Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 według najnowszych doniesień

Barbara Michalska

Dyrektor ds. Mikrobiologii Klinicznej BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, e-mail: b.michalska@biomaxima.com

Forum Zakażeń 2020;11(1):49–50

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki monitorowania zakażeń miejsca operowanego (ZMO) w latach 2008–2017 w czterech wybranych klinikach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. W badaniu prospektywnym zgromadzono i przeanalizowano informacje o 49 160 pacjentach hospitalizowanych w Klinikach: Chirurgii Ogólnej, Kardiochirurgii, Neurochirurgii, Ortopedii. Porównano wskaźniki zachorowalności na ZMO wśród analizowanych chorych w przeliczeniu na 100 hospitalizowanych pacjentów, u których przeprowadzono zabieg operacyjny. Dane uzyskiwane były na podstawie zgłoszeń indywidualnych kart rejestracji zakażenia, monitoringu celowanego oraz czynnego monitorowania. Przeprowadzona analiza wykazała, że współczynnik zapadalności na zakażenia miejsca operowanego na podstawie zgłoszeń indywidualnych kart rejestracji zakażeń wyniósł 1,7% (823 zakażenia u 49 160 chorych poddanych zabiegom operacyjnym), natomiast współczynnik zapadalności na podstawie monitoringu celowanego – 1,9% (752 infekcje u 39 094 operowanych osób). W przypadku czynnego monitorowania współczynnik zapadalności plasował się na poziomie 15,2% (30 zakażeń u 197 operowanych). U wszystkich chorych, których poddano analizie podczas prowadzenia czynnego monitorowania (n=197), przeprowadzono ocenę występowania ZMO. Rozpoznanie zakażenia miejsca operowanego w 25 przypadkach (83,4%) zostało postawione w trakcie hospitalizacji, natomiast 5 przypadków (16,6%) rozpoznano podczas wizyty kontrolnej w Zespole Poradni Specjalistycznych. Wśród wszystkich ZMO zdiagnozowano: powierzchowne zakażenie w miejscu nacięcia (33,3%; n=10), głębokie zakażenie miejsca nacięcia (50%; n=15) oraz zakażenie narządu/przestrzeni (16,7%; n=5). Przedstawione w artykule współczynniki zapadalności zakażeń miejsca operowanego uzyskane na podstawie przyjętych systemów monitorowania wskazują jednomyślnie, że rejestrowanie infekcji w oparciu o indywidualne karty rejestracji zakażenia oraz monitoring celowany są działaniami niewystarczającymi. Dopiero czynne monitorowanie miejsca operowanego przez członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych umożliwia uzyskanie wiarygodnych informacji o występowaniu ZMO.

Słowa kluczowe: monitoring czynny, monitorowanie celowane, zakażenia miejsca operowanego, zakażenia szpitalne

Abstract: The study presents the results of surgical site infection surveillance in selected departments of the Antoni Jurasz University Hospital No. 1 in Bydgoszcz in 2008–2017. In the prospective study, information on 49,160 patients, who were hospitalized in the following Departments: General Surgery, Cardiac Surgery, Orthopedics and Neurosurgery, were collected and analyzed. Incidence rates of surgical site infections among the analyzed patients per 100 hospitalized patients who underwent surgery were compared. The data was obtained from the individual reports of hospital acquired infection, targeted surveillance (both filled by the clinical staff) and ECDC surgical site infection surveillance programme. The analysis showed that incidence rate of surgical site infections based on individual infection reports was 1.7% (823 infection cases reported in 49,160 patients who had had surgery) and incidence rate of surgical site infections based on targeted surveillance was 1.9% (752 infections cases reported in 39,094 patients who had had surgery). For active surveillance, incidence rate of surgical site infection was 15.2% (30 infections for 197 patients). All 197 patients were analyzed for the presence of surgical site infection during the surveillance period. Surgical site infection was diagnosed in 25 patients (83.4%) during hospitalization, whereas in 5 patients (16.6%) it was diagnosed during the follow-up visit in an outpatient care facility. The types of surgical site infections were as follows: superficial incisional infection 33.3% (10), deep incisional infection 50% (15) and organ/space infection 16.7% (5). Incidence rates of surgical site infections obtained through different surveillance methods unequivocally show that detection of surgical site infections based on individual infection registration cards and targeted monitoring are low. It was only active surveillance that provided reliable information on the incidence of surgical site infections.

Key words: active surveillance, hospital infections, surgical site infections, targeted surveillance