Bezpieczna terapia infuzyjna na przykładzie procesu terapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby

Safe infusion therapy described on the basis of the therapeutic process for patients with chronic liver diseases

Wiesława Kujawa1 | Agnieszka Pluta1 | Anna Kaźmierczak2 | Kamila Faleńczyk1

1 Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Wiesława Kujawa Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 22

Wpłynęło: 14.12.2015

Zaakceptowano: 15.01.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015071

Forum Zakażeń 2016;7(1):19–23

Streszczenie: Terapia infuzyjna jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W dostępnych opracowaniach porusza się tematykę definiowania obszarów ryzyka oraz wypracowywania procedur mających na celu jego niwelowanie, a także szkolenia personelu medycznego. Dąży się do systematycznej poprawy i doskonalenia bezpieczeństwa tej najczęściej stosowanej, ale jednocześnie inwazyjnej i obciążonej szeregiem zagrożeń, metody postępowania terapeutycznego. Nie można jednak zapominać, że – mimo zidentyfikowanych i stale badanych zagrożeń w tym obszarze – istnieje wiele problemów związanych z bezpiecznym realizowaniem procedur infuzyjnych. Procedury te są często traktowane jako rutynowe, a wśród jedynie obowiązujących zasad wymienia się realizację terapii z zachowaniem aseptyki i antyseptyki. Stosunkowo rzadko poruszana jest problematyka negatywnych konsekwencji (w tym powikłań), wynikających z prowadzenia terapii infuzyjnej. Znacznie częściej ten obszar leczenia jest postrzegany wyłącznie w kontekście poprawy stanu pacjenta. Nie wolno jednak zapominać, że to właśnie stan chorego jest wskazywany jako jeden z czynników mogących przyczyniać się do powikłań prowadzonej procedury infuzyjnej. W niniejszym opracowaniu omówiono terapię infuzyjną u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, których można określić jako chorych wysokiego ryzyka, u których realizuje się procedury medyczne obciążone dużym ryzykiem. Jednym ze sposobów unikania zdarzeń niepożądanych w terapii infuzyjnej u pacjentów ze schorzeniami, w tym przewlekłymi chorobami wątroby, jest stosowanie infuzyjnych systemów zamkniętych. Uniemożliwiają one kontakt płynu infuzyjnego czy leku z otoczeniem oraz przyczyniają się do znacznego ograniczenia odsetka zakażeń szpitalnych (w tym zakażeń związanych z obecnością cewnika naczyniowego), stanowiących ogromny problem epidemiologiczny, kliniczny i finansowy.

Słowa kluczowe: terapia infuzyjna, ryzyko, przewlekłe choroby wątroby, zakażenie związane z obecnością cewnika naczyniowego, zamknięty system infuzyjny

Abstract: Infusion therapy remains in the scope of interest for many authors. Available scientific papers on the subject tackle the topics of the risk factors, the procedures to combat them and personnel training. What can be observed is a constant strive to improve the safety of this common procedure, that is still invasive and laden with a number of risk factors in the therapeutic process. What must not be forgotten is the fact that despite the identified and constantly researched dangers, there are multiple problems with the safety of the infusion procedures. They are frequently regarded as routine, the only prerequisites being the aseptic and antiseptic conditions. Unfortunately, infusion therapy is not always studied with regards its negative consequences, including complications. This part of the therapy is more frequently seen as a way to improve the patient’s state. It must not be forgotten however, that it is the patient’s state that is indicated as a possible cause of complications in the infusion therapy. In this paper, the authors will discuss the infusion therapy for patients with chronic liver diseases. Caring for those patients is associated with an elevated risk; they also undergo more risky medical procedures. One of the ways to avoid the undesired consequences in infusion therapy, including patients with chronic liver diseases, is using a closed infusion system, i.e. a system that isolates the infusion fluid from the environment, thus contributing to the reduction of hospital infections, including catheter-related ones, that pose a great epidemiological, clinical and financial problem.

Key words: catheter-related infection, chronic liver disease, closed infusion system, infusion therapy, risk