Badania przesiewowe i diagnostyka zakażeń MRSA

Diagnostics and screening of MRSA infections

Edyta Podsiadły1 | Urszula Demkow1, 2

1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Edyta Podsiadły Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, Tel.: (22) 522 73 33, Fax: (22) 621 41 55

Wpłynęło: 29.04.2013

Zaakceptowano: 30.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013021

Forum Zakażeń 2013;4(3):181–185

Streszczenie: Staphylococcus aureus jest powszechnie występującą bakterią, kolonizującą skórę i błony śluzowe u około 30–40% zdrowych osób. Metycylinooporne szczepy S. aureus (ang. Methicillin- resistant Staphylococcus aureus – MRSA) stanowią jeden z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne na całym świecie. Według danych EARS-Net, w Polsce udział MRSA w zakażeniach inwazyjnych wynosi 24,3%. Redukcja infekcji o tej etiologii jest możliwa tylko przy zastosowaniu odpowiednich programów zwalczania zakażeń szpitalnych. Jednym z najistotniejszych elementów tej strategii jest wykorzystywanie w badaniach przesiewowych i diagnostyce szybkich badań mikrobiologicznych, opierających się na metodach molekularnych, takich jak PCR (ang. Polymerase Chain Reaction) i Real-time PCR.

Słowa kluczowe: metycylinooporny S. aureus (MRSA), PCR, podłoża chromogenne

Abstract: Staphylococcus aureus is bacteria that colonises the skin of about 30–40% of healthy humans. Methicillin-resistant S. aureus has been the most important cause of healthcare-associated infections worldwide and it is still the most commonly identified antimicrobial-resistant pathogen in hospitals all over the world. MRSA percentage in Poland, according to EARS-Net data is estimated on about 25%. To reduce the spread of MRSA, strategies targeting healthcare sectors should be applied. Important role in these proceeding should have microbiological screening of MRSA strain with application of molecular methods such as: PCR and real-time PCR.

Key words: chromogenic media, methicillin-resistant S. aureus (MRSA), PCR