Dekontaminacja środowiska szpitalnego i jej znaczenie w profilaktyce zakażeń związanych z hospitalizacją

Decontamination of hospital environment and its role in healthcare-associated infections preventing in hospitalized patients

Małgorzata Fleischer1 | Jolanta Rusiecka-Ziołkowska1 | Katarzyna Jermakow1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Małgorzata Fleischer Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 80

Wpłynęło: 12.07.2015

Zaakceptowano: 04.08.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015044

Forum Zakażeń 2015;6(4):217–225

Streszczenie: Skażone powierzchnie w środowisku szpitalnym wpływają na istotne ryzyko przenoszenia patogenów odpowiedzialnych za zakażenia związane z opieką zdrowotną (HAI). Coraz częściej zauważana jest korelacja między jakością sprzątania w placówkach opieki zdrowotnej a częstością kolonizacji i zakażeń hospitalizowanych pacjentów. Poprawa czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, zwłaszcza w zakresie dekontaminacji powierzchni często dotykanych, które mają największe znaczenie w transmisji drobnoustrojów w warunkach szpitalnych, może istotnie ograniczyć występowanie infekcji szpitalnych. Proces sprzątania powinien podlegać stałej i okresowej kontroli. W celu osiągnięcia właściwego poziomu jakości dekontaminacji środowiska szpitalnego zalecane jest monitorowanie procesów sprzątania z wykorzystaniem dostępnych metod, takich jak: znaczniki fluorescencyjne, bioluminescencja ATP lub ocena liczby żywych drobnoustrojów tlenowych na powierzchniach o zwiększonym ryzyku skażenia.

Słowa kluczowe: kontaminacja, kontrola zakażeń, powierzchnie szpitalne, sprzątanie, zakażenia związane z opieką zdrowotną

Abstract: The contaminated surface environment in hospitals is associated with an important risk for transmission of pathogens that cause nosocomial infections. A recent studies show the correlation between quality of cleaning in healthcare centers and the rate of colonization or infections in hospitalized patients. The improvement in cleaning and disinfection procedures, especially of „high-touch” (i.e. frequently touched) surfaces, which are the most important for transmission of pathogens in hospital environment, may limit the potential spread of nosocomial infections. Regular and periodic evaluating environmental cleaning should be performed. In order to ensure proper decontamination in hospital environment, all hospitals are encouraged to monitor the thoroughness of surface cleaning process with available methods such as fluorescent marker, ATP bioluminescence assay or assess the number of aerobic colony counts on surfaces with an increased risk of contamination.

Key words: contamination, environmental cleaning, healthcare-associated infections, hospital surfaces, infection control