Diagnostyka i różnicowanie ran przewlekłych

Diagnosis and differentiation of chronic wounds

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska, ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 20.02.2018

Zaakceptowano: 15.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018003

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):85–89

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono badanie różnicowe oraz ocenę ran przewlekłych, na podstawie których personel pielęgniarski podejmuje interwencje i planuje proces pielęgnowania chorego z owrzodzeniem. Dodatkowo zawarto schemat postępowania z pacjentem z raną przewlekłą.

Słowa kluczowe: ból naczyniowy, diagnostyka owrzodzeń, rana przewlekła

Abstract:

In this paper was presented a differential diagnosis and assessment of chronic wounds on the basis of which nurses undertake interventions and plan the process of nursing a patient with ulceration. In addition, an algorithm for the treatment of chronic wound is presented.

Key words: chronic wounds, vascular pain, ulcer diagnosis