Dezynfekcja narzędzi medycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami

Disinfection of medical instruments according to the current regulations

Justyna Piwowarczyk

ORCID: 0000-0001-7365-3385

Medilab Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok,
e-mail: justyna.piwowarczyk@medilab.pl

Wpłynęło: 25.10.2021

Zaakceptowano: 07.11.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021027

Forum Zakażeń 2021;12(5):203–206

Streszczenie: Istotnym elementem zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń związanych z opieką zdrowotną jest dekontaminacja narzędzi medycznych w taki sposób, aby były bezpieczne dla pacjentów i pracowników. Zakres tych procesów zależy od wymaganego poziomu czystości mikrobiologicznej – od niszczenia form wegetatywnych drobnoustrojów (bakterii, grzybów) i wirusów, aż po formy przetrwalnikowe (spory). Proces dezynfekcji odbywa się poprzez zastosowanie metod chemicznych i/lub termicznych/termiczno-chemicznych. Zakres wymaganej skuteczności dezynfekcji narzędzi należy oprzeć o wyniki szacowania ryzyka transmisji drobnoustrojów za ich pośrednictwem. Na skuteczność przeprowadzonego procesu ma wpływ wiele czynników, jednak wiadomym jest, że preparat do dezynfekcji jest skuteczny w określonym zakresie, jeśli został zbadany metodyką norm europejskich zawartych w normie nadrzędnej PN-EN 14885. Badania normatywne dają możliwość skutecznego i jednoznacznego porównania produktów do dezynfekcji i wyboru środka o odpowiednim spektrum działania w obszarze medycznym.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, narzędzia medyczne, normy europejskie, zapobieganie zakażeniom

Abstract: The decontamination of medical instruments renders their use safe both for patients and the medical staff and, hence, is an essential element in preventing the spread of healthcare-associated infections (HAI). The extent of decontamination depends on the level of microbiological purity required, ranging from the destruction of only vegetative forms of microbial organisms (bacteria, fungi) and viruses up to the elimination of spores. Disinfection procedures involve the use of chemical and/or thermal/thermo-chemical methods. Nevertheless, the required level of effectiveness of instrument disinfection should be determined by assessing the risk of transmission of microorganisms via the instruments. A number of factors can affect the disinfection process, although in order to ensure that a given substance works within a specific required range, the disinfectant needs to be tested according to the European standards included in the PN-EN 14885 superordinate norm. Normative tests allow for an effective and unambiguous comparison of disinfection products, as well as for the selection of a product with the proper range in a given medical area.

Key words: European standards, disinfection, infection prevention, medical instruments