Rekonstrukcja piersi – motywacja kobiet i poziom satysfakcji z zabiegu

Leczenie chirurgiczne pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi przyczynia się do trwałego okaleczenia kobiety, prowadząc tym samym do obniżenia jej komfortu życia fizycznego, psychicznego i społecznego. Zabieg rekonstrukcji piersi na ogół przyczynia się do podwyższenia poczucia jakości życia we wspomnianych wyżej obszarach. Jednak pomimo potencjalnych korzyści wynikających z zabiegu, przeważająca część chorych nie decyduje się na odtworzenie piersi. Celem przeprowadzonych badań było poznanie motywacji kobiet decydujących się na zabieg rekonstrukcji piersi oraz określenie poziomu satysfakcji z jego efektów.

Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia

Odleżyny stanowią poważny problem medyczny. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u osób z ograniczoną mobilnością i/lub problemami skórnymi, takich jak osoby z deficytami neurologicznymi, schorzeniami naczyniowymi czy osób w podeszłym wieku. Stały ucisk, maceracja skóry, niedożywienie oraz długotrwałe unieruchomienie stanowią dobrze znane czynniki ryzyka związane z ich rozwojem. Z tego powodu ważnym aspektem przeciwdziałania i leczenia jest właśnie minimalizacja czynników ryzyka. Fizjoterapia odgrywa znaczącą rolę zarówno w zapobieganiu, jak i w leczeniu odleżyn. Artykuł stanowi próbę oceny, w jakim stopniu wykorzystuje się możliwości w tym obszarze.

Zasady i techniki szycia nerwów obwodowych

Przerwanie ciągłości nerwu obwodowego wiąże się z zaburzeniem czucia, ruchu lub z wystąpieniem obydwu tych dysfunkcji. Odpowiednio wcześnie podjęta próba rekonstrukcji nerwu daje pacjentowi szansę na przynajmniej częściową redukcję zaburzenia. W pierwotnej rekonstrukcji nerwu obwodowego najczęściej stosowany jest szew epineuralny. Możemy również odtworzyć ciągłość poszczególnych pęczków, zakładając szew perineuralny. Założeniem szycia międzypęczkowego (interfascicularnego) jest łączenie pęczków na różnym poziomie, w celu uniknięcia płaszczyznowej blizny w miejscu łączenia przeciętych pęczków. W przypadku ubytków lub blizn pourazowych brakującą część nerwu możemy odtworzyć przeszczepem nerwu. Powiększone pole operacyjne, narzędzia i szwy mikrochirurgiczne to niezbędne zaplecze w rekonstrukcji nerwów.

Retrospektywna analiza i ocena czynników ryzyka wystąpienia zakażenia rany operacyjnej u chorych w podeszłym wieku operowanych w latach 2006−2008 w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

W pracy poddano analizie czynniki ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej u chorych w podeszłym wieku po operacjach torakochirurgicznych. Badanie obejmowało 104 chorych, u których wykonano torakotomię. Zakażenie rany pooperacyjnej potwierdzone wyhodowaniem patogenów pojawiło się u czterech chorych. Analiza wykazała, że ryzyko zakażenia rany po operacji torakochirurgicznej wzrasta wraz z wiekiem, masą ciała, obniżeniem poziomu białka i ciśnienia parcjalnego tlenu (pO2) oraz podwyższeniem poziomu kreatyniny i AlAT.

Nowoczesne zasady zachowawczego leczenia odleżyn

W pracy przedstawiono nowoczesną koncepcję zachowawczego leczenia odleżyn w środowisku wilgotnym. Zaprezentowano rodzaje i scharakteryzowano nowoczesne opatrunki stosowane w terapii odleżyn oraz „kolorowy” model leczenia przy ich użyciu.

Evereth Publishing