Chory z zespołem stopy cukrzycowej w oddziale chirurgicznym

Patient with diabetic foot syndrome in the surgical ward

Katarzyna Cierzniakowska1 | Maria T. Szewczyk1 | Arkadiusz Jawień2 | Karolina Szymańska3 | Paulina Mościcka1

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

2 Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

3 Studenckie Koło Naukowe, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

⇒ Katarzyna Cierzniakowska, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 12.02.2012

Zaakceptowano: 15.03.2012

Leczenie Ran 2012;9(1):19–23

Streszczenie: Celem badań niniejszej pracy było pozyskanie informacji związanych z hospitalizacją chorych z rozpoznanym Zespołem Stopy Cukrzycowej (ZSC) w oddziale chirurgicznym. Materiał i metoda Badania retrospektywne przeprowadzono w 2011 roku w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Polegały one na analizie dokumentacji medycznej chorych z rozpoznaniem ZSC leczonych w latach 2009−2010. Wyniki W okresie dwóch lat hospitalizowano łącznie 50 chorych z ZSC, w tym 18 (36%) kobiet i 32 (64%) mężczyzn w wieku 37−86 lat. Stosunek hospitalizacji planowych do pilnych wynosił 40:60%. W grupie chorych przyjętych do Kliniki w trybie pilnym wykonywano ponad czterokrotnie częściej zabieg amputacji w stosunku do chorych przyjętych w trybie planowym. Wnioski Wobec badanej grupy chorych zastosowano różnorodne metody postępowania. Podstawowe założenie leczenia stanowiła poprawa stanu ogólnego (normalizacja glikemii, uzupełnienie niedoborów) oraz miejscowe opracowanie rany, prowadzące do jej wygojenia. Nie u wszystkich pacjentów podejmowane działania lecznicze przyniosły pożądane rezultaty. Grupę chorych, u których zaistniała konieczność amputacji kończyny, charakteryzował znamiennie dłuższy okres hospitalizacji, pilny tryb przyjęcia do szpitala oraz niestabilne parametry laboratoryjne.

Słowa kluczowe: amputacja | zespół stopy cukrzycowej

Abstract: The objective was to obtain information related to the hospitalization of patients diagnosed with diabetic foot syndrome in the surgical ward. Material and methods A retrospective study was conducted in 2011 at the Department of General Surgery, University Hospital No. 2 in Bydgoszcz. They involved the analysis of medical records of patients diagnosed with diabetic foot syndrome treated between 2009–2010. Results Within two years a total of 50 hospitalized patients with diabetic foot disease, including 18 (36%) women and 32 (64%) of men aged 37–86 years. The ratio of planned to urgent hospitalization was 40:60%. In the group of patients admitted to hospital urgently performed over four times more likely to amputation for patients admitted electively. Conclusions In the study group patients were treated using various methods of treatment. The basic assumption of treatment was to improve the patient’s general condition (normalization of blood glucose, complement deficiency) and the local processing of the wound healing leading to it. Not all patients therapeutic actions have produced the desired results. Group of patients in whom it was necessary to amputate the limb, characterized by a significantly longer period of hospitalization, urgent admission to hospital and poor laboratory parameters.

Key words: amputation | diabetic foot syndrome