Doświadczenia związane z higieną rąk podczas pandemii COVID-19 w warunkach szpitalnych

Hand hygiene experiences during the COVID-19 pandemic in hospital conditions

Beata Denisiewicz1 | Angelina Denisiewicz2

ORCID*: 0000-0003-2238-4490 | 0000-0002-6276-612X

1 Dział Higieny i Epidemiologii Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup
2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikilicza-Radeckiego we Wrocławiu

Beata Denisiewicz
Dział Higieny i Epidemiologii,
Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup,
ul. K. Miarki 14, 46-082 Kup,
e-mail: epidemiolog@szpital-kup.eu

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.09.2021

Zaakceptowano: 30.09.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021022

Forum Zakażeń 2021;12(3):109–114

Streszczenie: Wstęp Przez ostatnie dwa lata COVID-19 rozprzestrzenił się na całym świecie. Tempo rozprzestrzeniania się i alarmujące wskaźniki śmiertelności spowodowały, że wiele krajów wprowadziło środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19, a szczególnego znaczenia nabrała właściwa higiena rąk. Cel pracy Celem pracy było porównanie zużycia preparatów do higieny rąk przed i w czasie pandemii COVID-19. Materiał i metody W pracy dokonano analizy zużycia środków dezynfekcyjnych na podstawie ilości środków dostarczonych na oddziały szpitalne w 2019 i 2020 roku. Zużytą ilość preparatów dezynfekcyjnych podzielono przez osobodni hospitalizacji, otrzymując zużycie preparatów przypadające na jednego pacjenta, w ciągu jednej doby opieki. Dobowe zużycie na jednego pacjenta podzielono przez uśrednioną wartość (3 ml) dla jednej procedury dezynfekcji rąk, uzyskując orientacyjną średnią liczbę procedur dezynfekcji rąk wykonywanych dla jednego pacjenta w ciągu doby opieki na oddziale. Porównano wyniki otrzymane przed pandemią COVID-19 z wynikami uzyskanymi w czasie jej trwania. Wyniki Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni hospitalizacji w oddziałach szpitalnych przed wystąpieniem pandemii wynosiło 5,3. Liczba procedur dezynfekcji rąk wykonywanych dla jednego pacjenta w ciągu doby wyniosła od 0,5 do 3,6 dla oddziału dla dorosłych i 6,2 dla oddziału dziecięcego. Średnie zużycie środków do dezynfekcji rąk w litrach na 1000 osobodni hospitalizacji w oddziałach szpitalnych w trakcie pandemii wyniosło 27,4. Liczba procedur dezynfekcji rąk wykonywanych dla jednego pacjenta w ciągu doby wyniosła od 1,2 do 13,5 dla oddziału dla dorosłych i 27,6 dla oddziału dziecięcego. Zużycie środków do dezynfekcji rąk w trakcie pandemii COVID-19 wzrosło o 368% w oddziałach dla dorosłych pacjentów i 299% w oddziale dla dzieci. Wnioski Wraz z wybuchem epidemii COVID-19 w oddziałach szpitalnych wzrosło stosowanie środków do dezynfekcji rąk. Wyniki oceny zużycia środków do dezynfekcji rąk przed wystąpieniem pandemii COVID-19 i w okresie jej trwania świadczą, iż w obliczu pandemii COVID-19 personel szpitala zmienił swoje zachowania prewencyjne w zakresie dezynfekcji rąk.

Słowa kluczowe: COVID-19, dezynfekcja rąk, higiena rąk, pandemia, wirus SARS-CoV-2

Abstract: Introduction Over the past two years, COVID-19 has spread around the world. The speed of spread and alarming mortality rates have led many countries to adopt measures to prevent the spread of COVID-19. More attention was also paid to proper hand hygiene. Aim The aim of the study was to compare the use of hand hygiene products before and during the COVID-19 pandemic. Material and methods The consumption of disinfectants was analyzed based on the amount of disinfectants delivered to hospital wards in 2019 and 2020. The amount of funds used was divided by the individual days of hospitalization, obtaining the consumption of preparations per one patient during the day of care. The daily consumption per patient was divided by the average value (3 ml) for one hand disinfection procedure, obtaining an approximate average number of hand disinfection procedures performed for one patient during the care day in the ward. Results obtained before and during the COVID-19 pandemic were compared. Results The average consumption of hand disinfectants in liters per 1000 person-days of hospitalization in hospital wards before the pandemic occurred was 5.3. The number of hand disinfection procedures performed for one patient per day ranged from 0.5 to 3.6 for the ward for adults and 6.2 for the pediatric ward. The average consumption of hand disinfectants in liters per 1000 person-days of hospitalization in hospital wards during the pandemic was 27.4. The number of hand disinfection procedures performed for one patient per day ranged from 1.2 to 13.5 for the ward for adults and 27.6 for the pediatric ward. The use of hand sanitizers during the COVID-19 pandemic increased by 368% in adult patient units and 299% in pediatric units. Conclusions With the COVID-19 epidemic outbreak, the use of hand sanitizers has increased in hospital wards. The results of the assessment of the use of hand sanitizers before and during the COVID-19 pandemic show that in the face of the COVID-19 pandemic, hospital staff changed their preventive behavior towards hand disinfection.

Key words: COVID-19, hand disinfection, hand hygiene, pandemic, SARS-CoV-2 virus