COVID-19: możliwe zastosowania testów antygenowych w świetle zaleceń towarzystw naukowych i agend rządowych

COVID-19: possible use of antigen tests in light of recommendations from scientific societies and government agencies

Wiesław Piechota | Agnieszka Woźniak-Kosek

ORCID*: 0000-0002-0514-2281 | 0000-0002-7780-3448

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Agnieszka Woźniak-Kosek
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa,
e-mail: wozniak-kosek@wim.mil.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 22.11.2020

Zaakceptowano: 10.12.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020037

Forum Zakażeń 2020;11(5):237–248

Streszczenie: Szybkie testy antygenowe (Ag-RDT) służą do wykrywania białek wirusa SARS-CoV-2 i są testami diagnostycznymi dla COVID-19. Ich czułość diagnostyczna jest jednak mniejsza niż testów opartych na metodzie RT-PCR, ale dobre jakościowo testy osiągają czułość powyżej 90% i swoistość zbliżoną do 100%. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych i agend rządowych (krajowych oraz zagranicznych) powinny być one stosowane do szybkiej diagnostyki COVID-19 u pacjentów z objawami zakażenia SARS-CoV-2. Umożliwia to szybką identyfikację zakażonych osób i wczesne wdrożenie środków kontroli zakażeń oraz leczenie. Ujemne wyniki testów antygenowych u pacjentów objawowych wymagają potwierdzenia metodą RT-PCR. Inne potencjalne zastosowania testów antygenowych obejmują badanie osób, które miały kontakt z chorymi na COVID-19, w tym: osób w ogniskach zakażenia, badania różnych społeczności w środowisku lub na terenie o zwiększonej transmisji SARS-CoV-2 oraz – być może w przyszłości – przesiewowe badania populacyjne.

Słowa kluczowe: antygenowe szybkie testy diagnostyczne, COVID-19, wytyczne dotyczące testowania

Abstract: Antigen rapid diagnostic tests (Ag-RDTs) are used to detect SARS-CoV-2 virus proteins and are therefore diagnostic tests for COVID-19. However, their diagnostic sensitivity is lower than that of RT-PCR-based assays but good quality Ag-RDTs achieve sensitivity of over 90% and specificity close to 100%. According to the recommendations of scientific societies and government agencies (domestic and foreign), they should be used for the rapid diagnosis of COVID-19 in patients with symptoms of SARS-CoV-2 infection. This enables the rapid identification of infected patients and the early implementation of infection control measures and treatment. Negative Ag-RDT results in symptomatic patients require confirmation by RT-PCR. Other potential applications of Ag-RDTs include testing of individuals who have had contact with COVID-19 patients, including those in the outbreaks of infection, testing of different communities in an environment or area with increased transmission of SARS-CoV-2 and, possibly in the future, population screening.

Key words: antigen rapid diagnostic tests, COVID-19, testing guidelines