Dobry efekt leczenia dalbawancyną (Xydalba®) zakażenia mostku wywołanego przez Staphylococcus aureus MRSA – opis przypadku

Good effect treatment sternum infection Staphylococcus aureus MRSA by dalbavancin (Xydalba®) – a case report

Aneta Guzek1 | Grzegorz Suwalski2| Zbigniew Rybicki3

1 Pracownia Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
2 Klinika Kardiochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Aneta Guzek Pracownia Mikrobiologii ZDL, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-372 Warszawa, Tel.: 261 816 497

Wpłynęło: 17.10.2016

Zaakceptowano: 21.10.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016066

Forum Zakażeń 2016;7(5):397–398

Streszczenie: Gronkowce stanowią główną przyczynę zakażeń ran po operacjach. Przedstawiono przypadek braku skuteczności leczenia wankomycyną w terapii zakażenia mostka i okalających tkanek po operacji by-passów, wywołany przez wrażliwy na ten antybiotyk Staphylococcus aureus MRSA. Szybką poprawę kliniczną i eradykację mikrobiologiczną uzyskano za pomocą dalbawancyny (Xydalba®).

Słowa kluczowe: dalbawancyna, opracowanie chirurgiczne rany, sternotomia, wankomycyna

Abstract: Staphylococcus, particulary MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), plays important role in etiology post-operation wound infection. The case report desribes a patient with sternal infection by MRSA after by-pass operation. Treatment with susceptible to vancomycin MRSA was ineffective. Very good reply what about clinical improve and microbiological eradication take place after administration dalbavancin (Xydalba®).

Key words: dalbavancin, debridement, sternotomy, vancomycin