Echinokandyny – aktywność mikrobiologiczna, znaczenie w leczeniu i profilaktyce grzybic

Echinocandins – microbiological activity, importance in the treatment and prophylaxis of fungal infections

Ewa Duszczyk1, 2 | Ewa Talarek1, 2

Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 00 77, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 28.02.2013

Zaakceptowano: 12.04.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013014

Forum Zakażeń 2013;4(3):157–163

Streszczenie: Echinokandyny to najmłodsza grupa leków przeciwgrzybiczych, której aktywność mikrobiologiczna i skuteczność kliniczna są wciąż zbyt mało znane. W pracy scharakteryzowano właściwości farmakokinetyczne i przeciwgrzybicze echinokandyn, przedstawiono aktualne rekomendacje dotyczące wykonania i interpretacji testów lekowrażliwości oraz zalecenia stosowania echinokandyn w leczeniu kandydozy i aspergilozy.

Słowa kluczowe: anidulafungina, echinokandyny, fungemia, kandydoza, kaspofungina, mykafungina

Abstract: Echinocandins represent the newest group of antifungals, which activity and clinical effectiveness are still poorly known. In this paper was presented described pharmacokinetics and antifungal activity of echinocandins as well as present recent on the antifungal susceptibility testing and the use of echinocandins in the therapy of candidosis and aspergillosis.

Key words: anidulafungin, candidosis, caspofungin, echinokandin, fungaemia, micafungin