Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):75-143

High-dose rate brachytherapy with surgical excision. An effective combination therapy for treatment of keloids  – own experience

Brachyterapia o dużej mocy dawki (HDR) połączona z leczeniem chirurgicznym jako efektywna kombinacja w leczeniu keloidów – doświadczenia własne

Kalapurmat N. Manjunath | Mysore S. Venkatesh | Shetty Roshan | Koushik Keerthi | Charith Alva Raam

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):75–80


Wpływ dwóch różnych technik chirurgicznych preparacji płata śluzówkowo-okostnowego na proces gojenia tkanek po zabiegu chirurgicznego usunięcia częściowo zatrzymanych zębów ósmych w żuchwie

Influence of two different surgical techniques of flap preparation on tissue healing, after surgical extraction of partially retained teeth in the mandible

Artur Rasinski | Andrzej Wojtowicz | Sylwia Bajura | Małgorzata Chodzeń | Wojciech Popowski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):81–88


Powikłania po rekonstrukcji piersi: problem zakażeń i strategii prewencyjnej – przegląd literaturowy

Complications after breast reconstruction: the problem of infection and prevention strategies – a literature review

Anna Pałubicka | Marcin Wekwejt | Beata Świeczko-Żurek | Jacek Zieliński

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):89–97


Diagnostyka wizualizacyjna liszaja płaskiego o wysokiej dynamice wzrostu – opis przypadku

Diagnostics visualization of lichen planus with high growth dynamics – a case report

Tomasz Kamiński | Magdalena Świderska | Karolina Skalska | Wojciech Popowski | Andrzej Wojtowicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(3):99–103


XVI zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Evereth Publishing