Badanie jakości życia chorych objętych programem mechanicznej wentylacji domowej

Quality of life in patients covered by the program of home mechanical ventilation

Małgorzata Knap1, 2 | Urszula Sęk1

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Małgorzata Knap Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, Tel.: (41) 346 55 45, Fax: (41) 346 55 67

Wpłynęło: 30.07.2015

Zaakceptowano: 17.08.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015011

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(4):155–164

Streszczenie:

Wstęp Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się ciągłą poprawę opieki zdrowotnej. Proces ten stanowi także szansę dla pacjentów intensywnej terapii wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej. Dzięki zmianom, jakie zaszły w opiece medycznej, w tej grupie chorych pojawiła się możliwość zastąpienia szpitalnego oddziału domową opieką zdrowotną. W społeczeństwie wzrosła świadomość potrzeby – zarówno ekonomicznej, jak i projakościowej – alokacji opieki nad przewlekle chorym pacjentem ze szpitala do domu. Jedną z form domowej opieki zdrowotnej jest program domowej wentylacji mechanicznej, coraz powszechniejsza metoda leczenia osób z przewlekłą niewydolnością oddechową. Domowa wentylacja mechaniczna jest przeznaczona dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii (OIT), jednak u których konieczny jest stały specjalistyczny nadzór anestezjologa, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja. Pierwszymi beneficjentami tego programu były osoby ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi, zmianami pourazowymi w zakresie rdzenia kręgowego oraz deformacjami klatki piersiowej. W ostatnich latach do tej grupy dołączyli także chorzy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Cel pracy Celem badania była ocena jakości życia osób objętych programem wentylacji domowej. Badanie przeprowadzono w grupie pacjentów, którzy korzystali z tej formy leczenia. Materiał i metody Do oceny jakości życia badanej grupy wykorzystano standaryzowany kwestionariusz WHOQOL-BREF, który zawiera 26 pytań. Wyniki Stwierdzono statystycznie znamienną istotność pomiędzy wiekiem a subiektywną oceną zdrowia oraz pomiędzy oceną swojego zdrowia a trybem prowadzonej wentylacji. Wnioski Badani pacjenci lepiej oceniali jakość swojego życia niż własne zdrowie. Osoby w wieku powyżej 60. roku życia najwyżej oceniały jakość swojego życia (niezależnie od okresu wentylacji). Subiektywna ocena jakości życia była wyższa u chorych wentylowanych metodami nieinwazyjnymi niż inwazyjnymi. Najmniejszy wpływ wentylacji mechanicznej na jakość życia pacjenci dostrzegali w obszarze funkcjonowania środowiskowego.

Słowa kluczowe: domowa wentylacja mechaniczna, intensywna terapia

Abstract:

Introduction The last several years is continuous improvement of health care in Poland, and, at the same time, it is an opportunity for home care for intensive care patients requiring long-term mechanical ventilation. In the society, awareness has increased of both economic and pro-quality need, for allocation of care for a chronically ill patient from the hospital to the patient’s home. One of the forms of home health care is Home Mechanical Ventilation Program – an increasingly common method of treatment of patients with chronic respiratory failure. Home mechanical ventilation is dedicated to patients not requiring hospitalization in intensive care units, but requiring constant specialist supervision of an anesthetist, professional nursing and rehabilitation. The patients with neuromuscular disorders, spinal cord traumatic changes and chest deformities were the first beneficiaries of home mechanical ventilation. In recent years patients with CO PD have joined this group. Aim The aim of the study was to assess the quality of life of patients involved in the domestic ventilation program. The study was conducted with the patients included in the home ventilation programs. Material and methods A standardized WHOQOL-BREF questionnaire which includes 26 questions about the quality of life was used to assess the quality of life of the study group. Results Statistically significant significance is found between the patient’s age and his subjective assessment of his health, as well as between his subjective assessment of his health and ventilation mode. Conclusions Studied patients assessed their quality of life better than their health. Patients aged over 60, assess the quality of their life the highest, regardless of the duration of ventilation. Subjective assessment of the quality of life is higher in patients ventilated with noninvasive methods than with invasive methods. Patients observe the smallest influence of mechanical ventilation on the quality of life in the area of their functioning in the environment.

Key words: home mechanical ventilation, intensive therapy