SZPITALE I LEKARZE ARMII CESARSTWA RZYMSKIEGO

Począwszy od czasów Starożytnego Rzymu aż do czasów współczesnych, wojna zawsze odgrywała bardzo dużą rolę w rozwoju medycyny. To ona przyczyniła się do powstania szpitali (valetudinarium), które początkowo były przeznaczone dla legionistów, a później również dla niewolników i plebsu. W pracy Autorzy przedstawili proces powstawania placówek szpitali wojskowych oraz sylwetki lekarzy rzymskich.

ANALIZA ZGONÓW PACJENTÓW OPARZONYCH A TRUDNOŚĆ W INTERPRETACJI DANYCH EPIDEMIOLOGICZNYCH

Wstęp Ciężkie oparzenie – jeden z najpoważniejszych ogólnoustrojowych urazów – wciąż stanowi wyzwanie dla wielospecjalistycznej grupy lekarzy centrów oparzeniowych. Analiza grupy wybranych pacjentów, którzy nie przeżyli tego urazu, pozwala na podjęcie próby wskazania czynników ryzyka w danym materiale klinicznym. Materiał i metody Dokonano analizy 113 zgonów chorych spośród ogółu 737 pacjentów leczonych w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym Szpitala L. Rydygiera w Krakowie. Analizie poddano czas przyjęcia do szpitala, średnią długość przeżycia oraz istnienie obciążeń towarzyszących (w tym oparzeń dróg oddechowych) z uwzględnieniem płci. Wyniki W grupie pacjentów leczonych w centrum oparzeniowym odnotowano 15,3% wskaźnik zgonów. 80% chorych w tej grupie stanowili mężczyźni. Ponad 93% pacjentów doznało oparzeń termicznych. Średnia wieku oparzonych kobiet była wyższa niż mężczyzn. Pomimo znacznie późniejszego czasu przyjęcia do szpitala, długość przeżycia oparzonych z grupy męskiej była nieznacznie wyższa. Wnioski Interpretacja danych statystycznych powinna uwzględniać jednocześnie wiele czynników. Oparzenie dróg oddechowych wydaje się być najistotniejszym obciążeniem towarzyszącym pogarszającym rokowanie pacjentów.

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM Z RANĄ PRZEWLEKŁĄ KOŃCZYNY DOLNEJ, ZAGROŻONEJ I OBJĘTEJ PROCESEM INFEKCJI – ANALIZA CZTERECH PRZYPADKÓW

Skuteczne leczenie rany przewlekłej jest ogromnym wyzwaniem dla wielu specjalistów, a nawet całych zespołów kompleksowo zajmujących się procesem gojenia. Charakterystyczną cechą dla tego rodzaju ubytków jest długotrwałe pozostawanie w samopodtrzymującej się fazie zapalnej, utrudniającej skoordynowane i efektywne gojenie. Etiologia zaburzeń jest zwykle wieloczynnikowa i wynika z nakładających się nieprawidłowości ogólnoustrojowych oraz miejscowych. W leczeniu ważne jest podejmowanie działań modyfikujących wpływ czynników negatywnych oraz wzmacnianie naturalnego potencjału gojenia, a także uzyskanie w ranie równowagi biochemicznej i mikrobiologicznej. Ważną rolę odgrywają aplikowane miejscowo opatrunki specjalistyczne oraz preparaty antyseptyczne. W pracy przedstawiono opis czterech przypadków osób z owrzodzeniami kończyn dolnych, leczonych ambulatoryjnie w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych. Omówiono przypadki: 1. chorego z powikłaną raną pooperacyjną kończyny dolnej w przebiegu współistniejącej niewydolności żylnej; 2. pacjentki z nawrotowym, zakażonym owrzodzeniem żylnym; 3. chorej z owrzodzeniem o etiologii mieszanej tętniczo-żylnej; 4. pacjentki z zakażonym owrzodzeniem żylnym z towarzyszącą niewydolnością trzech układów. W każdym przypadku podejmowane postępowanie było zgodne z obowiązującymi rekomendacjami. W pierwszej kolejności przeprowadzano dokładną diagnostykę, nadającą kierunek działaniom przyczynowym. Następnie wdrażano schemat postępowania miejscowego, który obejmował m.in.: diagnostykę rany i otaczającej skóry, lawaseptykę i antyseptykę rany, opracowanie tkanek łożyska oraz brzegów, a także dobór i aplikację specjalistycznego opatrunku dostosowanego indywidualnie. Ważnym elementem opieki była edukacja i angażowanie chorego w proces pielęgnowania i gojenia rany. W wyniku wielokierunkowych działań pielęgnacyjno-leczniczych uzyskano znaczącą poprawę i postęp procesu gojenia rany u wszystkich prezentowanych pacjentów.

FIZJOTERAPIA WSPOMAGAJĄCA CHIRURGICZNE LECZENIE OPARZEŃ RĄK U DZIECI – NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA I ICH PREWENCJA

Ręka jest skomplikowanym, wyspecjalizowanym elementem narządu ruchu, chwytnym, badawczym i poznawczym, ale przez to narażonym na różnorodne urazy. Oparzenie to jedna z najczęstszych przyczyn urazów u dzieci. Oparzenia rąk, pomimo małej powierzchni, w swoich skutkach mogą być ciężkie i dotyczyć: skóry, mięśni, ścięgien, stawów i kości. Utrata funkcji związana z deformacją ręki i tworzeniem blizn obniża jakość życia pacjentów w każdym wieku. Znajomość grożących powikłań oraz prowadzenie odpowiedniego leczenia i postępowania fizjoterapeutycznego pozwalają zmniejszyć prawdopodobieństwo niepełnosprawności.

JAK DIAGNOZOWAĆ ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO U PACJENTÓW Z ZESPOŁEM STOPY CUKRZYCOWEJ?

Infekcje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) są najczęstszą przyczyną hospitalizacji u pacjentów z cukrzycą. Są również najczęstszym bezpośrednim powodem amputacji kończyn dolnych. W przebiegu zakażenia może dojść do zapalenia kości i szpiku kostnego (ang. osteomyelitis – OM, ang. diabetic foot ostemyelitis – DFO). W pracy przedstawiono metody diagnostyki obrazowej, mikrobiologicznej i laboratoryjnej pomocne w rozpoznawaniu zapalenia kości i szpiku kostnego. Oddzielna część została poświęcona różnicowaniu DFO z neuroartropatią Charcota.

RANY PRZEWLEKŁE – EPIDEMIOLOGIA I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES GOJENIA

Rany przewlekłe stanowią interdyscyplinarny problem medyczny. Wskaźnik częstości ich występowania stale wzrasta ze względu na starzenie się społeczeństwa, a dodatkowo zwiększa się wraz z wiekiem pacjentów. Z uwagi na współistnienie wielu czynników lokalnych oraz ogólnych, zakłócających prawidłowy przebieg gojenia rany, zagadnienie nabiera jeszcze większego znaczenia. W pracy główną uwagę skierowano na epidemiologię, patogenezę oraz czynniki warunkujące przebieg gojenia. Dokonano charakterystyki owrzodzenia żylnego goleni (OŻG), owrzodzenia tętniczego oraz zespołu stopy cukrzycowej (ZSC, ang. diabetic foot ulcer – DFU), ze szczególnym uwzględnieniem amputacji wykonywanych w przebiegu ZSC. Ponadto opisano także odrębną postać stopy cukrzycowej – neuroartropatię Charcota – której statystyki co do częstości występowania są nie do końca jednolite.

Evereth Publishing