Bakteriemia o etiologii Kocuria kristinae u dziecka przedwcześnie urodzonego. Zakażenia wywoływane przez szczepy Kocuria – florę fizjologiczną skóry

Bloodstream infection due to Kocuria kristinae in preterm infant. Infections caused by Kocuria strains – human skin commensals

Katarzyna Jermakow1 | Agata Mikołajków2 | Magdalena Pajączkowska1 | Jędrzej Reczuch2 | Małgorzata Fleischer1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 92, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 28.09.2015

Zaakceptowano: 30.10.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015053

Forum Zakażeń 2015;6(6):379–385

Streszczenie: Drobnoustroje wchodzące w skład flory fizjologicznej skóry i błon śluzowych człowieka długo były uznawane za zupełnie niechorobotwórcze. W ostatnich latach odnotowuje się jednak coraz więcej zakażeń spowodowanych przez bakterie z rodziny Micrococcaceae, w tym gatunki Kocuria kristinae. U pacjentów immunokompetentnych ryzyko rozwinięcia się infekcji tymi drobnoustrojami jest niewielkie. Prawdopodobieństwo zakażenia znacznie wzrasta u chorych w immunosupresji, z oddziałów hematologicznych i onkologicznych, a także u przedwcześnie urodzonych dzieci z niską masą urodzeniową. Wcześniaki są pacjentami obarczonymi szczególnie wysokim ryzykiem rozwinięcia się zakażenia florą skóry. Ma to związek z ich niesprawnym układem immunologicznym, niedojrzałością wielu narządów oraz inwazyjnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi, którym ta grupa dzieci jest poddawana w czasie pobytu w szpitalu. Celem pracy było zwrócenie uwagi na narastający problem zakażeń krwi bakteriami potencjalnie niechorobotwórczymi z rodziny Micrococcaceae oraz przedstawienie przypadku bakteriemii wywołanej przez Kocuria kristinae u dziecka przedwcześnie urodzonego, skutecznie wyleczonego dzięki usunięciu cewnika oraz zastosowaniu antybiotykoterapii.

Słowa kluczowe: flora fizjologiczna, Kocuria, Microccaceae, wcześniactwo, zakażenie krwi

Abstract: Microorganisms being a part of normal flora of skin and mucous membranes of humans for a long time were believed to be non-pathogenic commensals. Recently however, an increasing number of infections caused by the Micrococcaceae family, including Kocuria kristinae, has been observed. In immunocompetent patients the risk of infection is rather low. The probability of infection significantly increases in immunocompromised patients of hematological or oncological units and in premature infants with very low birth weight. Preterm neonates are patients with extremely high risk of infections caused by the microbiota of the skin. It results from the immaturity of immune system and internal organs, the use of invasive treatment procedures. The aim of this work was to highlight the increasing role of opportunistic pathogens of Micrococcaceae in bacterial blood infections. We present also a case of bacteriemia caused by Kocuria kristinae in a child born preterm, that was effectively treated with antibiotics and via catheter removal.

Key words: bacteriemia, Kocuria, Micrococcaceae, normal flora, prematurity