Bezpieczeństwo narzędzi w dezynfekcji manualnej – ochrona personelu medycznego centralnych sterylizatorni i bloków operacyjnych

Preparing patient for operation as a process to reduce risk of surgical site infection

Elżbieta Kutrowska

Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk-Zaspa, Tel.: (58) 768 44 22, Fax: (58) 788 45 21

Wpłynęło: 25.05.2014

Zaakceptowano: 11.06.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014031

Forum Zakażeń 2014;5(3):177–183

Streszczenie: W zakładach ochrony zdrowia codziennie wykonuje się kilka tysięcy inwazyjnych zabiegów medycznych. Każda taka procedura medyczna wiąże się z kontaktem instrumentu medycznego albo chirurgicznego z jałową tkanką lub błoną śluzową pacjenta. Podstawowym ryzykiem zabiegu jest możliwość wprowadzenia patogenów, które wywołują infekcje. W celu zagwarantowania braku przenoszenia zakaźnych patogenów na pacjentów konieczna jest dezynfekcja i sterylizacja instrumentów medycznych. Wpływ na bezpieczeństwo chorych i personelu ma także stan sanitarny pomieszczeń w szpitalach, przychodniach i gabinetach. Dekontaminacja narzędzi, sprzętu medycznego i środowiska służącego do wykonywania świadczeń medycznych powinna być dostosowana do stopnia ryzyka infekcji związanego z użyciem narzędzi i sprzętu oraz wpływu otoczenia na ludzi.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, szkodliwe działanie na pacjentów, zgodność materiałowa

Abstract: Every day a few thousands of invasive medical procedures are performed in healthcare facilities. Each procedure involves contact by a medical device or surgical instrument with a patient’s sterile tissue or mucous membranes. A major risk of all such procedures is the introduction of pathogens that can lead to infection. Disinfection and sterilization are essential for ensuring that medical and surgical instruments do not transmit infectious pathogens to patients. The sanitary condition of the rooms in hospitals, medical clinics and private practices also affects the safety of stuff and patients. Decontamination of tools, medical equipment and environment used for the performance of medical services should be tailored to the risk of infection associated with the use of tools and equipment, and the impact of the environment on people.

Key words: adverse effect on patients, disinfection, material compatibility