Bezpieczeństwo narzędzi w dezynfekcji manualnej

The safety of instruments in manual disinfection

Bożenna Jakimiak | Ewa Rohm-Rodowald

Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Bożenna Jakimiak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Wpłynęło: 27.10.2014

Zaakceptowano: 17.11.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014063

Forum Zakażeń 2014;5(6):365–371

Streszczenie: Narzędzia i urządzenia medyczne stosowane w szpitalach oraz gabinetach zabiegowych są narażone na ryzyko zanieczyszczenia rożnymi patogennymi drobnoustrojami. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, wyroby te muszą zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, pracownikom oraz osobom trzecim. Bezpieczeństwo narzędzi jest wymagane przez prawo. Skuteczna dekontaminacja wyrobow medycznych wielokrotnego użytku jest niezbędna w celu zmniejszenia ryzyka infekcji. Dezynfekcja jest częścią procesu dekontaminacji. Podstawową cechą preparatow dezynfekcyjnych jest ich skuteczność sprawdzona odpowiednimi metodami określonymi w normach europejskich (EN ). Przy wyborze środka dezynfekującego należy zwrocić uwagę na jego zakres działania, stężenie i zalecany czas kontaktu, a także na okres trwałości roztworu. Procesy czyszczenia i dezynfekcji powinny być zawsze przeprowadzane zgodnie z instrukcjami środkow i procesow sprawdzonych pod względem skuteczności oraz dostosowanych do danego urządzenia medycznego. Ponadto powinny być zwalidowane. Należy przestrzegać zasad bezpiecznego stosowania środkow dezynfekcyjnych. Personel medyczny przeprowadzający dekontaminację wyrobów medycznych musi mieć odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną, która powinna być stale uzupełniana.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, dezynfekcja manualna, narzędzia medyczne, preparaty dezynfekcyjne

Abstract: Medical instruments and equipment used in hospitals and practices are at risk of contamination with an unknown variety of pathogenic germs. In accordance with the medical devices act, medical devices must ensure the safety of patients, employees or third partie. The effective decontamination of re-usable devices is essential to reduce these infection risks. Disinfection is a part of decontamination process. The basic feature of disinfectants is their effectiveness proven by relevant methods defined in the European standards (EN ). When choosing a disinfectant attention should be paid to the spectrum of action, concentration and contact time as well as shelf life of the solution. Manual cleaning and disinfection must always be carried out in accordance with documented work instructions and with means and processes checked for effectiveness and tailored to the medical device. Procedures should be validated. Principles of safe use of disinfectants must be followed. Medical staff performing the decontamination of medical devices must have adequate knowledge which should be continually developed.

Key words: decontamination disinfectants, manual disinfection, medical instruments