowe: Acinetobacter baumannii, czynniki ryzyka, Enterobacteriaceae, opcje leczenia, Pseudomonas aeruginosa

Abstract: Infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria (MDR-GN B), particularly Enterobacteriaceae (especially Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii, have increased, and now pose a serious threat to global public health. They are associated with progressively increasing morbidity, mortality, and treatment difficulties. They also have a major economic impact on healthcare systems. In most cases, the clinical manifestation of infection with multidrug-resistant Gram-negative bacteria is similar to the infections caused by susceptible bacteria. Infections with MDR -GN B may occur in hospitalized patients, long-term care facilities residents and in the community. They are recorded both in the population of adults and children. MDR -GN B may be responsible for more than 50% of infections associated with medical care. Combination antibiotic treatment may be more effective than monotherapy for patients with serious diseases caused by MDR -GN B. The most promising new treatment options arise with the development of avibactam. It may be used successfully in combination with ceftazidime, ceftaroline or aztreonam.

Key words: Acinetobacter baumannii, clinical forms, Enterobacteriaceae, options of therapy, Pseudomonas aeruginosa, risk factors