Bezpieczeństwo terapii infuzyjnej – spostrzeżenia, uwagi, nieprawidłowości

Safety of the infusion therapy – observations, remarks, anomalies

Maria Budnik-Szymoniuk | Agnieszka Pluta | Halina Basińska-Drozd | Wiesława Kujawa | Alicja Marzec | Kamila Faleńczyk

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Bydgoszczy

Maria Budnik-Szymoniuk Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel: (52) 585 58 22

Wpłynęło: 03.12.2015

Zaakceptowano: 17.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015070

Forum Zakażeń 2015;6(6):387–390

Streszczenie: Na terapię infuzyjną składa się szereg procedur obarczonych wysokim ryzykiem. Niestety poziom ryzyka często nie jest wiązany ze znaczącymi problemami zdrowotnymi pacjentów. Rzadko również terapię infuzyjną uważa się za przyczynę zdarzeń niepożądanych, których efektem jest wydłużenie hospitalizacji, a co za tym idzie, wzrost kosztów leczenia. Omawiany rodzaj terapii jest zwykle kojarzony z leczeniem szpitalnym. Nie należy jednak zapominać, że infuzję stosuje się również w warunkach domowych – korzystnych dla pacjenta, ale wzbudzających wątpliwości dotyczące nadzoru nad przebiegiem procedur składających się na terapię infuzyjną, obarczonych znaczącym ryzykiem (w tym epidemiologicznym). W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przekazania wyników obserwacji własnych dotyczących procedur składających się na terapię infuzyjną oraz wskazania możliwości wdrożenia działań zapobiegawczych i korygujących, istotnych dla tego obszaru świadczeń medycznych.

Słowa kluczowe: infuzja, problemy techniczne, przetwarzanie i podaż leków, ryzyko

Abstract: The infusion therapy consists of a number of high risk procedures. Unfortunately, this risk is frequently underestimated as the source of patients’ health problems. The infusion  therapy is also rarely regarded as the cause of adverse effects that prolong the hospitalization and the cost of treatment. The discussed type of therapy is usually associated with hospital treatment. However, infusion is also used in home environment, favorable for the patient, but raising concerns regarding the supervision of the infusion procedures, which may pose an epidemiological risk. The following work is a collection of the Authors’ observations regarding the procedures used in the infusion therapy and the possibilities to introduce preventive measures and corrections vital to this area of health service.

Key words: infusion, medicine processing, medicine supply, risk, technical problems