Badanie struktury zawodowej oraz czasu pracy Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych województwa pomorskiego

Study of professional structure and working-time of the Infection Control Teams in Pomeranian Voivodeship

Bożena Polkowska

Szpital Zdrowie w Kwidzynie, ul. Hallera 31, 82-500 Kwidzyn, Tel.: 55 645 83 25, Fax: 55 645 83 00

Wpłynęło: 24.01.2017

Zaakceptowano: 10.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017002

Forum Zakażeń 2017;8(2):79–83

Streszczenie: Wstęp Szybki i wszechstronny rozwój medycyny, oprócz pozytywnego wpływu na stan zdrowia ludzi, niesie ze sobą także skutki uboczne w postaci zachorowań i zgonów z powodu zakażeń. Niepokojąco szybko narastająca oporność bakterii na większość stosowanych antybiotyków sprawia, iż ich działanie staje się nieskuteczne. Postęp medycyny nie pozostaje bez wpływu również na aspekt ekonomiczny, gdyż skutki leczenia zakażeń szpitalnych (HAI) pochłaniają znaczne koszty wydatków na ochronę zdrowia. W celu przeciwdziałania HAI do życia powołano Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych (ZKZS ), mające za zadanie m.in. nadzorować stosowanie antybiotykoterapii oraz zapobiegać występowaniu zakażeń. Materiał i metody Przeprowadzono badanie mające na celu ocenę działania ZKZS funkcjonujących w województwie pomorskim. W badaniu wzięło udział 10 szpitali z województwa pomorskiego (o łącznej liczbie około 1700 łóżek). Wyniki Wszyscy ankietowani stwierdzili, iż rzeczywisty czas pracy lekarzy epidemiologów i mikrobiologów, poświęcany na ZKZS , jest niewystarczający, aby w pełni zrealizować obowiązki należące do tych zespołów szpitalnych. Wnioski Zbyt mała liczba lekarzy epidemiologów i mikrobiologów w Polsce przyczynia się do zatrudniania ich na 0,4 etatu lub oddelegowania do pracy w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych, co ma negatywny wpływ na jakość pracy tych zespołów.

Słowa kluczowe: lekooporność, zakażenia szpitalne, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Abstract: Introduction Rapid and comprehensive development of medicine not only improves the general health condition of the society, but also has an adverse effect on infection- related morbidity and mortality. Increasing antimicrobial resistance renders antibiotics in effective. This also poses problems from an economic point of view, because treatment of these infections is expensive. Infection Control Teams have been established in order to prevent infections and to supervise antibiotic treatment in patients. Material and methods The present study evaluates currently working Infection Control Teams. The analysis was conducted in ten hospitals located around the Pomeranian Voivodeship in Poland with 1700 beds at total. Results All interviewees concluded that the time spent by the epidemiologists and microbiologists while working as part of Infection Control Teams is too short to perform all their necessary duties. Conclusions Due to low numbers of qualified epidemiologists and microbiologists in Poland, they are employed either part-time, or delegated to work in Infection Control Teams, which has an unfavorable influence on these teams.

Key words: drug resistance, hospital infection, Infection Control Team