Efficacy of highly absorbent, polyacrylate fibre and silver-containing lipidocolloid dressings in the inflammatory stage of chronic wound healing process

Maciej Zieliński1, Tomasz Banasiewicz2, Zbigniew Krasiński1, Arkadiusz Jawień3, Marcin Gabriel1

1 Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastrologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Maciej Zieliński Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, e-mail: mazelik@yahoo.com

Wpłynęło: 20.08.2017

Zaakceptowano: 02.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017015

Leczenie Ran 2017;14(3):89–96

Streszczenie: Rany przewlekłe, niezależnie od różnorodnej etiopatogenezy, charakteryzują się zawsze spowolnieniem lub zatrzymaniem procesu gojenia. Najczęściej ma to miejsce we wstępnej fazie – oczyszczania – nazywanej także zapalną. Przyczynia się do tego niekorzystna charakterystyka rany: wysoki stopień zanieczyszczenia zdewitalizowanymi tkankami oraz nasilona kolonizacja bakterii zdolnych do tworzenia biofilmu. Niezależnymi czynnikami są współistniejące stany chorobowe osłabiające proces gojenia. W niniejszej pracy przedstawiono problematykę obniżonej efektywności fazy zapalnej ran przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji miejscowego wspomagania gojenia na tym etapie. Zaprezentowano aktualny stan wiedzy, dotyczący nowoczesnych opatrunków przeznaczonych do miejscowego leczenia ran, w przypadku których proces gojenia zatrzymał się w fazie zapalnej. Omówiono także obiecujące wyniki badań jednego z nowatorskich opatrunków z tej grupy, opartego na zaawansowanej technologii koherentnych włókien poliakrylanu, połączonych z matrycą lipidokoloidową, zawierającą aktywne jony srebra.

Słowa kluczowe: biofilm, debridement, gojenie ran, opatrunki lipidokoloidowe, rany przewlekłe

Abstract: Chronic wounds regardless of diverse etiopathogenesis are always characterized by retardation or hindering of the healing process. It occurs most frequently in the initial period also called inflammatory phase. It results from unfavorable characteristics of a wound: high degree of contamination with devitalized tissues and intensified colonization by bacteria capable of inducing biofilm growth. Substantive independent factors are coexisting illnesses that deteriorate the healing process dynamic. Presented compiliation describes the problem of diminished effectiveness of the chronic wounds inflammation phase, with the special focus on local wound healing support concept in this stage. The current state of knowledge regarding the modern dressings dedicated to local wound care, blocked in the inflammtory phase was also discussed. Finally, authors demonstrate promising tests results of one of the innovatory dressings from this group, based on advanced coherent polyacrylate fibres technology combined with lipidocolloid matrix containing active silver ions.

Key words: biofilm, chronic woundss, debridment, lipidocolloid dressing, wound healing

Udostępnij

Evereth Publishing