Afiliacje

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej

We Wrocławiu, w 2003 roku zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim działalność naukowa i edukacyjna prowadząca do integracji mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi. Dążymy do jak najlepszego przygotowania polskich laboratoriów diagnostyki medycznej do nowych warunków. Zorganizowaliśmy już kilka krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wiele szkoleń na tematy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń, tworzeniem biofilmu przez drobnoustroje, systemami jakości w diagnostyce medycznej i innymi niezwykle aktualnymi zagadnieniami z mikrobiologii klinicznej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej. Głównymi celami Towarzystwa są m.in.: upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie, służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy POZ ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych, inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udział w opracowywaniu programów szkolenia i przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

W czerwcu 1998 roku w Mierkach odbyło się Zebranie Założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenia zwyczajne – sprawozdawcze odbywają się jeden raz w roku, a sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata. Celami Stowarzyszenia są m.in: podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego, określenie standardów kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego, integracja środowiska pielęgniarek epidemiologicznych, podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz reprezentacja interesów grupy pielęgniarek epidemiologicznych.

Polskie Towarzystwo Leczenie Ran

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2004 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się. Rany przewlekłe najczęściej są u chorego powodem cierpienia fizycznego i psychicznego. W istotny sposób wpływają na ogólny stan, prowadząc do poważnych powikłań – w zaawansowanych stadiach są przyczyną zakażeń ogólnoustrojowych, skutkują też trwałym inwalidztwem i śmiercią. Stąd też głównymi i realizowanymi od kilku lat zadaniami Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran są m.in: rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnego leczenia ran, działalność wydawnicza w zakresie popularyzacji nowoczesnego leczenia ran, współpraca z organami władzy administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami działającymi na rzecz praw pacjentów, a także organizowanie dyskusji, konferencji, warsztatów, szkoleń, sympozjów dla lekarzy i pielęgniarek.

Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

Celem Stowarzyszenia są: działanie na rzecz rozwoju i integracji zawodowej pracowników sterylizatorni i dezynfektorni medycznych, działanie na rzecz standaryzacji nieprzemysłowych technologii sterylizacji wyrobów medycznych, unifikacja standardów kształcenia wszystkich pracowników sterylizatorni i dezynfektorni medycznych, współpraca z instytucjami i organizacjami, których działalność jest związana z szeroko pojętą higieną w obrębie zakładów opieki zdrowotnej, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.


Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Celami Towarzystwa są: upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i epidemiologii, tworzenie programów dotyczących profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych, podnoszenie poziomu naukowego i zawodowego lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów, szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie, reprezentowanie interesów lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów, będących członkami Towarzystwa, współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu działania – krajowymi i zagranicznymi. 

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS jest organizacją skupiającą lekarzy, diagnostów, pracowników naukowych i inne osoby zainteresowane problematyką zakażeń HIV i AIDS. Zostało powołane w 1993 roku w Bydgoszczy. Do zadań Towarzystwa należy: organizacja posiedzeń i zjazdów  naukowych, prowadzenie kursów i wykładów, ogłaszanie konkursów na opracowanie ważniejszych zagadnień z zakresu swej działalności oraz przyznawanie nagród za te prace, podejmowanie innych prac zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy o HIV i AIDS, współdziałanie w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi w kraju i za granicą.

 

 

Evereth Publishing