Dokumentacja medyczna z uwzględnieniem dokumentacji centralnej sterylizatorni

Medical records, including documentation from the Central Sterile Services Department

Joanna Włodarczyk-Rajska

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Wpłynęło: 20.03.2017

Zaakceptowano: 07.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017020

Forum Zakażeń 2017;8(2):123–125

Streszczenie: Wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej. Dokumentacja powinna być prowadzona na bieżąco i w sposób czytelny. W przypadku roszczeń pacjentów dokumentacja może zostać wykorzystana w celu udowodnienia prawidłowości przeprowadzonych działań.

Słowa kluczowe: dokumentacja, dokumentacja medyczna, dokumentacja procesu dekontaminacji

Abstract: Medical documentation should be kept by anyone who provides medical services. Documents should be up-to-date, clear and accessible. Medical records may provide evidence of correctness of the medical procedures that were performed in case of malpractice claims.

Key words: decontamination process records, medical records, records