Ceftazydym z awibaktamem – aspekt mikrobiologiczny, farmakologiczny i kliniczny stosowania leku w praktyce klinicznej

Ceftazidime-avibactam – microbiological, pharmacological and clinical aspects in clinical practice

Beata Kowalska-Krochmal1 | Jarosław Woroń2, 3 | Wojciech T. Serednicki4 | Jerzy Wordliczek4

ORCID*: 0000-0002-1224-1560 | 0000-0003-3688-1877 | 0000-0002-5838-9747 | 0000-0001-9969-6172

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Kliniczny Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii nr 1, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3 Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
4 Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Beata Kowalska-Krochmal Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 11, e-mail: beata.kowalska-krochmal@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 04.11.2019

Zaakceptowano: 12.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019056

Forum Zakażeń 2019;10(6):373–381

Streszczenie: Wielooporne Gram-ujemne pałeczki stanowią coraz większy problem terapeutyczny i mikrobiologiczny. Zdolność bakterii do produkcji beta-laktamaz, w tym enzymów ESBL i karbapenemaz, przyczyniła się nabycia oporności na większość znanych grup antybiotyków. Dostępność nowych opcji terapeutycznych wobec pałeczek Gram-ujemnych jest więc bardzo cenna i powinna być umiejętnie wykorzystana. Jednym z antybiotyków wprowadzonych w ostatnich latach do praktyki klinicznej jest ceftazydym z awibaktamem, aktywny wobec pałeczek z rodziny Enterobacterales oraz Pseudomonas aeruginosa, w tym szczepów produkujących enzymy ESBL, KPC, OXA-48 oraz AmpC. W pracy przedstawiono aktualne dane z literatury na temat wrażliwości różnych pałeczek Gram-ujemnych na ten antybiotyk. Przedstawiono wpływ awibaktamu na hamowanie niektórych mechanizmów lekooporności. Zaprezentowano też wskazania do stosowania ceftazydymu z awibaktamem w terapii skojarzonej. Ponadto zwrócono uwagę na pojawiające się doniesienia o szczepach opornych i konieczność rutynowego monitorowania wrażliwości pałeczek Gram-ujemnych na ten antybiotyk. W wyborze antybiotyku ważne jest uwzględnienie zarówno cech pacjenta, jak i parametrów farmakokinetyczno-farmakodynamicznych antybiotyku. Cechy farmakokinetyczne ceftazydymu z awibaktamem wpływają na jego skuteczność w terapii ciężkich zakażeń szpitalnych powodowanych przez patogeny wielolekooporne.

Słowa kluczowe: ceftazydym-awibaktam, farmakokinetyka, skuteczność kliniczna, wielooporne pałeczki Gram-ujemne, wrażliwość in vitro

Abstract: Multidrug resistant Gram-negative rods are a growing therapeutic and microbiological challenge. The ability of bacteria to produce beta-lactamases, including ESBL and carbapenemases, has contributed to the acquisition of resistance to most available groups of antibiotics. New therapeutic options for Gram-negative rods are therefore very valuable and should be skillfully
used. One of the antibiotics introduced into clinical practice in recent years is ceftazidime-avibactam, which is active against the Enterobacterales and Pseudomonas aeruginosa, including ESBL, KPC, OXA-48 and AmpC – enzyme producing strains. This paper presents current data from the literature
on the susceptibility of various Gram-negative rods to this antibiotic. The effect of avibactam on inhibition of some drug resistance mechanisms has been described. Indications for the use of ceftazidime-avibactam in combination therapy have also been presented. Attention was also drawn to emerging reports of resistant strains and the need to routinely monitor the susceptibility of Gram-negative rods to this antibiotic. In choosing an antibiotic, it is important to take into account both the patient’s characteristics, as well as pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of the antibiotic. The pharmacokinetic characteristics of ceftazidime-avibactam affect its efficacy in the treatment of severe nosocomial infections caused by multi-drug resistant pathogens.

Key words: ceftazidime-avibactam, clinical efficacy, multi-drug resistant Gram-negative rods, pharmacokinetics, susceptibility in vitro