Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – opis przypadku

Autoimmune anti-n-methyl-d-aspartate receptor encephalitis – a case report

Rafał Wójtowicz | Magdalena Krawiec | Piotr Orlicz

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Rafał Wójtowicz  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, Tel.: 22 508 14 50, Fax: 22 508 14 58, e-mail: rafalwojtowicz1@wp.pl

Wpłynęło: 12.07.2017

Zaakceptowano: 28.07.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017042

Forum Zakażeń 2017;8(4):323–328

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy – na podstawie  światowego piśmiennictwa – dotyczącego przypadków diagnozowania i leczenia autoimmunologicznego  zapalenia mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA, związanych  z procesem rozrostowym, oraz przedstawienie skomplikowanego przypadku klinicznego.  Schorzenie to dotyczy głównie młodych kobiet i wiąże się najczęściej z obecnością potworniaka  w jajniku. Głównymi problemami są: trudności we właściwym postawieniu diagnozy,  wynikające z rzadkiego występowania tej jednostki chorobowej, okres od wystąpienia objawów  do rozpoczęcia właściwego leczenia i odpowiednie prowadzenie powikłań intensywnej  terapii. Istnieją jedynie pojedyncze prace opisujące ciężkie, powikłane przypadki autoimmunologicznego  zapalenia mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA, wymagające  leczenia w warunkach OIT.

Słowa Kluczowe: autoimmunologiczne zapalenie mózgu, intensywna terapia, potworniak  jajnika, receptor NMDA

Abstract: The aim of this article is to present an overview of the current state of knowledge  about patients, diagnosis and treatment of anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis  associated with the neoplastic process. The disease affects mainly young women and correlates  with ovarian teratoma. The main issues related to the disease seem to be the difficulty in  diagnosing the disease due to the rarity of this syndrome, the period from onset of symptoms  to initiation of treatment and correct treatment of intensive care complications. There are only  a few articles describing severe, complicated cases of this type of encephalitis, requiring treatment  in an intensive care unit.

Key Words: anti-N-methyl-D-aspartate receptor, autoimmune encephalitis, intensive care,  ovarian teratoma