Augmentacja pionowa i boczna ubytku kostnego w strefie estetycznej z wykorzystaniem dwufazowego siarczanu wapnia – opis przypadku

Vertical and lateral augmentation of a bone defect in the aesthetic zone with using biphasic calcium sulfate – a case report

Damian Dudek1, 2 | Karolina Wałach1 | Maciej Jagielak3 | Oliwia Warmusz4 | Gracja Ryznar5 | Edyta Reichman-Warmusz2, 5

ORCID*: 0000-0002-6048-0216 | 0000-0002-7162-5097 | 0000-0002-2357-9831 | 0000-0001-9049-4224 | 0000-0001-6078-0414 | 0000-0002-1061-807X

1 NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu
2 Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
3 Klinika „Ortognatyka Jagielak” w Raszynie
4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
5 Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy

Damian Dudek
NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń,
e-mail: damiandudek@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 5.11.2021

Zaakceptowano: 18.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021014

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(3):77–85

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano leczenie rekonstrukcyjne ubytku kostnego przedniego odcinka szczęki. Wykonano augmentację pionową i boczną w strefie estetycznej. Jako materiału przeszczepowego użyto dwufazowego siarczanu wapnia (Bond Apatite®). W oparciu o analizę piśmiennictwa oraz przypadki własne stwierdzono, iż zastosowany materiał umożliwia efektywne leczenie odtwórcze ubytków kości szczękowych, przy jednoczesnej minimalnej inwazyjności procedury chirurgicznej. Ponadto wykonana procedura była najbardziej optymalna pod względem ekonomicznym dla pacjenta. Stąd użycie powyższego cementu regeneracyjnego może stanowić bardziej przewidywalną klinicznie alternatywę dla powszechnie stosowanych procedur augmentacyjnych. Po okresie 4 miesięcy uzyskano pełną odbudowę kości. Następnie wykonano zabieg implantacji.

Słowa kluczowe: augmentacja boczna, augmentacja pionowa, dwufazowy siarczan wapnia

Abstract: This paper presents the reconstructive treatment of a bone defect in the anterior segment of the jaw. Vertical and lateral augmentation was performed in the aesthetic zone. Biphasic calcium sulphate (Bond Apatite®, Augma Int.) was used as the graft material. Based on an analysis of the literature and our own cases, we posit that the material used allows for the effective reconstructive treatment of jaw bone defects with minimal invasiveness of the surgical procedure. Moreover, the performed procedure was the most economically optimal for the patient. In addition, the use of the above regenerative cement may be a more clinically predictable alternative to commonly used augmentation procedures. After 4 months, full reconstruction of the bone was observed. The implantation procedure was then performed.

Key words: biphasic calcium sulphate, lateral augmentation, vertical augmentation