Czynna immunizacja jako alternatywna metoda ograniczania i przeciwdziałania infekcjom o etiologii Pseudomonas aeruginosa

Artificial active immunization as an alternative method of treatment and prevention of Pseudomonas aeruginosa infections

Karolina Dydak1 | Monika Oleksy1 | Marzenna Bartoszewicz1 | Barbara Plewik2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 01.09.2018

Zaakceptowano: 17.09.2018

DOI:dx.doi.org/10.15374/LR2018018

Leczenie Ran 2018;15(3):121–132

Streszczenie: Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jest szczególnie niebezpiecznym oportunistycznym patogenem, mogącym wywoływać: ostre zapalenia płuc, zakażenia łożyska krwi czy skóry i tkanek miękkich. Obecność wielu różnorodnych mechanizmów oporności, szeroka gama czynników zjadliwości oraz pojemny i plastyczny genom czynią z P. aeruginosa patogen niezwykle trudny do zwalczania. Istotnymi elementami przeciwdziałania infekcjom o etiologii Pseudomonas aeruginosa są antyseptyka oraz właściwa opieka nad chorym. Jednakże powszechne wysokie zużycie środków rutynowo stosowanych w dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz szerokowachlarzowa antybiotykoterapia skutkują indukowaniem oporności wśród rozpowszechnionych, szczególnie w środowisku szpitalnym, izolatów tego gatunku. W związku z powyższym wydaje się być zasadne poszukiwanie innych rozwiązań w profilaktyce zakażeń pałeczką ropy błękitnej. Dostępna od lat 80. XX wieku szczepionka przeciwko P. aeruginosa stanowi jedną z alternatyw rozwiązania tego problemu. Liczne obserwacje kliniczne potwierdzają jej skuteczność w zwalczaniu oraz w zapobieganiu zakażeniom związanym z izolacją szczepów Pseudomonas aeruginosa.

Słowa kluczowe: Pseudomonas aeruginosa, rany przewlekłe, szczepionka, zakażenia ran

Abstract: Pseudomonas aeruginosa is a particularly dangerous opportunistic pathogen which can cause acute pulmonary inflammation, sepsis, as well as skin and soft tissue infections. The presence of many different resistance mechanisms to antibiotics, a wide range of virulence factors and a capacious and changeable genome make P. aeruginosa extremely difficult to control. Antiseptics and proper care of the patient are an important element in preventing P. aeruginosa infections. Nonetheless, the widespread high consumption of antiseptics routinely used for disinfection of the skin and mucous, as well as multiple antibiotic therapy result in resistance to antimicrobial agents, especially among those species colonizing the hospital environment. It seems reasonable to look for other solutions to prevent P. aeruginosa infections and the vaccine which is available since the 1980s is one of them. Clinical observations confirm its effectiveness in treating and preventing infections associated with the isolation of P. aeruginosa strains.

Key words: chronic wounds, Pseudomonas aeruginosa, vaccine, wound infections