Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn

Rozwój nauk i technologii medycznej umożliwia stosowanie coraz to lepszych metod diagnostycznych i leczniczych, co przyczynia się do wydłużenia egzystencji populacji ludzkiej. Ludzie żyją dłużej, jednak starość często naznaczona jest skutkami chorób przewlekłych oraz ich powikłaniami. Jakość życia zależna od zdrowia zostaje zredukowana czynnikami wynikającymi z tych chorób. Jednym z takich czynników są odleżyny – niezwykle trudne w leczeniu rany przewlekłe. Odleżyny wiążą się z przykrym dla chorego doświadczeniem bólu i cierpieniem, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychospołecznym. Od drugiej połowy XX wieku prowadzone są badania nad etiologią i patogenezą odleżyn, poszukuje się skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia ran odleżynowych. Mimo to, wciąż jeszcze jesteśmy dalecy od zrozumienia wszystkich mechanizmów związanych z powstawaniem i gojeniem się tych ran [1]. Wieloaspektowość odleżyn sprawia, że są one tematem otwartym dla dalszych poszukiwań, badań i dyskusji. W niniejszym opracowaniu przedstawiono usystematyzowaną wiedzę na temat odleżyn: omówiono przyczyny powstawania i czynniki ryzyka odleżyn, stopnie i klasyfikacje kliniczne zaawansowania odleżyn, zasady profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady leczenia odleżyny jako rany przewlekłej oparte na strategii TIME .

Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn

Uwarunkowania występowania odleżyn, jak również szczegółowy sposób postępowania z chorymi, u których zostały zdiagnozowane czynniki ryzyka, są szeroko opisywane w literaturze. Cel Celem pracy była analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn u chorych leczonych w oddziale chirurgicznym. Badania prowadzono w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Polegały one na analizie dokumentacji medycznej 150 chorych w przedziale wieku od 28 do 95 lat, hospitalizowanych w 2009 roku, u których występowało ryzyko rozwoju odleżyn.

Zastosowanie preparatów antyseptycznych zawierających dichlorowodorek oktenidyny w pielęgnacji i leczeniu zakażeń stopy cukrzycowej zgodnie z koncepcją TIME

W pracy przedstawiono koncepcję TIME w leczeniu i pielęgnacji owrzodzeń stopy cukrzycowej z wykorzystaniem preparatów zawierających oktenidynę jako substancję aktywną: Octenisept®, Octenisan®, Octenilin®. Użycie miejscowo działających środków przeciwdrobnoustrojowych – antyseptyków – możliwe jest podczas stosowania każdej ze składowej TIME, co w przypadku objętych infekcją owrzodzeń stopy cukrzycowej zwiększa szansę uzyskania sukcesu terapeutycznego.

Aktualne możliwości zastosowania matrycy Integra DRT do regeneracji skóry właściwej w leczeniu ran – podsumowanie doświadczeń własnych i przegląd piśmiennictwa

Od czasu pierwszego klinicznego zastosowania Integry® DRT jako matrycy zastępującej skórę właściwą minęło prawie 30 lat. Przez ten okres lista wskazań do stosowania Integry® uległa znacznemu poszerzeniu, co sprawiło, że obecnie jest szeroko akceptowanym materiałem nie tylko w leczeniu oparzeń, ale także w chirurgii rekonstrukcyjnej. Dzięki temu możliwa stała się pomoc znacznie większej grupie pacjentów, a ostateczne efekty leczenia chirurgicznego są bardziej zadowalające. Praca stanowi podsumowanie własnych doświadczeń klinicznych autorów oraz przegląd dostępnego piśmiennictwa, dotyczącego idei powstania Integry® DRT, jej budowy i etapów leczenia operacyjnego z jej wykorzystaniem. Dodatkowo, w artykule zawarto aktualne spektrum możliwych zastosowań matrycy jako substytutu skóry właściwej w leczeniu różnych ran. Rozważania te poszerzono o prezentację obecnych kierunków badań nad modyfikacjami technicznymi użycia tego materiału, prowadzonych w celu uzyskania poprawy wyników leczenia.

Pomiarowe metody służące planowaniu rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii

Rekonstrukcja piersi jest integralną częścią terapii chorych poddanych amputacji z powodu raka i polega na odtworzeniu objętości i kształtu wyniosłości piersiowej, w miarę symetrycznej, do przeciwległej strony ciała. Częstym sposobem odtwarzania piersi jest wszczepienie tkankowego ekspandera i jego zamiana na protezę podczas drugiej operacji. Precyzyjny dobór rozmiaru i kształtu protezy jest istotny dla ostatecznego wyniku operacji. Obecnie stosowane w praktyce klinicznej metody pomiarów piersi nie opisują dokładnie jej kształtu i objętości. W celu doboru protezy wyznaczane są liniowe odległości: wysokość, szerokość i projekcja istniejącej piersi.

Evereth Publishing