Czy profilaktyka okołooperacyjna z użyciem moksyfloksacyny w chirurgii zeza ma sens? Obserwacje własne w latach 2019–2020

Is perioperative prophilaxis with usage of moxifloxacine in strabismus surgery justified? Own observations – years 2019–2020

Monika Dzięgielewska

ORCID: 0000-0002-4766-5785

Dzięgielewska Instytut Oka w Warszawie,
ul. Hlonda 10c/U7, 02-972 Warszawa,
e-mail: monika@dziegielewska.eu

Wpłynęło: 22.10.2020

Zaakceptowano: 07.11.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020039

Forum Zakażeń 2020;11(5):217–221

Streszczenie: W okulistyce zakażenia w okresie okołooperacyjnym i pooperacyjnym mogą doprowadzić do poważnych powikłań w postaci znacznego pogorszenia widzenia, a nawet utraty wzroku. W chirurgii zeza infekcje pooperacyjne obserwuje się niezmiernie rzadko. Większość bakteryjnych zapaleń spojówek u dzieci przebiega skąpoobjawowo i łagodnie, co może uśpić czujność chirurga oraz okulisty. W niniejszej pracy zbadano 82 dzieci (łącznie 101 oczu) operowanych z powodu zeza. Pobrano wymazy z worka spojówkowego przed zabiegiem i po zabiegu, stosując okołooperacyjnie w jednej grupie wodny 7,5% roztwór powidonu jodu, a w drugiej wodny 7,5% roztwór powidonu jodu i moksyfloksacynę. Wszystkie operowane dzieci w zaleceniach pooperacyjnych po wypisaniu ze szpitala otrzymały zalecenie stosowania moksyfloksacyny (3 razy dziennie). W obydwu grupach ostatecznie stwierdzono w posiewach tylko obecność fizjologicznej mikrobioty bakteryjnej worka spojówkowego (4,94% wszystkich oczu badanych). Posiewy jałowe stanowiły 95,06% wszystkich oczu badanych. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowo w profilaktyce okołooperacyjnej moksyfloksacyny nie ma znaczenia terapeutycznego.

Słowa kluczowe: bakteryjne zapalenie spojówek, mikrobiologia, okulistyka, operacje zeza, posiew bakteryjny, zakażenia okołooperacyjne

Abstract: Ophthalmological infections in perioperative and postoperative period can lead to serious complications resulting in the substantial degradation of vision or even loss of vision. Postoperative infections in strabismus surgery are very seldom. Most of the children bacterial conjunctivitis are symptomless and mild which can mislead the caution of the ophthalmologist. In this thesis; 101 eyes of 82 children patients were examined due to strabismus surgery. Swabs were taken out of conjunctival sac before and after the surgery while perioperatively one group was applied with povidone iodide 7,5% and other with the povidone iodide 7,5% and moxifloxacine. The moxifloxacine (3 times per day) was prescribed for all patients post surgery. Ultimately, both groups’ bacterial cultures were detected with presence of physiological microbiota of conjunctivitis sac (4.94% of examined eyes). Sterile cultures were at level of 95.06% of all examined eyes. Statement was concluded: the additional perioperative moxifloxacine application has redundant therapeutical meaning.

Key words: bacterial conjunctivitis, bacterial culture, microbiology, ophthalmology, perioperative infections, strabismus surgery