Biegunka i zaparcie u dzieci w podróży

Diarrhea and constipation in paedtiatric travellers

Marcin Osiecki | Aleksandra Marach | Monika Meglicka | Grzegorz Oracz

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Marcin Osiecki Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Tel.: (22) 815 73 84, Fax: (22) 815 73 82

Wpłynęło: 12.06.2015

Zaakceptowano: 06.07.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015036

Forum Zakażeń 2015;6(3):197–203

Streszczenie: W związku z rosnącą popularnością zagranicznych podróży, wzrasta również liczba podróżujących dzieci. Problem zmiany rytmu wypróżnień w trakcie podróżowania w populacji pediatrycznej staje się coraz powszechniejszy. Za główną przyczynę biegunki podróżnych (BP) uznaje się infekcje bakteryjne i wirusowe. Do rzadszych czynników etiologicznych należą pierwotniaki i pasożyty. W każdym przypadku biegunki w pierwszej kolejności należy pamiętać o nawodnieniu dziecka. Przydatne w skróceniu trwania tej choroby mogą okazać się również leki hamujące perystaltykę, ale do ich stosowania należy podchodzić z dużą ostrożnością. W prewencji zaleca się: przestrzeganie zasad higieny, przyjmowanie odpowiednio przyrządzonych pokarmów oraz picie butelkowanej wody. Skuteczną formą zapobiegania BP może okazać się również stosowanie probiotyków zawierających Saccharomyces boulardii oraz Lactobacillus GG. Za główną przyczynę zaparcia w podróży można uznać zmianę diety i rytmu dnia oraz ograniczenie przyjmowania płynów. Jeśli problem zaparć nie ustępuje pomimo odpowiedniego nawodnienia oraz modyfikacji diety, należy rozważyć włączenie do leczenia preparatów zawierających makrogole. Obecnie nie ma wystarczających dowodów potwierdzających skuteczność stosowania probiotyków w prewencji zaparcia stolca u dzieci.

Słowa kluczowe: biegunka podróżnych, dzieci, zaparcie

Abstract: In view of the increasing number of people taking trips abroad increases also number of travelling children. The problem of altered bowel habits during travel in pediatric population is becomes more common. The main cause of diarrhea in travel are bacterial and viral infections. Less common etiological agents of diarrhea are protozoa and parasites. In case of diarrhea child at first should be rehydrated. The most effective in the treatment episodes of diarrhea caused by bacterial agents are azitromycine and rifaximine. Useful in shortening the duration of diarrhea may also be drugs that inhibit peristalsis, but they should be used with caution. In prevention recommended are hygiene, properly cooked food and bottled water intake. Effective form of prevention of diarrhea may be probiotics containing Saccharomyces boulardii and Lactobacillus GG. The main cause of constipation in travel are change of diet and rhythm of the day and limited fluid intake. Therapeutic interventions in this disease are aimed at modifying the aforementioned factors. If the problem of constipation persists despite adequate hydration and diet modifications adding of macrogols to treatment should be considered. At the present moment there is insufficient evidence on the use of probiotics in the prevention of constipation in children.

KEY WORDS: children, constipation, traveler’s diarrhea