Biofilm Based Wound Care: strategia leczenia ran przewlekłych objętych procesem infekcyjnym wywołanym przez drobnoustroje w formie biofilmowej

Biofilm Based Wound Care: strategy for the treatment of chronic wounds affected by the infection caused by microorganisms in the form of biofilms

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

⇒Adam Junka, Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 15.11.2011

Zaakceptowano: 15.03.2012

Leczenie Ran 2012;9(1):1–6

Streszczenie: Strategia leczenia ran przewlekłych Biofilm Based Wound Care (BBWC) opiera się na założeniu, że występujący w ranach biofilm bakteryjny należy do jednych z najważniejszych czynników warunkujących utrzymywanie się chronicznego stanu rany. Wprowadzenie strategii BBWC polega na częstym i agresywnym opracowaniu rany, zastosowaniu wysokich dawek antybiotyków o długim czasie działania, antyseptyków o niskiej cytotoksyczności i wysokiej sile bójczej oraz szerokiego spektrum środków „przeciw-biofilmowych”.

Słowa kluczowe: biofilm bakteryjny | Biofilm Based Wound Care (BBWC) | rany przewlekłe

Abstract: Strategy of Biofilm Based Wound Care (BBWC) is based on assumption that bacterial biofilm found in chronic wounds belongs to the most important factors responsible for chronic state of wound. Implementation of BBWC strategy consists of introduction of high doses of antibiotics of long duration, antiseptics of low cytotoxicity and high antimicrobial strength and broad spectrum of anti-biofilm agents.

Key words: bacterial biofilm | Biofilm Based Wound Care (BBWC) | chronic wounds