Biofilmowy mikrobiom skóry w zdrowiu i chorobie. Aspekty badawcze z zakresu inżynierii tkankowej

Skin microbiome in health and disease. Tissue engineering achievements in the study of biofilm

Barbara Różalska | Bartłomiej Micota | Aleksandra Budzyńska | Beata Sadowska

Pracownia Biologii Zakażeń Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Barbara Różalska Pracownia Biologii Zakażeń Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Tel.: (42) 635 41 85, Fax: (42) 665 58 18

Wpłynęło: 30.04.2013

Zaakceptowano: 16.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013027

Forum Zakażeń 2013;4(2):105–110

Streszczenie: Naturalna mikroflora skóry spełnia wielorakie funkcje, w tym ważne role ochronne i immunomodulacyjne. Przypadkowe przerwanie jej ciągłości lub stosowanie inwazyjnych procedur medycznych może skutkować rozwojem zakażeń, wywodzących się często z mikrobiomu powłok skórnych. Są to przeważnie zakażenia o podłożu biofilmowym. Standardowa terapia tego typu infekcji obejmuje kontrolę ubytków skóry/ran przewlekłych (w tym zakażonych) pod względem intensywności kolonizacji oraz – jeśli jest to konieczne – chirurgiczne opracowanie rany, a także regularną zmianę opatrunków dostosowanych do jej charakteru. Niekiedy wymagana jest jednak poważniejsza interwencja chirurgiczna, w której wykorzystuje się zaawansowane technologicznie opatrunki aktywne. Mogą to być bezkomórkowe substytuty skóry lub substytuty zaliczane do tzw. terapii komórkowej, naśladujące naskórek, a nawet skórę właściwą, wykorzystujące osiągnięcia inżynierii tkankowej. Mimo to problem skutecznego leczenia ran przewlekle zakażonych wciąż pozostaje nierozwiązany. Dlatego uzasadnione jest ciągłe prowadzenie badań nad mechanizmami patogenezy takich zakażeń z uwzględnieniem najlepszych modeli badawczych. Zarówno bezkomórkowe substytuty skóry, jak i substytuty naśladujące naskórek/skórę nadają się do prowadzenia in vitro badań podstawowych z zakresu patofizjologii procesów leżących u podstaw zakażeń ran, tj. tworzenia biofilmu i jego eradykacji.

Słowa kluczowe: biofilm, ekwiwalenty skóry, inżynieria tkankowa, mikrobiom skóry

Abstract: Natural microflora of the skin has numerous functions, including the very important protective and immunomodulatory role. Accidental skin break and/or the use of invasive medical procedures can, however, lead to the development of infections caused by skin microbiome members. As we know, these are mostly connected with biofilm formation. Proper care of wounds at risk of infection with the use of modern dressings, antiseptic and antibiotic, can greatly reduce this risk. Standard treatment includes control of the intensity of skin injuries/chronic wounds (including those infected) colonization, and if required, debridement with a regular change of dressing appropriate to the nature of the wound. Sometimes, however, it require serious surgical intervention, with uses a more advanced active dressings. These can be acellular skin substitutes or classified as cell therapy, those that mimic the skin epidermis, and even the full thickness dermis. Nevertheless, the problem of effective treatment of chronically infected wound is still not completely resolved. Therefore, it is reasonable to ongoing research into the mechanisms of the pathogenesis of these infections, and involving a the selection of the best research models. Both the first and the second type of product, mentioned above, is suitable for basic in vitro research in the field of the pathophysiology of the underlying processes of wound infections i.e. biofilm formation and its eradication.

Key words: biofilm, microbiome, skin equivalents, tissue engineering