The modified technique for a complex scalp and skull reconstruction due to the extreme electrical burn: a case report with review of literature

Uraz spowodowany przez prąd wysokonapięciowy może skutkować rozległymi zniszczeniami tkanek o specyficznej charakterystyce. W patofizjologii tego typu urazów charakterystyczną cechą jest obecność znacznie większego obszaru zniszczeń w głębi tkanek niż ma to miejsce w przypadku zewnętrznych ran oparzeniowych. Kolejną charakterystyczną cechą oparzeń elektrycznych jest progresywny charakter zmian, którego efektem jest powiększanie się z upływem czasu obszarów martwiczych. Pierwotna ocena zakresu zniszczeń tkanek w oparzeniu elektrycznym jest ekstremalnie trudna. Niniejsza praca przedstawia modyfikację techniki leczenia oparzenia elektrycznego czwartego stopnia głowy 21-letniego mężczyzny. Pacjent doznał dwóch ran oparzeniowych głowy, obejmujących okolicę potyliczną łącznie z regionem zatoki strzałkowej oraz okolicę skroniową. Całkowita powierzchnia ran oparzeniowych głowy wynosiła około 150 cm2. Poza opisanymi ranami badania diagnostyczne, w tym tomografia komputerowa, nie wykazały odchyleń od normy. Leczenie ran oparzeniowych polegało na wielokrotnym oczyszczaniu ich z martwicy wraz z zastosowaniem terapii podciśnieniowej systemem Vivano®, który wspomógł w oczyszczeniu ran i uzyskaniu ziarninowania. Zakres zniszczenia tkanek warunkował konieczność usunięcia kości potylicznej ponad zatoką strzałkową. W ostatecznym zabiegu operacyjnym odtworzono pokrywę czaszki przeszczepem kości czaszki pośredniej grubości pobranej z sąsiadującej okolicy. W celu rekonstrukcji tkanek miękkich zmodyfikowano technikę „banana peel”, wykorzystując cztery odmiennie preparowane płaty w celu odtworzenia skalpu. Jedynie niewielka powierzchnia w okolicy zausznej została pokryta przeszczepem. Pacjent został wypisany ze szpitala w 9. dobie po operacji. W sześciomięsięcznej obserwacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Evereth Publishing
Right Menu Icon