Czynniki ryzyka występowania zakażeń miejsca operowanego w ortopedii oraz zasady prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad miejscem operowanym

Risk factors for the occurrence of operative site infections in orthopedics and the principles of epidemiological surveillance in the operative site

Roża Słowik1 | Małgorzata Kołpa1, 2 | Marta Wałaszek1, 2

ORCID*: 0000-0003-2288-6204 | 0000-0002-8595-596X | 0000-0001-6712-0726

1 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza  w Tarnowie
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Marta Wałaszek
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza,
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów,
tel. 14 6315 321,
e-mail: mz.walaszek@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 9.10.2021

Zaakceptowano: 20.10.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021023

Forum Zakażeń 2021;12(4):175–180

Streszczenie: Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) są jednymi z najczęstszych i najpoważniejszych powikłań pooperacyjnych, które mogą prowadzić do wydłużenia czasu hospitalizacji, wzrostu kosztów leczenia, a nawet zgonu pacjenta. Istotnymi składowymi zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego są: znajomość czynników ryzyka ZMO, przebiegu operacji i środowiska szpitalnego, a także prowadzenie skutecznego nadzoru w oparciu o wskaźniki epidemiologiczne. Wiedza ta może wpłynąć na zniwelowanie ryzyka rozwoju ZMO do minimum. Działania podejmowane w ramach nadzoru epidemiologicznego nad miejscem operowanym powinny opierać się na spójnych procedurach, umożliwiających optymalne przygotowanie pacjenta do przeprowadzenia operacji oraz zmniejszenie ryzyka ZMO na każdym etapie opieki szpitalnej.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, ortopedia, zakażenia miejsca operowanego

Abstract: Surgical site infections (SSI) are some of the most common and serious postoperative complications. SSI may lead to longer hospitalization time, higher costs of treatment, and even death. The relevant components of the prevention of surgical site infections are: knowledge of SSI risk factors, the course of a surgical procedure and the hospital environment, as well as effective surveillance based on epidemiological indicators. Such knowledge may reduce this risk to a minimum. Activities undertaken as part of epidemiological surveillance of the operated site should include clear and consistent procedures that will allow for optimal preparation of the patient for surgery and reduce the risk of SSI at every stage of hospital care.

Key words: orthopedics, risk factors, surgical site infections